Presentation RelationshipsPref. LabelTypeReferences
[101000] Звіт про управління
 Звіт про управління [абстрактний тип] String 
  Розкриття інформації щодо управлінського звіту [абстрактний тип] String 
   Розкриття інформації щодо управлінського звіту [текстовий блок] TextBlock 
   Дата управлінського звіту Date 
   Управлінський звіт відповідно прийнятого напрямку TextBlock 
   Найменування компаніі, по якій подається управлінський звіт String 
   Прізвище, ім'я та по батькові керівника, який підписує звіт String 
   Розкриття інформації про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо результату від операцій суб'єкта господарської діяльності [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття додаткової загальної інформації, необхідної для підприємств суспільного значення, стосовно операцій, фінансового стану, бізнес-стратегій та перспектив на майбутні фінансові роки [текстовий блок] TextBlock 
   Заява про відсутність необхідного розкриття інформації щодо бізнес-стратегій та перспектив на майбутні фінансові роки String 
   Заява про відсутність необхідного розкриття інформації щодо розвитку суб'єкта господарювання String 
   Розкриття інформації щодо значних змін державного суб'єкта господарювання протягом звітного періоду [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо основних видів діяльності та суттєвих змін основної господарської діяльності протягом звітного періоду [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо важливих питань, що виникають після дати балансу TextBlock 
   Розкриття можливих змін в операціях, які можуть вплинути на майбутні результати [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо дотримання екологічних норм [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо придбання власних акцій [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо дивідендів або інших виплат, які сплачено, рекомендовано або заявлено TextBlock 
   Розкриття інформації про укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних фінансових інструментів, якщо не впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат [абстрактний тип] TextBlock 
    1. завдання щодо управління фінансовими ризиками [текстовий блок] TextBlock 
    2. політика щодо управління фінансовими ризиками [текстовий блок] TextBlock 
    3. політика страхування кожного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування [текстовий блок] TextBlock 
    4. схильність до цінових ризиків [текстовий блок] TextBlock 
    5. схильність до ризику ліквідності [текстовий блок] TextBlock 
    6. схильність до ризику грошових потоків [текстовий блок] TextBlock 
    7. схильність до кредитного ризику [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо керівників та посадових осіб суб'єкта господарювання [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформаціїї щодо опціонів, наданих на невипущені акції або ненараховані відсотки TextBlock 
   Розкриття інформаціїї щодо невипущених акцій чи процентів під опціони [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо випущених акцій [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про відшкодування та страхові премії, які надано суб'єктом господарювання для посадових осіб [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо виплат процентів керівному персоналу [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття конкретної інформації, яка підтверджує, що державні суб'єкти господарювання не є дочірніми компаніями іншого суб'єктом господарювання [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо причин включення керівником додаткової інформації, необхідної для надання правдивої та справедливої інформації [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо схем реєстрації інвестицій [текстовий блок] TextBlock 
   Інформація щодо округлення в фінансовій звітності та звіті керівництва String 
   Розкриття адміністративної інформації [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо розгляду операційної та іншої діяльності протягом звітного періоду [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про власників цінних паперів [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо обмеження обігу цінних паперів [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо використання готівкових та ліквідних активів з моменту включення до лістингу [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо відношення до інвестиційного суб'єкту господарювання [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації стосовно діяльності з поглинання [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо виправлення помилок, перегляду оцінок та відхилення від попереднього звіту [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про власний кодекс, яким керуються при прийнятті рішень [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття принципу щодо структури наглядової ради [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття принципу щодо прийняття етичних та відповідальних рішень [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття принципу щодо збереження цілісності в фінансовій звітності [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття принципу щодо здійснення своєчасного та збалансованого розкриття інформації [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття принципу щодо дотримання прав акціонерів [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття принципу щодо визнання та управління ризиком [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття принципу щодо справедливої винагороди [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про проведені загальні збори акціонерів [текстовий блок] TextBlock 
  Розкриття інформації про звіт про винагороду [абстрактний тип] String 
   Розкриття інформації про звіт про винагороду [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про політику про винагороду [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про діяльність суб'єкта господарюванн [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформаціх про ключовий управлінський персонал [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо компенсації ключового керівного персоналу та управління [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо принципів компенсації [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо зміни умов з оплати на основі акцій [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо опціонів та прав, наданих у вигляді компенсації [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо інструментів капіталу, наданих при здійсненні опціонів та прав у вигляді компенсації [текстовий блок] TextBlock 
  Розкриття інформації про корпоративне управління [абстрактний тип] String 
   Розкриття інформації щодо принципу, який положено в основу управління та нагляду [текстовий блок] TextBlock 
  Декларація директора [абстрактний тип] String 
   Дата декларації директора Date 
   Розкриття інформації щодо декларації директора [текстовий блок] TextBlock 
[103000] Регулярна та особова інформація про суб’єкта господарської діяльності
 Регулярна та особлива інформація суб’єкта господарської діяльності [текстовий блок] String 
  Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації String IAS 1 2017-01-01 51 a
  Місце знаходження суб'єкта господарювання, що звітує String 
  Ідентифікаційний код юридичної особи String 
  Міжнародний код ідентифікації юридичної особи LEI 
  Сайт компанії String 
  Розкриття інформації щодо капіталу суб'єкта господарювання [текстовий блок] String 
   Розмір статутного капіталу суб'єкта господарювання, що звітує Monetary 
   Розкриття інформації щодо структури капіталу суб'єкта господарювання TextBlock 
   Розкриття інформації щодо прав та обов'язків акціонерів TextBlock 
   Розкриття інформації про загальну кількість голосуючих акцій TextBlock 
   Розкриття інформації про загальну кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено TextBlock 
   Розкриття інформації про загальну кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено та передано іншій особі в результаті такого обмеження TextBlock 
   Розкриття інформації про обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів TextBlock 
  Розкриття інформації про орган управління суб'єкта господарювання, що звітує [текстовий блок] String 
   Орган управління суб'єкта господарювання TextBlock 
   Засновники суб'єкта господарювання TextBlock 
   Посадові особи суб'єкта господарювання TextBlock 
   Розкриття інформації про винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента у разі їх звільнення TextBlock 
  Інформація про цінні папери суб'єкта господарювання, що звітує [текстовий блок] String 
   вид String 
   тип String 
   форма випуску String 
   кількість String 
   наявність публічної пропозиції String 
   наявність допуску до торгів та/або допуску до торгів на регульованому фондовому ринку String 
   Розкриття інформації щодо зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакету яких стає більшим, меншим, або рівним пороговому значенню пакету акцій TextBlock 
   Розкриття інформації щодо зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакету акцій TextBlock 
   Розкриття інформації про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою, або рівною пороговому значенню пакету акцій TextBlock 
   Розкриття інформації щодо заснування суб'єктом господарювання інших юридичних осіб (участі в інших юридичних особах) TextBlock 
   Розкриття інформації про наявність у власності працівників емітента цінних паперів такого емітента TextBlock 
   Розкриття інформації про корпоративні договори, укладені акціонерами такого емітента, яка наявна у емітента TextBlock 
   Розкриття інформації про будь-які договори, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом TextBlock 
  Особлива інформація про емітента [текстовий блок] String 
   Розкриття інформації щодо прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу TextBlock 
   Розкриття інформації щодо прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу; TextBlock 
   Розкриття інформації щодо фактів допуску/скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку; TextBlock 
   Розкриття інформації щодо отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента; TextBlock 
   Розкриття інформації щодо зміни складу посадових осіб емітента; TextBlock 
   Розкриття інформації щодо рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв; TextBlock 
   Розкриття інформації щодо рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу TextBlock 
   Розкриття інформації щодо порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію; TextBlock 
   Розкриття інформації щодо рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента; TextBlock 
   Розкриття інформації щодо повідомлення про викуп акцій, понад порогові значення пакету акцій; TextBlock 
   Розкриття інформації щодо зміни до статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів; TextBlock 
   Розкриття інформації щодо кількість голосуючих акцій та розміру статутного капіталу в результаті його збільшення або зменшення; TextBlock 
   Розкриття інформації щодо набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакету у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства із зазначенням інформації про найвищу ціну покупки акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, ім'я (найменування) власника (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника (власників); TextBlock 
   Розкриття інформації щодо набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакету у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства із зазначенням інформації про найвищу ціну покупки акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, ім'я (найменування) власника (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника (власників); TextBlock 
   Розкриття інформації щодо набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакету у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства із зазначенням інформації про найвищу ціну покупки акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, ім'я (найменування) власника (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника (власників). TextBlock 
[104000] Звіт аудитора
 Інформація про аудиторський звіт [заголовок] String 
  Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) String 
  Ідентифікаційний код юридичної особи String 
  Міжнародний код ідентифікації юридичної особи LEI 
  Сайт компанії String 
  Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України String 
  Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, видане Аудиторською палатою України String 
  Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів String 
  Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності String 
  Інформація про об'єкт аудиту [заголовок] String 
   Опис характеру об'єкту аудиту String 
   Опис періоду об'єкту аудиторської експертизи String 
   Опис відповідальності управлінського персоналу об'єкту аудиторської експертизи String 
  Тип запрошення Engagement 
  Тип професійної думки аудитора Conclusion 
  Тип пояснювання Matter 
  Зміст аудиторського звіту [заголовок] String 
   Заголовок аудиторського звіту String IAASB ISA 2012 700 21, IAASB ISRS 2012 4410 18a, IAASB ISRE 2012 2410 43a, NBA NV COS 2012 700 21, NBA NV COS 2012 4410 18a, NBA NV COS 2012 2400 26a, IAASB ISRE 2012 2400 26a, NBA NV COS 2012 2410 43a
   Належний адресат String NBA NV COS 2012 700 22, IAASB ISA 2012 700 22, IAASB ISRE 2012 2410 43b, NBA NV COS 2012 2400 26b, IAASB ISRE 2012 2400 26b, NBA NV COS 2012 4410 18b, IAASB ISRS 2012 4410 18b, NBA NV COS 2012 2410 43b
   Вступний параграф [представлення] String 
    Заголовок вступного параграфу String IAASB ISA 2012 700 23, NBA NV COS 2012 700 23
    Вступний параграф String NBA NV COS 2012 700 23, IAASB ISA 2012 700 23
   Відповідальність управлінського персоналу [представлення] String 
    Заголовок відповідальність управлінського персоналу String IAASB ISRS 2012 4410 18e, NBA NV COS 2012 700 25, NBA NV COS 2012 4410 18e, IAASB ISA 2012 700 25
    Відповідальність управлінського персоналу String IAASB ISA 2012 700 25, NBA NV COS 2012 700 25
   Відповідальність аудитора [представлення] String 
    Заголовок відповідальність аудитора String NBA NV COS 2012 700 28, IAASB ISA 2012 810 14, IAASB ISA 2012 700 28
    Відповідальність аудитора String NBA NV COS 2012 700 28, IAASB ISA 2012 810 14, IAASB ISA 2012 700 28
   Основа для модифікації [представлення] String 
    Заголовок основи для модифікації String IAASB ISA 2012 810 17, NBA NV COS 2012 705 16, IAASB ISA 2012 705 16
    Основа для модифікації String IAASB ISA 2012 705 16, IAASB ISA 2012 810 17, NBA NV COS 2012 705 16
   Висловлення професійної думки аудитора [специфікація] String 
    Заголовок професійна думка аудитора String IAASB ISA 2012 810 19, IAASB ISA 2012 700 34, NBA NV COS 2012 700 34
    Професійна думка аудитора String IAASB ISA 2012 700 34, NBA NV COS 2012 700 34, IAASB ISA 2012 810 19
    Типи модифікованих думок аудитора ProfessionalAccountantsOpinion 
   Пояснювальний параграф [специфікація] String 
    Заголовок пояснювального параграфу String NBA NV COS 2012 706 6, IAASB ISA 2012 706 6
    Пояснювальний параграф String NBA NV COS 2012 706 6, IAASB ISA 2012 706 6
   Інші пояснювальні параграфи [специфікація] String 
    Заголовок інші пояснювальні параграфи String IAASB ISA 2012 706 8, NBA NV COS 2012 706 8
    Інші пояснювальні параграфи String NBA NV COS 2012 706 8, IAASB ISA 2012 706 8
   Відповідальність аудитора щодо іншої інформації [представлення] String 
    Заголовок відповідальність аудитора щодо іншої інформації String IAASB ISA 2012 700 38-39, NBA NV COS 2012 700 38-39
    Відповідальність аудитора щодо іншої інформації String IAASB ISA 2012 700 38-39, NBA NV COS 2012 700 38-39
   Підписи, дата та адреси [представлення] String 
    ФІБ професійного аудитора String NBA NV COS 2012 700 40, IAASB ISA 2012 700 40
    Інші підписи String NBA NV COS 2012 700 40, IAASB ISA 2012 700 40
    Найменування фірми String IAASB ISA 2012 700 40, NBA NV COS 2012 700 40
    Номер та дата договору на проведення аудиту String 
    Дата початку та дата закінчення аудиту String 
    Дата аудиторського звіту Date IAASB ISA 2012 810 16, NBA NV COS 2012 700 41, IAASB ISA 2012 700 41
    Адреса аудитора String NBA NV COS 2012 700 42, IAASB ISA 2012 700 42
    Розмір винагороди за проведення річного аудиту String 
[105000] Актуарний звіт
 Додаток 5 до Порядку складання звітних даних страховиків (пункт 2.9 глави 2) [резюме] String 
  Bказується звітний період String 
  прізвище, ім’я, по батькові актуарія, яким складено цей звіт String 
  Cвідоцтво (номер, дата видачі свідоцтва про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками) String 
  Hайменування страховика, щодо якого складено актуарний звіт String 
  звітна дата Date 
  підтверджую адекватність страхових зобов'язань станом на звітну дату String 
  зазначаю про необхідність доформування страхових резервів для забезпечення адекватності зобов’язань String 
  Величина, на яку страховику необхідно доформувати страхові резерви для забезпечення адекватності зобов'язань Monetary 
  Під адекватністю зобов’язань страховика передбачаю достатність визнаних страхових зобов’язань для здійснення майбутніх страхових виплат та/або виплат викупних сум за укладеними договорами страхування, та витрат, пов’язаних з виконанням таких договорів [резюме] String 
   При цьому застерігаю (застереження надається у разі необхідності) String 
  Детальна інформація щодо адекватності зобов’язань страховика надається у формі 1 для страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя, або у формі 2 для страховика, що здійснює страхування життя. Також надаю рекомендації страховику щодо [резюме] String 
   1) стресостійкості та оцінки достатності капіталу з точки зору очікуваної платоспроможності страховика String 
   2) методів оцінки страховиком своїх зобов’язань String 
   3) страхових тарифів страховика String 
   4) витрат на ведення справи страховика String 
   5) витрат, пов'язаних з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційних витрат) String 
   6) інших обставин, що можуть мати значний вплив на страховика з актуарної точки зору String 
  Інформація щодо врахування страховиком рекомендацій актуарія (актуаріїв), наведених у актуарному звіті за попередній звітний період (попередні звітні періоди) String 
  Форма 1. Інформація про адекватність зобов’язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя [резюме] String 
   Таблиця 1. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо сформованих страховиком резерву незароблених премій та резерву заявлених, але не виплачених збитків, збільшеного на розмір резерву збитків, які виникли, але не заявлені, якщо такий резерв формується страховиком (далі - резерв збитків) [резюме] String 
    Таблиця 1. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо сформованих страховиком резерву незароблених премій та резерву заявлених, але не виплачених збитків, збільшеного на розмір резерву збитків, які виникли, але не заявлені, якщо такий резерв формується страховиком (далі - резерв збитків) [таблиця] Table 
     Таблиця 1. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо сформованих страховиком резерву незароблених премій та резерву заявлених, але не виплачених збитків, збільшеного на розмір резерву збитків, які виникли, але не заявлені, якщо такий резерв формується страховиком (далі - резерв збитків) [вісь] Axis 
      Разом за всіма видами [складова] Domain 
       Вид страхування 1 [складова] Domain 
       Вид страхування 2 [складова] Domain 
       Вид страхування 3 [складова] Domain 
       Вид страхування 4 [складова] Domain 
       Вид страхування 5 [складова] Domain 
       Вид страхування 6 [складова] Domain 
       Вид страхування 7 [складова] Domain 
       Вид страхування 8 [складова] Domain 
       Вид страхування 9 [складова] Domain 
       Вид страхування 10 [складова] Domain 
       Вид страхування 11 [складова] Domain 
       Вид страхування 12 [складова] Domain 
       Вид страхування 13 [складова] Domain 
       Вид страхування 14 [складова] Domain 
       Вид страхування 15 [складова] Domain 
       Вид страхування 16 [складова] Domain 
       Вид страхування 17 [складова] Domain 
       Вид страхування 18 [складова] Domain 
       Вид страхування 19 [складова] Domain 
       Вид страхування 20 [складова] Domain 
       Вид страхування 21 [складова] Domain 
       Вид страхування 22 [складова] Domain 
       Вид страхування 23 [складова] Domain 
       Вид страхування 24 [складова] Domain 
       Вид страхування 25 [складова] Domain 
       Вид страхування 26 [складова] Domain 
       Вид страхування 27 [складова] Domain 
       Вид страхування 28 [складова] Domain 
       Вид страхування 29 [складова] Domain 
       Вид страхування 30 [складова] Domain 
       Вид страхування 31 [складова] Domain 
       Вид страхування 32 [складова] Domain 
       Вид страхування 33 [складова] Domain 
       Вид страхування 34 [складова] Domain 
       Вид страхування 35 [складова] Domain 
       Вид страхування 36 [складова] Domain 
       Вид страхування 37 [складова] Domain 
       Вид страхування 38 [складова] Domain 
       Вид страхування 39 [складова] Domain 
       Вид страхування 40 [складова] Domain 
       Вид страхування 41 [складова] Domain 
       Вид страхування 42 [складова] Domain 
       Вид страхування 43 [складова] Domain 
       Вид страхування 44 [складова] Domain 
       Вид страхування 45 [складова] Domain 
       Вид страхування 46 [складова] Domain 
       Вид страхування 47 [складова] Domain 
       Вид страхування 48 [складова] Domain 
       Вид страхування 49 [складова] Domain 
       Вид страхування 50 [складова] Domain 
       Вид страхування 51 [складова] Domain 
       Вид страхування 52 [складова] Domain 
       Вид страхування 53 [складова] Domain 
       Вид страхування 54 [складова] Domain 
       Вид страхування 55 [складова] Domain 
       Вид страхування 56 [складова] Domain 
       Вид страхування 57 [складова] Domain 
       Вид страхування 58 [складова] Domain 
       Вид страхування 59 [складова] Domain 
       Вид страхування 60 [складова] Domain 
       Вид страхування 61 [складова] Domain 
       Вид страхування 62 [складова] Domain 
       Вид страхування 63 [складова] Domain 
    Вид страхування * String 
     (via targetRole) Таблиця 4 - excl. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (run-off test) [таблиця] Table 
    Розмір сформованого страховиком резерву незароблених премій, тис. Грн Monetary 
    Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву незароблених премій, та розміром сформованого страховиком резерву незароблених премій, тис. грн, що визначається відповідно до колонки 8 таблиці 2 форми 1 Monetary 
    Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву збитків, та розміром сформованого страховиком резерву збитків, тис. грн, що визначається відповідно до колонки 6 таблиці 3 форми 1 Monetary 
    Розмір сформованого страховиком резерву збитків, тис. Грн Monetary 
    Сукупний розмір дефіцитів резерву незароблених премій та резерву збитків, тис. грн, що визначається як max{0;(3)} + max{0;(5)} Monetary 
    Різниця між сумою оцінок адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву незароблених премій та резерву збитків, та сумою сформованих страховиком резерву незароблених премій та резерву збитків, тис. грн, що визначається як (3) + (5) Monetary 
   * За видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами, сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом перевірки адекватності зобов’язань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, при цьому у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 2 - 7 [резюме] String 
   Інформація за видом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів наводиться у окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договір міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів [резюме] String 
   Пояснення щодо результатів перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо сформованих страховиком страхових резервів (заповнюється на розсуд актуарія в разі необхідності String 
   Таблиця 2. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву незароблених премій [резюме] String 
    Таблиця 2. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву незароблених премій [таблиця] Table 
