Таксономія UA XBRL МСФЗ

Розширення таксономії для банків

Розширення таксономії для страхових компаній

Календар звітності

Таксономія UA XBRL МСФЗ

Таксономія фінансової звітності – це склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. Загальна таксономія фінансової звітності випускається Фондом міжнародних стандартів фінансової звітності (м. Лондон, Велика Британія). З технічної точки зору таксономія базується на XBRL – відкритому стандарті для подання фінансової звітності в електронному вигляді. Інакше кажучи, таксономія – це електронне подання фінансової звітності за МСФЗ.

В Україні таксономія фінансової звітності затверджується та оприлюднюється Міністерством фінансів України. Українська Таксономія UA XBRL МСФЗ адаптована до специфіки ведення бізнесу та особливостей складання фінансової звітності в Україні та має два розширення – для банківського та страхового сектору.

Таксономія UA XBRL МСФЗ включає також звіт про управління та звіт незалежного аудитора.

Перелік звітів та приміток до фінансової звітності на основі Загальної Української таксономії

№ з/п Стандарт Код Фінансові звіти та примітки
1 МСБО 1 101000 Звіт про управління
2 УКР 103000 Регуляторна та особова інформація про суб’єкта господарської діяльності
3 МСА 700 104000 Звіт аудитора
4 МСБО 1 110000 Загальна інформація про фінансову звітність
5 МСБО 1 210000 Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні
6 МСБО 1 220000 Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності
7 МСБО 1 310000 Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат
8 МСБО 1 320000 Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат
9 МСБО 1 410000 Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування
10 МСБО 1 420000 Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені до оподаткування
11 МСБО 7 510000 Звіт про рух грошових коштів, прямий метод
12 МСБО 7 520000 Звіт про рух грошових коштів, непрямий метод
13 МСБО 1 610000 Звіт про зміни у власному капіталі
14 МСБО 26 710000 Звіт про зміни у чистих активах, наявних для виплат
15 МСБО 1 800100 Примітки – Підкласифікації активів, зобов’язань та власного капіталу
16 МСБО 1 800200 Примітки – Аналіз доходів та витрат
17 МСБО 7 800300 Примітки – Звіт про рух грошових коштів, розкриття додаткової інформації
18 МСБО 1 800400 Примітки – Звіт про зміни у власному капіталі, розкриття додаткової інформації
19 МСБО 1 800500 Примітки – Список приміток
20 МСБО 1 800600 Примітки – Список положень облікової політики
21 МСБО 1 810000 Примітки – Зазначення відповідності вимогам МСФЗ
22 МСБО 8 811000 Примітки – Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки
23 МСБО 34 813000 Примітки – Проміжна фінансова звітність
24 МСБО 10 815000 Примітки – Події після звітного періоду
25 МСБО 29 816000 Примітки – Звітність в умовах гіперінфляції
26 МСФЗ 3 817000 Примітки – Об’єднання бізнесу
27 МСБО 24 818000 Примітки – Зв’язана сторона
28 МСФЗ 1 819000 Примітки – Перше застосування
29 МСБО 16 822100 Примітки – Основні засоби
30 МСФЗ 6 822200 Примітки – Розвідка та оцінка запасів корисних копалин
31 МСФЗ 7 822390 Примітки – Фінансові інструменти
32 МСФЗ 7 822390-1 Примітки – Фінансові активи
33 МСФЗ 7 822390-2 Примітки – Кредитні рейтинги
34 МСФЗ 7 822390-3 Примітки – Фінансові зобов’язання
35 МСФЗ 7 822390-4 Примітки – Призначені за справедливою вартістю фінансові активи/фінансові зобов’язання
36 МСФЗ 7 822390-5 Примітки – Інвестиції у власний капітал