     Таблиця 2. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву незароблених премій [вісь] Axis 
      Разом за всіма видами [складова] Domain 
       Вид страхування 1 [складова] Domain 
       Вид страхування 2 [складова] Domain 
       Вид страхування 3 [складова] Domain 
       Вид страхування 4 [складова] Domain 
       Вид страхування 5 [складова] Domain 
       Вид страхування 6 [складова] Domain 
       Вид страхування 7 [складова] Domain 
       Вид страхування 8 [складова] Domain 
       Вид страхування 9 [складова] Domain 
       Вид страхування 10 [складова] Domain 
       Вид страхування 11 [складова] Domain 
       Вид страхування 12 [складова] Domain 
       Вид страхування 13 [складова] Domain 
       Вид страхування 14 [складова] Domain 
       Вид страхування 15 [складова] Domain 
       Вид страхування 16 [складова] Domain 
       Вид страхування 17 [складова] Domain 
       Вид страхування 18 [складова] Domain 
       Вид страхування 19 [складова] Domain 
       Вид страхування 20 [складова] Domain 
       Вид страхування 21 [складова] Domain 
       Вид страхування 22 [складова] Domain 
       Вид страхування 23 [складова] Domain 
       Вид страхування 24 [складова] Domain 
       Вид страхування 25 [складова] Domain 
       Вид страхування 26 [складова] Domain 
       Вид страхування 27 [складова] Domain 
       Вид страхування 28 [складова] Domain 
       Вид страхування 29 [складова] Domain 
       Вид страхування 30 [складова] Domain 
       Вид страхування 31 [складова] Domain 
       Вид страхування 32 [складова] Domain 
       Вид страхування 33 [складова] Domain 
       Вид страхування 34 [складова] Domain 
       Вид страхування 35 [складова] Domain 
       Вид страхування 36 [складова] Domain 
       Вид страхування 37 [складова] Domain 
       Вид страхування 38 [складова] Domain 
       Вид страхування 39 [складова] Domain 
       Вид страхування 40 [складова] Domain 
       Вид страхування 41 [складова] Domain 
       Вид страхування 42 [складова] Domain 
       Вид страхування 43 [складова] Domain 
       Вид страхування 44 [складова] Domain 
       Вид страхування 45 [складова] Domain 
       Вид страхування 46 [складова] Domain 
       Вид страхування 47 [складова] Domain 
       Вид страхування 48 [складова] Domain 
       Вид страхування 49 [складова] Domain 
       Вид страхування 50 [складова] Domain 
       Вид страхування 51 [складова] Domain 
       Вид страхування 52 [складова] Domain 
       Вид страхування 53 [складова] Domain 
       Вид страхування 54 [складова] Domain 
       Вид страхування 55 [складова] Domain 
       Вид страхування 56 [складова] Domain 
       Вид страхування 57 [складова] Domain 
       Вид страхування 58 [складова] Domain 
       Вид страхування 59 [складова] Domain 
       Вид страхування 60 [складова] Domain 
       Вид страхування 61 [складова] Domain 
       Вид страхування 62 [складова] Domain 
       Вид страхування 63 [складова] Domain 
    Вид страхування * String 
     (via targetRole) Таблиця 4 - excl. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (run-off test) [таблиця] Table 
    Розмір сформованого страховиком резерву незароблених премій, тис. Грн Monetary 
    Відстрочені аквізиційні витрати, тис. грн Monetary 
     (via targetRole) Таблиця 2 - excl. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву незароблених премій [таблиця] Table 
    Поточна вартість майбутніх грошових потоків за договорами страхування, що визначається як (5) + (6) - (7) тис. грн Monetary 
     (via targetRole) Таблиця 2 - excl. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву незароблених премій [таблиця] Table 
    Поточна вартість майбутніх страхових виплат за договорами страхування, тис. грн Monetary 
     (via targetRole) Таблиця 2 - excl. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву незароблених премій [таблиця] Table 
    Поточна вартість майбутніх витрат на врегулювання збитків за договорами страхування, тис. грн Monetary 
     (via targetRole) Таблиця 2 - excl. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву незароблених премій [таблиця] Table 
    Поточна вартість майбутніх доходів від реалізації регресних вимог за договорами страхування, тис. грн Monetary 
     (via targetRole) Таблиця 2 - excl. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву незароблених премій [таблиця] Table 
    Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву незароблених премій, та розміром сформованого страховиком резерву незароблених премій, що визначається як (4) - (2) + (3), тис. грн Monetary 
   * За видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами, сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом перевірки адекватності зобов’язань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, при цьому у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 2 - 8 [резюме] String 
   Інформація за видом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів наводиться у окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів [резюме] String 
   Порядок розрахунку (методики та формули, застосовані актуарієм, а також в разі необхідності пояснення) величин, наведених у графах 3 - 7 String 
   Таблиця 3. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву збитків [резюме] String 
    Таблиця 3. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву збитків [таблиця] Table 
     Таблиця 3. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву збитків [вісь] Axis 
      Разом за всіма видами [складова] Domain 
       Вид страхування 1 [складова] Domain 
       Вид страхування 2 [складова] Domain 
       Вид страхування 3 [складова] Domain 
       Вид страхування 4 [складова] Domain 
       Вид страхування 5 [складова] Domain 
       Вид страхування 6 [складова] Domain 
       Вид страхування 7 [складова] Domain 
       Вид страхування 8 [складова] Domain 
       Вид страхування 9 [складова] Domain 
       Вид страхування 10 [складова] Domain 
       Вид страхування 11 [складова] Domain 
       Вид страхування 12 [складова] Domain 
       Вид страхування 13 [складова] Domain 
       Вид страхування 14 [складова] Domain 
       Вид страхування 15 [складова] Domain 
       Вид страхування 16 [складова] Domain 
       Вид страхування 17 [складова] Domain 
       Вид страхування 18 [складова] Domain 
       Вид страхування 19 [складова] Domain 
       Вид страхування 20 [складова] Domain 
       Вид страхування 21 [складова] Domain 
       Вид страхування 22 [складова] Domain 
       Вид страхування 23 [складова] Domain 
       Вид страхування 24 [складова] Domain 
       Вид страхування 25 [складова] Domain 
       Вид страхування 26 [складова] Domain 
       Вид страхування 27 [складова] Domain 
       Вид страхування 28 [складова] Domain 
       Вид страхування 29 [складова] Domain 
       Вид страхування 30 [складова] Domain 
       Вид страхування 31 [складова] Domain 
       Вид страхування 32 [складова] Domain 
       Вид страхування 33 [складова] Domain 
       Вид страхування 34 [складова] Domain 
       Вид страхування 35 [складова] Domain 
       Вид страхування 36 [складова] Domain 
       Вид страхування 37 [складова] Domain 
       Вид страхування 38 [складова] Domain 
       Вид страхування 39 [складова] Domain 
       Вид страхування 40 [складова] Domain 
       Вид страхування 41 [складова] Domain 
       Вид страхування 42 [складова] Domain 
       Вид страхування 43 [складова] Domain 
       Вид страхування 44 [складова] Domain 
       Вид страхування 45 [складова] Domain 
       Вид страхування 46 [складова] Domain 
       Вид страхування 47 [складова] Domain 
       Вид страхування 48 [складова] Domain 
       Вид страхування 49 [складова] Domain 
       Вид страхування 50 [складова] Domain 
       Вид страхування 51 [складова] Domain 
       Вид страхування 52 [складова] Domain 
       Вид страхування 53 [складова] Domain 
       Вид страхування 54 [складова] Domain 
       Вид страхування 55 [складова] Domain 
       Вид страхування 56 [складова] Domain 
       Вид страхування 57 [складова] Domain 
       Вид страхування 58 [складова] Domain 
       Вид страхування 59 [складова] Domain 
       Вид страхування 60 [складова] Domain 
       Вид страхування 61 [складова] Domain 
       Вид страхування 62 [складова] Domain 
       Вид страхування 63 [складова] Domain 
    Вид страхування * String 
     (via targetRole) Таблиця 4 - excl. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (run-off test) [таблиця] Table 
    Розмір сформованого страховиком резерву заявлених, але не виплачених збитків, тис. грн Monetary 
    Розмір сформованого страховиком резерву збитків, що виникли, але не заявлені, тис. грн. Якщо такий резерв не формується, зазначається "0" Monetary 
    Сума резерву збитків, розрахована актуарієм ланцюговим методом згідно з пунктом 2 додатка до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року № 3104, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2005 року за № 19/10299, тис. грн Monetary 
     (via targetRole) Таблиця 3 - excl. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву збитків [таблиця] Table 
    Сума резерву збитків, розрахована актуарієм методом іншим, ніж ланцюговий, тис. грн. Якщо актуарій не вважає доцільним здійснювати перевірку суми резерву збитків методом іншим, ніж ланцюговий, зазначається величина згідно з колонкою 4 Monetary 
     (via targetRole) Таблиця 3 - excl. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву збитків [таблиця] Table 
    Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву збитків, та розміром сформованого страховиком резерву збитків, тис. грн., що визначається як (5) - - (2) - (3), тис. грн Monetary 
   * За видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами, сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом перевірки адекватності зобов’язань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, при цьому у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 2 - 6 [резюме] String 
   Інформація за видом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів наводиться у окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів [резюме] String 
   Пояснення щодо статистики та методів, використаних при розрахунку величин, наведених у графах 4, 5 String 
   Таблиця 4. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (run-off test) [резюме] String 
    Таблиця 4. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (run-off test) [таблиця] Table 
     Таблиця 4. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (run-off test) [вісь] Axis 
      Разом за всіма видами [складова] Domain 
       Вид страхування 1 [складова] Domain 
       Вид страхування 2 [складова] Domain 
       Вид страхування 3 [складова] Domain 
       Вид страхування 4 [складова] Domain 
       Вид страхування 5 [складова] Domain 
       Вид страхування 6 [складова] Domain 
       Вид страхування 7 [складова] Domain 
       Вид страхування 8 [складова] Domain 
       Вид страхування 9 [складова] Domain 
       Вид страхування 10 [складова] Domain 
       Вид страхування 11 [складова] Domain 
       Вид страхування 12 [складова] Domain 
       Вид страхування 13 [складова] Domain 
       Вид страхування 14 [складова] Domain 
       Вид страхування 15 [складова] Domain 
       Вид страхування 16 [складова] Domain 
       Вид страхування 17 [складова] Domain 
       Вид страхування 18 [складова] Domain 
       Вид страхування 19 [складова] Domain 
       Вид страхування 20 [складова] Domain 
       Вид страхування 21 [складова] Domain 
       Вид страхування 22 [складова] Domain 
       Вид страхування 23 [складова] Domain 
       Вид страхування 24 [складова] Domain 
       Вид страхування 25 [складова] Domain 
       Вид страхування 26 [складова] Domain 
       Вид страхування 27 [складова] Domain 
       Вид страхування 28 [складова] Domain 
       Вид страхування 29 [складова] Domain 
       Вид страхування 30 [складова] Domain 
       Вид страхування 31 [складова] Domain 
       Вид страхування 32 [складова] Domain 
       Вид страхування 33 [складова] Domain 
       Вид страхування 34 [складова] Domain 
       Вид страхування 35 [складова] Domain 
       Вид страхування 36 [складова] Domain 
       Вид страхування 37 [складова] Domain 
       Вид страхування 38 [складова] Domain 
       Вид страхування 39 [складова] Domain 
       Вид страхування 40 [складова] Domain 
       Вид страхування 41 [складова] Domain 
       Вид страхування 42 [складова] Domain 
       Вид страхування 43 [складова] Domain 
       Вид страхування 44 [складова] Domain 
       Вид страхування 45 [складова] Domain 
       Вид страхування 46 [складова] Domain 
       Вид страхування 47 [складова] Domain 
       Вид страхування 48 [складова] Domain 
       Вид страхування 49 [складова] Domain 
       Вид страхування 50 [складова] Domain 
       Вид страхування 51 [складова] Domain 
       Вид страхування 52 [складова] Domain 
       Вид страхування 53 [складова] Domain 
       Вид страхування 54 [складова] Domain 
       Вид страхування 55 [складова] Domain 
       Вид страхування 56 [складова] Domain 
       Вид страхування 57 [складова] Domain 
       Вид страхування 58 [складова] Domain 
       Вид страхування 59 [складова] Domain 
       Вид страхування 60 [складова] Domain 
       Вид страхування 61 [складова] Domain 
       Вид страхування 62 [складова] Domain 
       Вид страхування 63 [складова] Domain 
    Вид страхування * String 
     (via targetRole) Таблиця 4 - excl. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (run-off test) [таблиця] Table 
    Розмір сформованого страховиком резерву збитків станом на попередню звітну дату, тис. грн Monetary 
    Сума страхових виплат, здійснених у звітному періоді за страховими випадками, що сталися до попередньої звітної дати, тис. грн Monetary 
     (via targetRole) Таблиця 4 - excl. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (run-off test) [таблиця] Table 
    Розмір сформованого резерву збитків на звітну дату за страховими випадками, що сталися до попередньої звітної дати, тис. грн Monetary 
     (via targetRole) Таблиця 4 - excl. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (run-off test) [таблиця] Table 
    Дефіцит резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату, визначається як (4) + (3) - (2), тис. грн Monetary 
   * За видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами, дефіцит резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату за результатом перевірки адекватності зобов’язань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, при цьому у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 2 - 5 [резюме] String 
   Інформація за видом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів наводиться у окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів [резюме] String 
   Коментар актуарія щодо необхідності внесення змін до методу формування резерву заявлених, але не виплачених збитків і резерву збитків, які виникли, але не заявлені, а також визначення тієї частини сформованих резервів, що є оцінкою витрат на врегулювання String 
   Актуарій. Iніціали, прізвище String 
  Форма 2. Інформація про адекватність зобов’язань страховика, що здійснює страхування життя [резюме] String 
   Таблиця 1. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву довгострокових зобов’язань [резюме] String 
    Таблиця 1. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву довгострокових зобов’язань [таблиця] Table 
     Таблиця 1. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву довгострокових зобов’язань [вісь] Axis 
      Разом за всіма договорами страхування [складова] Domain 
       За договорами страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду [складова] Domain 
       За договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку [складова] Domain 
       За іншими договорами накопичувального страхування (заносяться дані за договорами, якими передбачено страхування: досягнення застрахованою особою визначеного договором віку (іншого, ніж пенсійний); дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування) [складова] Domain 
       За договорами страхування життя лише на випадок смерті [складова] Domain 
       За іншими договорами страхування життя (заносяться дані за договорами, якими передбачено поряд зі страхуванням на випадок смерті страхування додаткових ризиків (за винятком зазначених у попередніх рядках)) [складова] Domain 
    Загальна сума сформова-ного резерву довгостро-кових зобов’язань, тис. грн Monetary 
    Розмір загальної суми резерву довгостро-кових зобов’язань без застосу-вання модифікації, тис. грн Monetary 
    Відкладені аквізиційні витрати, тис. грн Monetary 
    Залишок аквізицій-них витрат після модифіка-ції, що визнача-ється як (4) + (2) - (3), тис. грн Monetary 
    Справед-лива оцінка зобов’я-зань страхови-ка, тис. грн Monetary 
    Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву довгострокових зобов’язань, та розміром сформованого страховиком резерву довгострокових зобов’язань, що визначається як (6) + (5) - (2), тис. грн Monetary 
   Порядок розрахунку (методики, формули, пояснення) величин, наведених у графах 3, 4 та 6 String 
   Таблиця 2. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резервів належних виплат страхових сум [резюме] String 
    Таблиця 2. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резервів належних виплат страхових сум [таблиця] Table 
     Таблиця 2. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резервів належних виплат страхових сум [вісь] Axis 
      Разом за всіма договорами страхування [складова] Domain 
       За договорами страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду [складова] Domain 
       За договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку [складова] Domain 
       За іншими договорами накопичувального страхування (заносяться дані за договорами, якими передбачено страхування: досягнення застрахованою особою визначеного договором віку (іншого, ніж пенсійний); дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування) [складова] Domain 
       За договорами страхування життя лише на випадок смерті [складова] Domain 
       За іншими договорами страхування життя (заносяться дані за договорами, якими передбачено поряд зі страхуванням на випадок смерті страхування додаткових ризиків (за винятком зазначених у попередніх рядках)) [складова] Domain 
    Загальна сума сформованого резерву належних виплат страхових сум, тис. грн Monetary 
    Оцінка зобов’язань щодо належних виплат страхових сум за результатом тесту адекватності зобов’язань страховика, тис. грн Monetary 
    Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву належних виплат страхових сум, та розміром сформованого страховиком резерву належних виплат страхових сум, що визначається як (3) - (2), тис. грн Monetary 
   Порядок розрахунку (методики, формули, пояснення) величин, наведених у колонці 3 String 
   Таблиця 3. Розкриття інформації про активи та зобов’язання страховика у розрізі валют та банківських металів [резюме] String 
    Таблиця 3. Розкриття інформації про активи та зобов’язання страховика у розрізі валют та банківських металів [таблиця] Table 
     Таблиця 3. Розкриття інформації про активи та зобов’язання страховика у розрізі валют та банківських металів [вісь] Axis 
      Усього [складова] Domain 
       Гривня [складова] Domain 
       Євро [складова] Domain 
       Долар США [складова] Domain 
       Золото [складова] Domain 
       Інші [складова] Domain 
    Резерви із страхування життя за договорами з відповідною валютою (банківським металом) страхування, тис. Грн Monetary 
     у тому числі резерви довгострокових зобов’язань, тис. Грн Monetary 
     у тому числі резерви належних виплат, тис. Грн Monetary 
    Активи, якими представлено страхові резерви, тис. Грн Monetary 
     у тому числі банківські вклади (депозити), тис. Грн Monetary 
     у тому числі банківські метали Monetary 
     у тому числі права вимоги до перестраховиків, тис. Грн Monetary 
     у тому числі облігації, тис. Грн Monetary 
     у тому числі цінні папери, емітентом яких є держава, тис. Грн Monetary 
    Загальний розмір активів за балансом (Звітом про фінансовий стан), тис. Грн Monetary 
     у тому числі банківські вклади, тис. Грн Monetary 
     у тому числі банківські метали, тис. Грн Monetary 
     у тому числі права вимоги до перестраховиків, тис. Грн Monetary 
     у тому числі облігації, тис. Грн Monetary 
     у тому числі цінні папери, емітентом яких є держава, тис. Грн Monetary 
   Рекомендації актуарія стосовно політки хеджування валютних ризиків страховика String 
   Дата складання актуарного звіту Date 
   Актуарій. Iніціали, прізвище String 
[110000] Загальна інформація про фінансову звітність
 Розкриття загальної інформації про фінансову звітність [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2017-01-01 51
  Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації String IAS 1 2017-01-01 51 a
  Ідентифікаційний код юридичної особи String 
  Міжнародний код ідентифікації юридичної особи LEI 
  Сайт компанії String 
  Пояснення зміни назви суб'єкта господарювання, що звітує, або інших способів ідентифікації у порівнянні з кінцем попереднього звітного періоду String IAS 1 2017-01-01 51 a
  Опис характеру фінансової звітності String IAS 1 2017-01-01 51 b, IAS 27 2017-01-01 17 a, IAS 27 2017-01-01 16 a
  Дата кінця звітного періоду Date IAS 1 2017-01-01 51 c
  Період, який охоплюється фінансовою звітністю String IAS 1 2017-01-01 51 c
  Опис валюти подання String IAS 1 2017-01-01 51 d, IAS 21 2017-01-01 53
  Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності String IAS 1 2017-01-01 51 e
[220000] Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності
 Звіт про фінансовий стан [абстрактний тип] String 
  Активи [абстрактний тип] String 
   Основні засоби Monetary IAS 1 2017-01-01 54 a, IAS 16 2017-01-01 73 e
   Інвестиційна нерухомість Monetary IAS 40 2017-01-01 76, IAS 40 2017-01-01 79 d, IAS 1 2017-01-01 54 b
   Гудвіл Monetary IAS 36 2017-01-01 134 a, IFRS 3 2017-01-01 B67 d, IAS 36 2017-01-01 135 a, IAS 1 2017-01-01 54 c
   Нематеріальні активи за винятком гудвілу Monetary IAS 38 2017-01-01 118 e, IAS 1 2017-01-01 54 c
   Права вимоги до перестраховиків у страхових резервах Monetary 
   Відстрочені аквізаційні витрати за договорами страхування Monetary 
   Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах Monetary 
   Дебіторська заборгованість за договорами страхування Monetary 
   Дебіторська заборгованість за договорами перестрахування Monetary 
   Інші фінансові активи Monetary IAS 1 2017-01-01 54 d
   Інші нефінансові активи Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IFRS 8 2017-01-01 24 a, IFRS 12 2017-01-01 B16, IAS 1 2017-01-01 54 e
   Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Біологічні активи Monetary IAS 41 2017-01-01 50, IAS 41 2017-01-01 43, IAS 1 2017-01-01 54 f
   Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу або як утримувані для виплати власникам Monetary IAS 1 2017-01-01 54 j
   Запаси Monetary IAS 1 2017-01-01 54 g
   Поточні податкові активи Monetary IAS 1 2017-01-01 54 n
   Відстрочені податкові активи Monetary IAS 12 2017-01-01 81 g i, IAS 1 2017-01-01 54 o, IAS 1 2017-01-01 56
   Торговельна та інша дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b, IAS 1 2017-01-01 54 h
   Грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 1 2017-01-01 54 i, IFRS 12 2017-01-01 B13 a, IAS 7 2017-01-01 45
   Витрати майбутніх періодів Monetary 
   Негрошові активи, передані у заставу, які одержувач має право, за договором або за звичаєм, продати чи перезаставити Monetary Expiry date 2018-01-01 IAS 39 2017-01-01 37 a, Effective 2018-01-01 IFRS 9 2017-01-01 3.2.23 a
   Загальна сума активівtotalLabelMonetary IFRS 13 2017-01-01 93 e, IAS 1 2017-01-01 55, IFRS 13 2017-01-01 93 b, IFRS 8 2017-01-01 28 c, IFRS 13 2017-01-01 93 a, IFRS 8 2017-01-01 23
  Власний капітал та зобов'язання [абстрактний тип] String 
   Власний капітал [абстрактний тип] String 
    Статутний капітал Monetary IAS 1 2017-01-01 78 e
    Нерозподілений прибуток Monetary IAS 1 2017-01-01 78 e, IAS 1 2017-01-01 IG6
    Емісійний дохід Monetary IAS 1 2017-01-01 78 e
    Резерви переоцінки Monetary 
    Актуарні різниці (прибутки/збитки) Monetary 
    Власні викуплені акціїnegatedLabelMonetary IAS 32 2017-01-01 34, IAS 1 2017-01-01 78 e