37 МСФЗ 7 822390-6 Примітки – Перекласифікації фінансових активів
38 МСФЗ 7 822390-7 Примітки – Згортання Фінансових активів та фінансових зобов’язань
39 МСФЗ 7 822390-8 Примітки – Дохід, витрати, прибутки чи збитки від фінансових інструментів
40 МСФЗ 7 822390-9 Примітки – Хеджування
41 МСФЗ 7 822390-10 Примітки – Величина кредитних ризиків, призначених як оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток
42 МСФЗ 7 822390-11 Примітки – Характер та рівень ризиків, що пов’язані з фінансовими інструментами
43 МСФЗ 7 822390-12 Примітки – Узгодження змін у величині можливих збитків та пояснення змін валової балансової вартості для фінансових інструментів
44 МСФЗ 7 822390-13 Примітки – Величини кредитного ризику
45 МСФЗ 7 822390-14 Примітки – Матриця резерву за зобов’язанням
46 МСФЗ 7 822390-15 Примітки – Фінансові активи, які є простроченими або такими, корисність яких зменшилась
47 МСФЗ 7 822390-16 Примітки – Аналізу непохідних/похідних фінансових зобов’язань за строками погашення
48 МСФЗ 7 822390-17 Примітки – Здійснюване управління ризиком ліквідності
49 МСФЗ 7 822390-18 Примітки – Аналіз чутливості
50 МСФЗ 7 822390-19 Примітки – Подальша участь у фінансових активах, визнання яких припинено/або стосовно переданих активів
51 МСФЗ 13 823000-1 Примітки –Оцінка справедливої вартості активів
52 МСФЗ 13 823000-2 Примітки – Оцінка справедливої вартості зобов’язань
53 МСФЗ 13 823000-3 Примітки – Оцінка справедливої вартості власного капіталу
54 МСБО 38 823180 Примітки – Нематеріальні активи
55 МСБО 41 824180 Примітки – Сільське господарство
56 МСФЗ 14 824500 Примітки – Рахунки відкладених тарифних коригувань
57 МСБО 40 825100 Примітки – Інвестиційна нерухомість
58 МСБО27 825480 Примітки – Окрема фінансова звітність
59 МСФЗ 12 825700 Примітки – Частки участі в інших суб’єктах господарювання
60 МСФЗ 5 825900 Примітки – Непоточний актив, утриманий для продажу, та припинена діяльність
61 МСБО 2 826380 Примітки – Запаси
62 МСБО 37 827570 Примітки – Інші забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи
63 МСФЗ 15 831150 Примітки – Дохід (виручка) від договорів з клієнтами
64 МСБО 20 831400 Примітки – Державні гранти
65 МСБО 36 832410 Примітки – Зменшення корисності активів
66 МСБО 17 832600 Примітки – Оренда
67 МСФЗ 16 832610 Примітки – Оренда (МСФЗ 16)
68 ПКТ 27 832800 Примітки – Операції, що передбачають правову форму договору оренди
69 ПКТ 29 832900 Примітки – Договори концесії
68 МСФЗ 2 834120 Примітки – Угоди про платіж на основі акцій
69 МСБО 19 834480 Примітки – Виплати працівникам
70 МСБО 12 835110 Примітки – Податки на прибуток
71 МСБО 23 836200 Примітки – Витрати на позики
72 МСБО 33 838000 Примітки – Прибуток на акцію
73 МСБО 21 842000 Примітки – Вплив змін валютних курсів
74 МСБО 7 851100 Примітки – Звіт про рух грошових коштів
75 МСБО 1 861000 Примітки – Аналіз іншого сукупного доходу за статтями
76 МСБО 1 861200 Примітки – Акціонерний капітал, резерви та інша частка участі в капіталі
77 КТМФЗ 5 868200 Примітки – Права на частки, що виникають у зв’язку з витратами на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію
78 КТМФЗ 2 868500 Примітки – Акції учасників у кооперативних суб’єктах господарювання та подібні інструменти
79 МСФЗ 8 871100 Примітки – Операційні сегменти
80 МСБО 1 880000 Примітки – Додаткова інформація

 

Розширення таксономії для банків

Перелік звітів та приміток до фінансової звітності на основі таксономії для банків

№ з/п Стандарт Код Фінансові звіти та примітки
1 МСБО 1 101000 Звіт про управління
2 УКР 103000 Регуляторна та особова інформація про суб’єкта господарської діяльності
3 МСА 700 104000 Звіт аудитора
4 МСБО 1 110000 Загальна інформація про фінансову звітність
5 МСБО 1 220000 Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності
6 МСБО 1 320000 Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат
7 МСБО 1 410000 Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування
8 МСБО 7 510000 Звіт про рух грошових коштів, прямий метод
9 МСБО 1 610000 Звіт про зміни у власному капіталі
10 МСБО 1 800100 Примітки – Підкласифікації активів, зобов’язань та власного капіталу
11 МСБО 1 800200 Примітки – Аналіз доходів та витрат
12 МСБО 7 800300 Примітки – Звіт про рух грошових коштів, розкриття додаткової інформації
13 МСБО 1 800400 Примітки – Звіт про зміни у власному капіталі, розкриття додаткової інформації
14 МСБО 1 800500 Примітки – Список приміток
15 МСБО 1 800600 Примітки – Список положень облікової політики
16 МСБО 1 810000 Примітки – Зазначення відповідності вимогам МСФЗ
17 МСБО 8 811000 Примітки – Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки
18 МСБО 34 813000 Примітки – Проміжна фінансова звітність
19 МСБО 10 815000 Примітки – Події після звітного періоду
20 МСБО 29 816000 Примітки – Звітність в умовах гіперінфляції
21 МСФЗ 3 817000 Примітки – Об’єднання бізнесу
22 МСБО 24 818000 Примітки – Зв’язана сторона
23 МСБО 16 822100 Примітки – Основні засоби
24 МСФЗ 7 822390 Примітки – Фінансові інструменти
25 МСФЗ 7 822390-1 Примітки – Фінансові активи
26 МСФЗ 7 822390-2 Примітки – Кредитні рейтинги
27 МСФЗ 7 822390-3 Примітки – Фінансові зобов’язання
28 МСФЗ 7 822390-4 Примітки – Призначені за справедливою вартістю фінансові активи/фінансові обов’язання
29 МСФЗ 7 822390-5 Примітки – Інвестиції у власний капітал
30 МСФЗ 7 822390-6 Примітки – Перекласифікація фінансових активів
31 МСФЗ 7 822390-7 Примітки – Згортання Фінансових активів та фінансових зобов’язань
32 МСФЗ 7 822390-8 Примітки – Дохід, витрати, прибутки чи збитки від фінансових інструментів
33 МСФЗ 7 822390-9 Примітки – Хеджування
34 МСФЗ 7 822390-10 Примітки – Величина кредитних ризиків, призначених як оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток
35 МСФЗ 7 822390-11 Примітки – Характер та рівень ризиків, що пов’язані з фінансовими інструментами
36 МСФЗ 7 822390-12 Примітки – Узгодження змін у величині можливих збитків та пояснення змін валової балансової вартості для фінансових інструментів
37 МСФЗ 7 822390-13 Примітки – Величини кредитного ризику
38 МСФЗ 7 822390-14 Примітки – Матриця резерву за зобов’язанням
39 МСФЗ 7 822390-15 Примітки – Фінансові активи, які є простроченими або такими, корисність яких зменшилась
40 МСФЗ 7 822390-16 Примітки – Аналізу непохідних/похідних фінансових зобов’язань за строками погашення
41 МСФЗ 7 822390-17 Примітки – Здійснюване управління ризиком ліквідності
42 МСФЗ 7 822390-18 Примітки – Аналіз чутливості
43 МСФЗ 7 822390-19 Примітки – Подальша участь у фінансових активах, визнання яких припинено/або стосовно переданих активів
44 МСФЗ 13 823000-1 Примітки –Оцінка справедливої вартості активів
45 МСФЗ 13 823000-2 Примітки – Оцінка справедливої вартості зобов’язань
46 МСФЗ 13 823000-3 Примітки – Оцінка справедливої вартості власного капіталу
47 МСБО 38 823180 Примітки – Нематеріальні активи
48 МСБО 40 825100 Примітки – Інвестиційна нерухомість
49 МСБО27 825480 Примітки – Окрема фінансова звітність
50 МСФЗ 12 825700 Примітки – Частки участі в інших суб’єктах господарювання
51 МСФЗ 5 825900 Примітки – Непоточний актив, утриманий для продажу, та припинена діяльність
52 МСБО 2 826380 Примітки – Запаси
53 МСБО 37 827570 Примітки – Інші забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи
54 МСФЗ 15 831150 Примітки – Дохід (виручка) від договорів з клієнтами
55 МСБО 20 831400 Примітки – Державні гранти
56 МСБО 36 832410 Примітки – Зменшення корисності активів
57 МСБО 17 832600 Примітки – Оренда
58 МСФЗ 16 832610 Примітки – Оренда (МСФЗ 16)
59 МСФЗ 2 834120 Примітки – Угоди про платіж на основі акцій
60 МСБО 19 834480 Примітки – Виплати працівникам
61 МСБО 12 835110 Примітки – Податки на прибуток
62 МСБО 23 836200 Примітки – Витрати на позики
63 МСБО 33 838000 Примітки – Прибуток на акцію
64 МСБО 21 842000 Примітки – Вплив змін валютних курсів
65 МСБО 7 851100 Примітки – Звіт про рух грошових коштів
66 МСБО 1 861000 Примітки – Аналіз іншого сукупного доходу за статтями
67 МСБО 1 861200 Примітки – Акціонерний капітал, резерви та інша частка участі в капіталі
68 МСФЗ 8 871100 Примітки – Операційні сегменти
69 МСБО 1 880000 Примітки – Додаткова інформація