    Інша частка участі в капіталі Monetary IAS 1 2017-01-01 78 e
    Інші резерви Monetary IAS 1 2017-01-01 78 e
     У тому числі страхові резерви Monetary 
    Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємстваtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 54 r
    Частки участі, які не забезпечують контролю Monetary IAS 1 2017-01-01 54 q, IFRS 10 2017-01-01 22, IFRS 12 2017-01-01 12 f
    Загальна сума власного капіталуtotalLabelMonetary IFRS 1 2017-01-01 32 a i, IFRS 13 2017-01-01 93 b, IAS 1 2017-01-01 55, IFRS 13 2017-01-01 93 e, IAS 1 2017-01-01 78 e, IFRS 13 2017-01-01 93 a, IFRS 1 2017-01-01 24 a
   Зобов'язання [абстрактний тип] String 
    Довгострокові банківські кредити Monetary 
    Торговельна та інша кредиторська заборгованість [витяг] Monetary 
     Відстрочений дохід Monetary IAS 1 2017-01-01 78
     інша кредиторська заборгованість Monetary 
     Всього tорговельна та інша кредиторська заборгованістьtotalLabelMonetary 
    Резерви за зобов'язанням [абстрактний тип] String 
     Резерви за зобов'язанням винагород працівникам Monetary IAS 1 2017-01-01 78 d
     Інші резерви за зобов'язанням Monetary IAS 37 2017-01-01 84 a, IAS 1 2017-01-01 78 d
     Загальна сума резервів за зобов'язаннямtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 54 l
    Сформовані страхові резерви Monetary 
    Кредиторська заборгованість за договорами страхування Monetary 
    Кредиторська заборгованість за договорами перестрахування Monetary 
    Інші фінансові зобов'язання Monetary IAS 1 2017-01-01 54 m
    Інші нефінансові зобов'язання Monetary IAS 1 2017-01-01 55
    Поточні податкові зобов'язання Monetary IAS 1 2017-01-01 54 n
    Відстрочені податкові зобов'язання Monetary IAS 12 2017-01-01 81 g i, IAS 1 2017-01-01 54 o, IAS 1 2017-01-01 56
    Зобов'язання, включені до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу Monetary IFRS 5 2017-01-01 38, IAS 1 2017-01-01 54 p
    Загальна сума зобов'язаньtotalLabelMonetary IFRS 13 2017-01-01 93 b, IFRS 8 2017-01-01 23, IFRS 8 2017-01-01 28 d, IFRS 13 2017-01-01 93 e, IAS 1 2017-01-01 55, IFRS 13 2017-01-01 93 a
   Загальна сума власного капіталу та зобов'язаньtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 55
[320000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат
 Прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
  Прибуток (збиток) [абстрактний тип] String 
   Дохід Monetary IFRS 12 2017-01-01 B10 b, IFRS 8 2017-01-01 23 a, IFRS 8 2017-01-01 32, IAS 1 2017-01-01 103, IAS 1 2017-01-01 102, IFRS 8 2017-01-01 28 a, IFRS 8 2017-01-01 34, IFRS 8 2017-01-01 33 a, IAS 1 2017-01-01 82 a, IFRS 12 2017-01-01 B12 b v
    Процентний дохід, обчислений із застосуванням методу ефективної ставки відсотка Monetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 82 a
   Інші доходи Monetary IAS 1 2017-01-01 102, IAS 1 2017-01-01 103
   Чистий дохід від страхових премій Monetary 
   Премії підписані, валова сума Monetary 
   Премії передані у перестрахування Monetary 
   Чисті понесені збитки за страховими виплатами Monetary 
   Збільшення (зменшення) резервів на незароблені премії, валова сума Monetary 
   Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій Monetary 
   Дохід (витрати) від зміни у резервах по довгострокових зобовязаннях Monetary 
   Зміна інших страхових резервів, валова сума Monetary 
   Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах Monetary 
   Збільшення (зменшення) запасів готової продукції та незавершеного виробництваnegatedLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 102, IAS 1 2017-01-01 99
   Інша робота, виконана суб'єктом господарювання та капіталізована Monetary IAS 1 2017-01-01 IG6, IAS 1 2017-01-01 85
   Сировина та витратні матеріали використаніnegatedLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 102, IAS 1 2017-01-01 99
   Витрати на виплати працівникамnegatedLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 104, IAS 1 2017-01-01 102, IAS 1 2017-01-01 99
   Витрати зносу та амортизаціїnegatedLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 104, IFRS 12 2017-01-01 B13 d, IFRS 8 2017-01-01 23 e, IAS 1 2017-01-01 102, IFRS 8 2017-01-01 28 e, IAS 1 2017-01-01 99
   Сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збиткуnegatedLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 99
   Інші витратиnegatedTerseLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 99, IAS 1 2017-01-01 102
   Інші прибутки (збитки) Monetary IAS 1 2017-01-01 102, IAS 1 2017-01-01 103
   Прибуток (збиток) від операційної діяльностіtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 85, IAS 32 2017-01-01 IE33
   Різниця між балансовою вартістю дивідендів до сплати та балансовою вартістю розподілених негрошових активів Monetary IFRIC 17 2017-01-01 15
   Прибутки (збитки) від чистої грошової позиції Monetary IAS 29 2017-01-01 9
   Прибуток (збиток), що виникає від припинення визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою вартістю Monetary IAS 1 2017-01-01 82 aa
   Фінансові доходи Monetary IAS 1 2017-01-01 85
   Фінансові витратиnegatedLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 82 b
   Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9negatedLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 82 ba
   Частка прибутку (збитку) асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IFRS 8 2017-01-01 28 e, Effective on first application of IFRS 9 IFRS 4 2017-01-01 39M b, IAS 1 2017-01-01 82 c, IFRS 8 2017-01-01 23 g
   Інші доходи (витрати) від дочірніх підприємств, спільно контрольованих суб'єктів господарювання та асоційованих підприємств Monetary IAS 1 2017-01-01 85
   Прибутки (збитки), що виникають від різниці між попередньою амортизованою вартістю та справедливою вартістю фінансових активів, перекласифікованих з категорії за амортизованої вартістю в категорію оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 82 ca
   Накопичений прибуток (збиток) раніше визнаний в іншому сукупному доході в результаті перекласифікації фінансових активів з категорії оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід до категорії оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 82 cb
   Прибутки (збитки) від хеджування для хеджування групи об'єктів з позиціями ризику, що згортаються Monetary Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 24C b vi, Effective 2018-01-01 IFRS 9 2017-01-01 6.6.4
   Прибуток (збиток) до оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 103, IFRS 8 2017-01-01 28 b, IAS 1 2017-01-01 102, IFRS 8 2017-01-01 23
   Податкові доходи (витрати)negatedTerseLabelMonetary IFRS 8 2017-01-01 23 h, IAS 12 2017-01-01 81 c ii, IFRS 12 2017-01-01 B13 g, IAS 1 2017-01-01 82 d, IAS 12 2017-01-01 81 c i, IAS 12 2017-01-01 79
   Прибуток (збиток) від діяльності, що триваєtotalLabelMonetary IFRS 8 2017-01-01 28 b, IFRS 8 2017-01-01 23, IFRS 12 2017-01-01 B12 b vi, IAS 1 2017-01-01 81A a
   Прибуток (збиток) від припиненої діяльності Monetary IFRS 5 2017-01-01 33 a, IAS 1 2017-01-01 82 ea, IFRS 12 2017-01-01 B12 b vii
   Прибуток (збиток)totalLabelMonetary Effective on first application of IFRS 9 IFRS 4 2017-01-01 39L e, IAS 7 2017-01-01 18 b, IAS 1 2017-01-01 81A a, IFRS 1 2017-01-01 24 b, IAS 1 2017-01-01 106 d i, IFRS 8 2017-01-01 28 b, IFRS 1 2017-01-01 32 a ii, IFRS 8 2017-01-01 23, IFRS 12 2017-01-01 B10 b
  Прибуток (збиток), що відноситься до [абстрактний тип] String 
   Прибуток (збиток), що відноситься до власників материнського підприємства Monetary IAS 1 2017-01-01 81B a ii
   Прибуток (збиток), що відноситься до часток, що не забезпечують контролю Monetary IFRS 12 2017-01-01 12 e, IAS 1 2017-01-01 81B a i
  Прибуток на акцію [текстовий блок] TextBlock IAS 33 2017-01-01 66
   Прибуток на акцію [абстрактний тип] String 
    Прибуток на акцію [таблиця] Table IAS 33 2017-01-01 66
     Класи звичайних акцій [вісь] Axis IAS 33 2017-01-01 66
      Звичайні акції [компонент] Domain IAS 1 2017-01-01 79 a, IAS 33 2017-01-01 66
    Прибуток на акцію [статті] String 
     Базовий прибуток на акцію [абстрактний тип] String 
      Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває PerShare IAS 33 2017-01-01 66
      Базовий прибуток (збиток) на акцію від припиненої діяльності PerShare IAS 33 2017-01-01 68
      Загальна сума базового прибутку (збитку) на акціюtotalLabelPerShare IAS 33 2017-01-01 66
     Розбавлений прибуток на акцію [абстрактний тип] String 
      Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває PerShare IAS 33 2017-01-01 66
      Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від припиненої діяльності PerShare IAS 33 2017-01-01 68
      Загальна сума розбавленого прибутку (збитку) на акціюtotalLabelPerShare IAS 33 2017-01-01 66
[410000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування
 Звіт про сукупний дохід [абстрактний тип] String 
  Прибуток (збиток) Monetary Effective on first application of IFRS 9 IFRS 4 2017-01-01 39L e, IAS 7 2017-01-01 18 b, IAS 1 2017-01-01 81A a, IFRS 1 2017-01-01 24 b, IAS 1 2017-01-01 106 d i, IFRS 8 2017-01-01 28 b, IFRS 1 2017-01-01 32 a ii, IFRS 8 2017-01-01 23, IFRS 12 2017-01-01 B10 b
  Інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
   Компоненти іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування [абстрактний тип] String 
    Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від інвестицій в інструменти власного капіталу Monetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 7, Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 a
    Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки Monetary IAS 1 2017-01-01 7, IAS 1 2017-01-01 91 a
    Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки програм з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2017-01-01 7, IAS 1 2017-01-01 91 a
    Інший сукупний дохід, після оподаткування, зміни у справедливій вартості фінансового зобов'язання, що пов'язані зі змінами кредитного ризику зобов'язання Monetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 7, Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 a
    Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) за інструментами хеджування, які хеджують інвестиції в інструменти власного капіталу Monetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 7, Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 a
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка не буде перекласифікована у прибуток або збиток, після оподаткування Monetary IAS 1 2017-01-01 82A
   Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 82A, IAS 1 2017-01-01 IG6
   Компоненти іншого сукупного доходу, які будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування [абстрактний тип] String 
    Курсові різниці від переведення [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від курсових різниць за перерахунком з однієї валюти в іншу, після оподаткування Monetary IAS 1 2017-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації курсових різниць у результаті переведення, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 21 2017-01-01 48, IAS 1 2017-01-01 92
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, курсові різниці в результаті переведенняtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 91 a, IAS 1 2017-01-01 7
    Фінансові активи, доступні для продажу [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від переоцінки доступних для продажу фінансових активів, після оподаткування Monetary Expiry date 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 a, Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 20 a ii
     Коригування перекласифікації фінансових активів, доступних для продажу, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 20 a ii, Expiry date 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 92
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, доступні для продажу фінансові активиtotalLabelMonetary Expiry date 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 a, Expiry date 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 7
    Хеджування грошових потоків [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від хеджування грошових потоків, після оподаткування Monetary IAS 1 2017-01-01 91 a, Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 23 c, Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 24C b i, Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 24E a
     Коригування перекласифікації хеджування грошових потоків, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 24C b iv, Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 23 d, IAS 1 2017-01-01 92, Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 24E a
     Суми, вилучені з власного капіталу та включені до балансової вартості нефінансового активу (зобов'язання), придбання або виникнення якого було хеджовано високоймовірною прогнозною операцією, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 23 e
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, хеджування грошових потоківtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 7, IAS 1 2017-01-01 91 a
    Хеджування чистої інвестиції в закордонну господарську одиницю [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю, після оподаткування Monetary IAS 39 2017-01-01 102 a, IAS 1 2017-01-01 91 a, Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 24E a, Effective 2018-01-01 IFRS 9 2017-01-01 6.5.13 a, Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 24C b i
     Коригування перекласифікації хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary Effective 2018-01-01 IFRS 9 2017-01-01 6.5.14, Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 24E a, Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 24C b iv, IAS 39 2017-01-01 102, IAS 1 2017-01-01 92
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницюtotalLabelMonetary IAS 39 2017-01-01 102 a, Effective 2018-01-01 IFRS 9 2017-01-01 6.5.13 a, IAS 1 2017-01-01 91 a
    Зміна у часовій вартості опціонів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни часової вартості опціонів, після оподаткування Monetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації зміни вартості у часовій вартості опціонів, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 92
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, зміни у часовій вартості опціонівtotalLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 a, Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 7
    Зміна у вартості форвардних елементів форвардних контрактів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів, після оподаткування Monetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 92
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, зміна у вартості форвардних елементів форвардних контрактівtotalLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 a, Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 7
    Зміна вартості базисних валютних спредів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни вартості базисних валютних спредів, після оподаткування Monetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації зміни вартості базисних валютних спредів, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 92
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, зміна у вартості базисних валютних спредівtotalLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 7, Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 a
    Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, після оподаткування Monetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 92
     Суми, вилучені з власного капіталу і cкориговані за справедливою вартістю фінансових активів в результаті перекласифікації і виключення з категорії оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary Effective 2018-01-01 IFRS 9 2017-01-01 5.6.5
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, фінансові активи оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохідtotalLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 7, Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 a
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка буде перекласифікована у прибуток або збиток, після оподаткування Monetary IAS 1 2017-01-01 82A
   Загальна сума іншого сукупного доходу, який буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 IG6, IAS 1 2017-01-01 82A
   Загальна сума іншого сукупного доходуtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 81A b, IFRS 12 2017-01-01 B12 b viii, IAS 1 2017-01-01 106 d ii, IAS 1 2017-01-01 91 a
  Загальна сума сукупного доходуtotalLabelMonetary IFRS 12 2017-01-01 B10 b, IFRS 1 2017-01-01 24 b, IAS 1 2017-01-01 81A c, IAS 1 2017-01-01 106 a, IFRS 12 2017-01-01 B12 b ix, IFRS 1 2017-01-01 32 a ii
  Сукупний дохід, що відноситься до [абстрактний тип] String 
   Сукупний дохід, що відноситься до власників материнського підприємства Monetary IAS 1 2017-01-01 106 a, IAS 1 2017-01-01 81B b ii
   Сукупний дохід, що відноситься до часток, що не забезпечують контролю Monetary IAS 1 2017-01-01 81B b i, IAS 1 2017-01-01 106 a
[420000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені до оподаткування
 Звіт про сукупний дохід [абстрактний тип] String 
  Прибуток (збиток) Monetary Effective on first application of IFRS 9 IFRS 4 2017-01-01 39L e, IAS 7 2017-01-01 18 b, IAS 1 2017-01-01 81A a, IFRS 1 2017-01-01 24 b, IAS 1 2017-01-01 106 d i, IFRS 8 2017-01-01 28 b, IFRS 1 2017-01-01 32 a ii, IFRS 8 2017-01-01 23, IFRS 12 2017-01-01 B10 b
  Інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
   Компоненти іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, до оподаткування [абстрактний тип] String 
    Інший сукупний дохід, до оподаткування, прибутки (збитки) від інвестицій в інструменти власного капіталу Monetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 b, Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 7, Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 20 a vii
    Інший сукупний дохід, до оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки Monetary IAS 1 2017-01-01 7, IAS 1 2017-01-01 91 b
    Інший сукупний дохід, до оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки програм з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2017-01-01 91 b, IAS 1 2017-01-01 7
    Інший сукупний дохід, до оподаткування, зміни у справедливій вартості фінансового зобов'язання, що пов'язані зі змінами кредитного ризику зобов'язання Monetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 b, Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 7
    Інший сукупний дохід, до оподаткування, прибутки (збитки) від інструментів хеджування, які хеджують інвестиції в інструменти власного капіталу Monetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 b, Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 7
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка не буде перекласифікована у прибуток або збиток, до оподаткування Monetary IAS 1 2017-01-01 82A
   Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, до оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 IG6, IAS 1 2017-01-01 82A
   Компоненти іншого сукупного доходу, які будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, до оподаткування [абстрактний тип] String 
    Курсові різниці від переведення [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від курсових різниць за перерахунком з однієї валюти в іншу, до оподаткування Monetary IAS 1 2017-01-01 91 b
     Коригування перекласифікації курсових різниць у результаті переведення, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 21 2017-01-01 48, IAS 1 2017-01-01 92
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, курсові різниці в результаті переведенняtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 91 b, IAS 1 2017-01-01 7
    Фінансові активи, доступні для продажу [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від переоцінки доступних для продажу фінансових активів, до оподаткування Monetary Expiry date 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 b, Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 20 a ii
     Коригування перекласифікації фінансових активів, доступних для продажу, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary Expiry date 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 92, Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 20 a ii
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, доступні для продажу фінансові активиtotalLabelMonetary Expiry date 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 b, Expiry date 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 7
    Хеджування грошових потоків [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від хеджування грошових потоків, до оподаткування Monetary Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 23 c, IAS 1 2017-01-01 91 b
     Коригування перекласифікації хеджування грошових потоків, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 92, Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 23 d
     Суми, вилучені з власного капіталу та включені до балансової вартості нефінансового активу (зобов'язання), придбання або виникнення якого було хеджовано високоймовірною прогнозною операцією, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 23 e
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, хеджування грошових потоківtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 7, IAS 1 2017-01-01 91 b
    Хеджування чистої інвестиції в закордонну господарську одиницю [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю, до оподаткування Monetary Effective 2018-01-01 IFRS 9 2017-01-01 6.5.13 a, IAS 1 2017-01-01 91 b, IAS 39 2017-01-01 102 a
     Коригування перекласифікації хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 92, IAS 39 2017-01-01 102, Effective 2018-01-01 IFRS 9 2017-01-01 6.5.14
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницюtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 91 b, IAS 39 2017-01-01 102 a, Effective 2018-01-01 IFRS 9 2017-01-01 6.5.13 a
    Зміна у часовій вартості опціонів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни у часовій вартості опціонів, до оподаткування Monetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 b
     Коригування перекласифікації зміни вартості у часовій вартості опціонів, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 92
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, зміни у часовій вартості опціонівtotalLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 7, Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 b
    Зміна у вартості форвардних елементів форвардних контрактів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів, до оподаткування Monetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 b
     Коригування перекласифікації зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 92
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, зміни у вартості форвардних елементів форвардних контрактівtotalLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 b, Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 7
    Зміна вартості базисних валютних спредів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни вартості базисних валютних спредів, до оподаткування Monetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 b
     Коригування перекласифікації зміни вартості базисних валютних спредів, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 92
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, зміни у вартості базисних валютних спредівtotalLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 7, Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 b
    Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, до оподаткування Monetary Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 20 a viii, Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 b
     Коригування перекласифікації фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 20 a viii, Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 92
     Суми, вилучені з власного капіталу і cкориговані за справедливою вартістю фінансових активів в результаті перекласифікації і виключення з категорії оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary Effective 2018-01-01 IFRS 9 2017-01-01 5.6.5
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, зміни у вартості, фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохідtotalLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 91 b, Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 7, Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 20 a viii