 

Розширення таксономії для страхових компаній

Перелік звітів та приміток до фінансової звітності на основі таксономії для страхових компаній

№ з/п Стандарт Код Фінансові звіти та примітки
1 МСБО 1 101000 Звіт про управління
2 УКР 103000 Регуляторна та особова інформація про суб’єкта господарської діяльності
3 МСА 700 104000 Звіт аудитора
4 УКР 105000 Актуарний звіт
5 МСБО 1 110000 Загальна інформація про фінансову звітність
6 МСБО 1 210000 Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні
7 МСБО 1 220000 Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності
8 МСБО 1 310000 Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат
9 МСБО 1 320000 Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат
10 МСБО 1 410000 Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування
11 МСБО 1 420000 Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені до оподаткування
12 МСБО 7 510000 Звіт про рух грошових коштів, прямий метод
13 МСБО 7 520000 Звіт про рух грошових коштів, непрямий метод
14 МСБО 1 610000 Звіт про зміни у власному капіталі
15 МСБО 1 800100 Примітки – Підкласифікації активів, зобов’язань та власного капіталу
16 МСБО 1 800200 Примітки – Аналіз доходів та витрат
17 МСБО 7 800300 Примітки – Звіт про рух грошових коштів, розкриття додаткової інформації
18 МСБО 1 800400 Примітки – Звіт про зміни у власному капіталі, розкриття додаткової інформації
19 МСБО 1 800500 Примітки – Список приміток
20 МСБО 1 800600 Примітки – Список положень облікової політики
21 МСБО 1 810000 Примітки – Зазначення відповідності вимогам МСФЗ
22 МСБО 8 811000 Примітки – Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки
23 МСБО 34 813000 Примітки – Проміжна фінансова звітність
24 МСБО 10 815000 Примітки – Події після звітного періоду
25 МСБО 29 816000 Примітки – Звітність в умовах гіперінфляції
26 МСФЗ 3 817000 Примітки – Об’єднання бізнесу
27 МСБО 24 818000 Примітки – Зв’язана сторона
28 МСФЗ 1 819000 Примітки – Перше застосування
29 МСБО 16 822100 Примітки – Основні засоби
30 МСФЗ 6 822200 Примітки – Розвідка та оцінка запасів корисних копалин
31 МСФЗ 7 822390 Примітки – Фінансові інструменти
32 МСФЗ 7 822390-1 Примітки – Фінансові активи
33 МСФЗ 7 822390-2 Примітки – Кредитні рейтинги
34 МСФЗ 7 822390-3 Примітки – Фінансові зобов’язання
35 МСФЗ 7 822390-4 Примітки – Призначені за справедливою вартістю фінансові активи/фінансові зобов’язання
36 МСФЗ 7 822390-5 Примітки – Інвестиції у власний капітал
37 МСФЗ 7 822390-6 Примітки – Перекласифікація фінансових активів
38 МСФЗ 7 822390-7 Примітки – Згортання Фінансових активів та фінансових зобов’язань
39 МСФЗ 7 822390-8 Примітки – Дохід, витрати, прибутки чи збитки від фінансових інструментів
40 МСФЗ 7 822390-9 Примітки – Хеджування
41 МСФЗ 7 822390-10 Примітки – Величина кредитних ризиків, призначених як оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток
42 МСФЗ 7 822390-11 Примітки – Характер та рівень ризиків, що пов’язані з фінансовими інструментами
43 МСФЗ 7 822390-12 Примітки – Узгодження змін у величині можливих збитків та пояснення змін валової балансової вартості для фінансових інструментів
44 МСФЗ 7 822390-13 Примітки – Величини кредитного ризику
45 МСФЗ 7 822390-14 Примітки – Матриця резерву за зобов’язанням
46 МСФЗ 7 822390-15 Примітки – Фінансові активи, які є простроченими або такими, корисність яких зменшилась
47 МСФЗ 7 822390-16 Примітки – Аналізу непохідних/похідних фінансових зобов’язань за строками погашення
48 МСФЗ 7 822390-17 Примітки – Здійснюване управління ризиком ліквідності
49 МСФЗ 7 822390-18 Примітки – Аналіз чутливості