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка буде перекласифікована у прибуток або збиток, до оподаткування Monetary IAS 1 2017-01-01 82A
   Загальна сума іншого сукупного доходу, який буде перекласифіковано у прибуток або збиток, до оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 82A, IAS 1 2017-01-01 IG6
   Загальна сума іншого сукупного доходу, до оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 91 b
   Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Податок на прибуток, що відноситься до інвестиції в інструменти власного капіталу іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 90, Effective 2018-01-01 IAS 12 2017-01-01 81 ab
    Податок на прибуток, що відноситься до змін у дооцінці іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 90, IAS 12 2017-01-01 81 ab
    Податок на прибуток, що відноситься до переоцінки пенсійної програми з визначеною виплатою в іншому сукупному доходіnegatedLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 90, IAS 12 2017-01-01 81 ab
    Податок на прибуток, що відноситься до змін у справедливій вартості фінансового зобов'язання, що пов'язане зі зміною кредитного ризику зобов'язання іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 12 2017-01-01 81 ab, Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 90
    Податок на прибуток, що відноситься до хеджування інвестицій в інструменти власного капіталу в іншому сукупному доходіnegatedLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 12 2017-01-01 81 ab, Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 90
    Сумарний податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збитокnegatedTotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 91
   Податок на прибуток, що відноситься до частки іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яку не буде перекласифіковано у прибуток або збитокnegatedLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 91
   Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, які будуть перекласифіковані у прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Податок на прибуток, що відноситься до курсових різниць у результаті переведення іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 90, IAS 12 2017-01-01 81 ab
    Податок на прибуток, що відноситься до доступних для продажу активів іншого скупного прибуткуnegatedLabelMonetary Expiry date 2018-01-01 IAS 12 2017-01-01 81 ab, Expiry date 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 90
    Податок на прибуток, що відноситься до хеджування грошових потоків іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 90, IAS 12 2017-01-01 81 ab
    Податок на прибуток, що відноситься до хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю через інший сукупний дохідnegatedLabelMonetary IAS 12 2017-01-01 81 ab, IAS 1 2017-01-01 90
    Податок на прибуток, що відноситься до зміни вартості у часовій вартості опціонів в іншому сукупному доходіnegatedLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 90, Effective 2018-01-01 IAS 12 2017-01-01 81 ab
    Податок на прибуток, що відноситься до зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 12 2017-01-01 81 ab, Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 90
    Податок на прибуток, що відноситься до зміни вартості базисних валютних спредів іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 90, Effective 2018-01-01 IAS 12 2017-01-01 81 ab
    Податок на прибуток, що відноситься до фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохідnegatedLabelMonetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 90, Effective 2018-01-01 IAS 12 2017-01-01 81 ab
    Сумарний податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, який буде перекласифіковано у прибуток або збитокnegatedTotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 91
   Податок на прибуток, що відноситься до частки іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яку буде перекласифіковано у прибуток або збитокnegatedLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 91
   Загальна сума іншого сукупного доходуtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 81A b, IFRS 12 2017-01-01 B12 b viii, IAS 1 2017-01-01 106 d ii, IAS 1 2017-01-01 91 a
  Загальна сума сукупного доходуtotalLabelMonetary IFRS 12 2017-01-01 B10 b, IFRS 1 2017-01-01 24 b, IAS 1 2017-01-01 81A c, IAS 1 2017-01-01 106 a, IFRS 12 2017-01-01 B12 b ix, IFRS 1 2017-01-01 32 a ii
  Сукупний дохід, що відноситься до [абстрактний тип] String 
   Сукупний дохід, що відноситься до власників материнського підприємства Monetary IAS 1 2017-01-01 106 a, IAS 1 2017-01-01 81B b ii
   Сукупний дохід, що відноситься до часток, що не забезпечують контролю Monetary IAS 1 2017-01-01 81B b i, IAS 1 2017-01-01 106 a
[510000] Звіт про рух грошових коштів, прямий метод
 Звіт про рух грошових коштів [абстрактний тип] String 
  Грошові потоки від (для) операційної діяльності [абстрактний тип] String 
   Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності [абстрактний тип] String 
    Надходження від продажу товарів та надання послуг Monetary IAS 7 2017-01-01 14 a
    Надходження від роялті, плати за послуги, комісійних та інших доходів Monetary IAS 7 2017-01-01 14 b
    Надходження за договорами, що утримуються в дилерських чи торговельних цілях Monetary IAS 7 2017-01-01 14 g
    Надходження за преміями та вимогами про відшкодування збитків, ануїтетами та іншими виплатами за полісами Monetary IAS 7 2017-01-01 14 e
    Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу Monetary IAS 7 2017-01-01 14
    Інші надходження грошових коштів від операційна діяльність Monetary IAS 7 2017-01-01 14
    Надходження від страхових премій Monetary 
    Надходження від перестрахування Monetary 
    Надходження від регресів Monetary 
    Компенсація від перестраховиків Monetary 
   Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності [абстрактний тип] String 
    Виплати постачальникам за товари та послугиnegatedLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 14 c
    Виплати за договорами, що утримуються в дилерських чи торговельних ціляхnegatedLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 14 g
    Виплати працівникам та виплати від їх іменіnegatedLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 14 d
    Виплати за преміями та вимогами про відшкодування збитків, ануїтетами та іншими виплатами за полісамиnegatedLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 14 e
    Виплати з метою виробництва або придбання активів, утримуваних для здачі в оренду іншим та в подальшому, утримуваних для продажуnegatedLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 14
    Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністюnegatedLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 14
    Виплати по перестраховим преміям Monetary 
    Виплати на оплату зобов'язань за страховими контрактами Monetary 
    Виплати на оплату зобов'язань за контрактами перестрахування Monetary 
    Виплати по дожиттю Monetary 
    Виплати по достроково розірваним договорам: Monetary 
     Повернених страхових платежів Monetary 
     Виплати викупних сум Monetary 
   Чисті грошові потоки від (використані у) діяльностіnetLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 A Statement of cash flows for an entity other than a financial institution, IAS 7 2017-01-01 20
   Дивіденди сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 31
   Дивіденди отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 31
   Проценти отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 35, IAS 7 2017-01-01 14 f
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 14
   Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 10, IAS 7 2017-01-01 50 d
  Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності [абстрактний тип] String 
   Грошові потоки від втрати контролю над дочірніми підприємствами або іншими господарськими одиницямиterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 39
   Грошові потоки, що використовувались при отриманні контролю над дочірніми підприємствами або іншими підприємствамиnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 39
   Інші надходження грошових коштів від продажу інструментів капіталу чи боргових інструментів інших суб'єктів господарюванняterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 d
   Інші виплати грошових коштів для придбання інструментів капіталу або боргових інструментів інших суб'єктів господарюванняnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 c
   Інші надходження грошових коштів від продажу часток участі у спільних підприємствахterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 d
   Інші виплати грошових коштів для придбання часток у спільних підприємствахnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 c
   Надходження від продажу основних засобівterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 b
   Придбання основних засобівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 a
   Надходження від продажу нематеріальних активівterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 b
   Придбання нематеріальних активівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 a
   Надходження від продажу інших довгострокових активівterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 b
   Придбання інших довгострокових активівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 a
   Надходження від державних грантівterseLabelMonetary IAS 20 2017-01-01 28
   Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонамnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 e
   Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, наданих іншим сторонамterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 f
   Виплати грошових коштів за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонними контрактами та контрактами свопnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 g
   Надходження грошових коштів від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонних контрактів та контрактів свопterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 h
   Дивіденди отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 31
   Проценти отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 14 f, IAS 7 2017-01-01 35
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 21
   Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 50 d, IAS 7 2017-01-01 10
  Грошові потоки від (для) фінансової діяльності [абстрактний тип] String 
   Надходження від змін у частках участі в капіталі дочірніх підприємств, які не спричиняють втрату контролю Monetary IAS 7 2017-01-01 42A, IAS 7 2017-01-01 42B
   Виплати в результаті змін у частках участі в капіталі дочірніх підприємств, які не спричиняють втрату контролюnegatedLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 42B, IAS 7 2017-01-01 42A
   Надходження від випуску акцій Monetary IAS 7 2017-01-01 17 a
   Надходження від випуску інших інструментів власного капіталу Monetary IAS 7 2017-01-01 17 a
   Виплати з метою придбання або викупу акцій суб'єкта господарюванняnegatedLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 17 b
   Виплати за іншими інструментами власного капіталуnegatedLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 17
   Надходження від запозиченьterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 17 c
   Погашення запозиченьnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 17 d
   Виплати за зобов'язаннями за фінансовою орендоюnegatedTerseLabelMonetary Expiry date 2019-01-01 IAS 7 2017-01-01 17 e
   Виплати за орендними зобов'язаннямиnegatedTerseLabelMonetary Effective 2019-01-01 IAS 7 2017-01-01 17 e
   Надходження від державних грантівterseLabelMonetary IAS 20 2017-01-01 28
   Дивіденди сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 14 f, IAS 7 2017-01-01 35
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 21
   Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 10, IAS 7 2017-01-01 50 d
  Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсуnetLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 45
  Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти [абстрактний тип] String 
   Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 7 2017-01-01 28, IAS 7 2017-01-01 25
  Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентівnetLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 45
  Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періодуperiodStartLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 54 i, IFRS 12 2017-01-01 B13 a, IAS 7 2017-01-01 45
  Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періодуperiodEndLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 54 i, IFRS 12 2017-01-01 B13 a, IAS 7 2017-01-01 45
[520000] Звіт про рух грошових коштів, непрямий метод
 Звіт про рух грошових коштів [абстрактний тип] String 
  Грошові потоки від (для) операційної діяльності [абстрактний тип] String 
   Прибуток (збиток) Monetary Effective on first application of IFRS 9 IFRS 4 2017-01-01 39L e, IAS 7 2017-01-01 18 b, IAS 1 2017-01-01 81A a, IFRS 1 2017-01-01 24 b, IAS 1 2017-01-01 106 d i, IFRS 8 2017-01-01 28 b, IFRS 1 2017-01-01 32 a ii, IFRS 8 2017-01-01 23, IFRS 12 2017-01-01 B10 b
   Коригування для узгодження прибутку (збитку) [абстрактний тип] String 
    Коригування витрат податку на прибуток Monetary IAS 7 2017-01-01 35
    Коригування фінансових витрат Monetary IAS 7 2017-01-01 20 c
    Коригування зменшення (збільшення) запасів Monetary IAS 7 2017-01-01 20 a
    Коригування зменшення (збільшення) торговельної дебіторської заборгованості Monetary IAS 7 2017-01-01 20 a
    Коригування зменшення (збільшення) іншої операційної дебіторської заборгованості Monetary IAS 7 2017-01-01 20 a
    Коригування збільшення (зменшення) торговельної кредиторської заборгованості Monetary IAS 7 2017-01-01 20 a
    Коригування збільшення (зменшення) іншої операційної кредиторської заборгованості Monetary IAS 7 2017-01-01 20 a
    Коригування амортизації основних засобів Monetary 
    Коригування амортизації нематеріальних активів Monetary 
    Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збитку Monetary IAS 7 2017-01-01 20 b
    Коригування на резерви за зобов'язаннями Monetary IAS 7 2017-01-01 20 b
    Коригування нереалізованих збитків (прибутків) від курсових різниць Monetary IAS 7 2017-01-01 20 b
    Коригування платежів на основі акцій Monetary IAS 7 2017-01-01 20 b
    Коригування збитків (прибутків) за справедливою вартістю Monetary IAS 7 2017-01-01 20 b
    Коригування нерозподіленого прибутку асоційованих підприємствnegatedLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 20 b
    Інші коригування негрошових статей Monetary IAS 7 2017-01-01 20 b
    Коригування збитків (прибутків) від вибуття непоточних активів Monetary IAS 7 2017-01-01 14
    Інші коригування, для яких грошовим впливом є інвестиційний чи фінансовий грошовий потік Monetary IAS 7 2017-01-01 20 c
    Інші коригування для узгодження прибутку (збитку) Monetary IAS 7 2017-01-01 20
    Загальна сума коригувань для узгодження прибутку (збитку)totalLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 20
   Чисті грошові потоки від (використані у) діяльностіnetLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 A Statement of cash flows for an entity other than a financial institution, IAS 7 2017-01-01 20
   Дивіденди сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 31
   Дивіденди отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 31
   Проценти отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 35, IAS 7 2017-01-01 14 f
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 14
   Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 10, IAS 7 2017-01-01 50 d
  Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності [абстрактний тип] String 
   Грошові потоки від втрати контролю над дочірніми підприємствами або іншими господарськими одиницямиterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 39
   Грошові потоки, що використовувались при отриманні контролю над дочірніми підприємствами або іншими підприємствамиnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 39
   Інші надходження грошових коштів від продажу інструментів капіталу чи боргових інструментів інших суб'єктів господарюванняterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 d
   Інші виплати грошових коштів для придбання інструментів капіталу або боргових інструментів інших суб'єктів господарюванняnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 c
   Інші надходження грошових коштів від продажу часток участі у спільних підприємствахterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 d
   Інші виплати грошових коштів для придбання часток у спільних підприємствахnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 c
   Надходження від продажу основних засобівterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 b
   Придбання основних засобівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 a
   Надходження від продажу нематеріальних активівterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 b
   Придбання нематеріальних активівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 a
   Надходження від продажу інших довгострокових активівterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 b
   Придбання інших довгострокових активівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 a
   Надходження від державних грантівterseLabelMonetary IAS 20 2017-01-01 28
   Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонамnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 e
   Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, наданих іншим сторонамterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 f
   Виплати грошових коштів за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонними контрактами та контрактами свопnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 g
   Надходження грошових коштів від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонних контрактів та контрактів свопterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 16 h
   Дивіденди отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 31
   Проценти отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 14 f, IAS 7 2017-01-01 35
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 21
   Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 50 d, IAS 7 2017-01-01 10
  Грошові потоки від (для) фінансової діяльності [абстрактний тип] String 
   Надходження від змін у частках участі в капіталі дочірніх підприємств, які не спричиняють втрату контролю Monetary IAS 7 2017-01-01 42A, IAS 7 2017-01-01 42B
   Виплати в результаті змін у частках участі в капіталі дочірніх підприємств, які не спричиняють втрату контролюnegatedLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 42B, IAS 7 2017-01-01 42A
   Надходження від випуску акцій Monetary IAS 7 2017-01-01 17 a
   Надходження від випуску інших інструментів власного капіталу Monetary IAS 7 2017-01-01 17 a
   Виплати з метою придбання або викупу акцій суб'єкта господарюванняnegatedLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 17 b
   Виплати за іншими інструментами власного капіталуnegatedLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 17
   Надходження від запозиченьterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 17 c
   Погашення запозиченьnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 17 d
   Виплати за зобов'язаннями за фінансовою орендоюnegatedTerseLabelMonetary Expiry date 2019-01-01 IAS 7 2017-01-01 17 e
   Виплати за орендними зобов'язаннямиnegatedTerseLabelMonetary Effective 2019-01-01 IAS 7 2017-01-01 17 e
   Надходження від державних грантівterseLabelMonetary IAS 20 2017-01-01 28
   Дивіденди сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 14 f, IAS 7 2017-01-01 35
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 21
   Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 10, IAS 7 2017-01-01 50 d
  Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсуnetLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 45
  Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти [абстрактний тип] String 
   Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 7 2017-01-01 28, IAS 7 2017-01-01 25
  Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентівnetLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 45
  Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періодуperiodStartLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 54 i, IFRS 12 2017-01-01 B13 a, IAS 7 2017-01-01 45
  Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періодуperiodEndLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 54 i, IFRS 12 2017-01-01 B13 a, IAS 7 2017-01-01 45
[610000] Звіт про зміни у власному капіталі
 Звіт про зміни у власному капіталі [абстрактний тип] String 
  Звіт про зміни у власному капіталі [таблиця] Table IAS 1 2017-01-01 106
   Компоненти власного капіталу [вісь] Axis IAS 1 2017-01-01 106
    Власний капітал [компонент] Domain IAS 1 2017-01-01 106
     Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства [компонент] Domain IAS 1 2017-01-01 106
      Статутний капітал [компонент] Domain IAS 1 2017-01-01 106
      Емісійний дохід [компонент] Domain IAS 1 2017-01-01 106
      Власні викуплені акції [компонент] Domain IAS 1 2017-01-01 106
      Дооцінка [компонент] Domain IAS 16 2017-01-01 39, IFRS 1 2017-01-01 IG10, IAS 1 2017-01-01 108
      Інша частка участі в капіталі [компонент] Domain IAS 1 2017-01-01 106
      Інші резерви [компонент] Domain IAS 1 2017-01-01 106, IAS 1 2017-01-01 79 b
       Резерв на курсові зміни у результаті переведення [компонент] Domain IAS 21 2017-01-01 52 b, IAS 1 2017-01-01 108
       Резерв під прибутки та збитки за фінансовими активами, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [компонент] Domain Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 108
       Резерв переоцінок програм з визначеною виплатою [компонент] Domain IAS 1 2017-01-01 108
       Сума, визнана в іншому сукупному доході та накопичена у капіталі, яка пов'язана з непоточними активами або групами вибуття, які утримуються для продажу [компонент] Domain IFRS 5 2017-01-01 Example 12, IFRS 5 2017-01-01 38
       Резерв під прибутки та збитки від інвестицій в інструменти власного капіталу [компонент] Domain Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 108
       Резерв на зміни у справедливій вартості фінансового зобов'язання, що відноситься до зміни кредитного ризику зобов'язання [компонент] Domain Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 108
       Резервний капітал [складова] Domain 
       Інші резерви відповідно до МСФЗ 4 [складова] Domain 
       Інші резерви [складова] Domain 
      Нерозподілений прибуток [компонент] Domain IAS 1 2017-01-01 108, IAS 1 2017-01-01 106
     Частки участі, які не забезпечують контролю[компонент] Domain IAS 1 2017-01-01 106
   Ретроспективне застосування та ретроспективний перерахунок [вісь] Axis IAS 1 2017-01-01 106 b, IAS 8 2017-01-01 49 b i, IAS 8 2017-01-01 29 c i, IAS 8 2017-01-01 28 f i
    Відображені в поточному періоді [компонент] Domain IAS 8 2017-01-01 29 c i, IAS 1 2017-01-01 106 b, IAS 8 2017-01-01 49 b i, IAS 1 2017-01-01 20 d, IAS 8 2017-01-01 28 f i
     Раніше представлені [компонент] Domain IAS 8 2017-01-01 28 f i, IAS 1 2017-01-01 106 b, IAS 8 2017-01-01 29 c i, IAS 8 2017-01-01 49 b i
     Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів [компонент] Domain IAS 8 2017-01-01 29 c i, IAS 1 2017-01-01 106 b, IAS 8 2017-01-01 28 f i, IAS 8 2017-01-01 49 b i
      Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці [компонент] Domain IAS 8 2017-01-01 29 c i, IAS 8 2017-01-01 28 f i
       Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці, що вимагаються МСФЗ [компонент] Domain IAS 8 2017-01-01 28 f i, IAS 8 2017-01-01 28 g
       Збільшення (зменшення) внаслідок добровільних змін в обліковій політиці [компонент] Domain IAS 8 2017-01-01 29 d, IAS 8 2017-01-01 29 c i
      Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів [компонент] Domain IAS 8 2017-01-01 49 b i, IAS 8 2017-01-01 49 c
  Звіт про зміни у власному капіталі [статті] String 
   Власний капітал на початок періодуperiodStartLabelMonetary IFRS 1 2017-01-01 32 a i, IFRS 13 2017-01-01 93 b