50 МСФЗ 7 822390-19 Примітки – Подальша участь у фінансових активах, визнання яких припинено/або стосовно переданих активів
51 МСФЗ 13 823000-1 Примітки –Оцінка справедливої вартості активів
52 МСФЗ 13 823000-2 Примітки – Оцінка справедливої вартості зобов’язань
53 МСФЗ 13 823000-3 Примітки – Оцінка справедливої вартості власного капіталу
54 МСБО 38 823180 Примітки – Нематеріальні активи
55 МСБО 41 824180 Примітки – Сільське господарство
56 МСФЗ 14 824500 Примітки – Рахунки відкладених тарифних коригувань
57 МСБО 40 825100 Примітки – Інвестиційна нерухомість
58 МСБО27 825480 Примітки – Окрема фінансова звітність
59 МСФЗ 12 825700 Примітки – Частки участі в інших суб’єктах господарювання
60 МСФЗ 5 825900 Примітки – Непоточний актив, утриманий для продажу, та припинена діяльність
61 МСБО 2 826380 Примітки – Запаси
62 МСБО 37 827570 Примітки – Інші забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи
63 МСФЗ 15 831150 Примітки – Дохід (виручка) від договорів з клієнтами
64 МСБО 20 831400 Примітки – Державні гранти
65 МСБО 36 832410 Примітки – Зменшення корисності активів
66 МСБО 17 832600 Примітки – Оренда
67 МСФЗ 16 832610 Примітки – Оренда (МСФЗ 16)
68 ПКТ 27 832800 Примітки – Операції, що передбачають правову форму договору оренди
69 ПКТ 29 832900 Примітки – Договори концесії
68 МСФЗ 2 834120 Примітки – Угоди про платіж на основі акцій
69 МСБО 19 834480 Примітки – Виплати працівникам
70 МСБО 12 835110 Примітки – Податки на прибуток
71 МСБО 23 836200 Примітки – Витрати на позики
72 МСФЗ 4 836500 Примітки – Страхові контракти
73 МСБО 33 838000 Примітки – Прибуток на акцію
74 МСБО 21 842000 Примітки – Вплив змін валютних курсів
75 МСБО 7 851100 Примітки – Звіт про рух грошових коштів
76 МСБО 1 861000 Примітки – Аналіз іншого сукупного доходу за статтями
77 МСБО 1 861200 Примітки – Акціонерний капітал, резерви та інша частка участі в капіталі
78 КТМФЗ 5 868200 Примітки – Права на частки, що виникають у зв’язку з витратами на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію
79 КТМФЗ 2 868500 Примітки – Акції учасників у кооперативних суб’єктах господарювання та подібні інструменти
80 МСФЗ 8 871100 Примітки – Операційні сегменти
81 МСБО 1 880000 Примітки – Додаткова інформація

 

Календар звітності

Подання аудованої річної фінансової звітності

Підприємства, що становлять суспільний інтерес

  •  емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію;
  •  банки;
  •  страховики;
  •  недержавні пенсійні фонди;
  •  інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств);
  • великі підприємства, які є емітентами цінних паперів.
 

 

до 30 квітня року, наступного за звітним

Публічні акціонерні товариства до 30 квітня року, наступного за звітним
Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях до 30 квітня року, наступного за звітним
Підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 (із змінами):

  • надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
  • недержавне пенсійне забезпечення;
  •  допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування, за винятком допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення
 

 

 

 

до 30 квітня року, наступного за звітним

 

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства  не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом
Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом

Подання проміжної фінансової звітності

Суб’єкти звітування, які відповідно до вимог законодавства зобов’язані подавати проміжну фінансову звітність, подають її не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом.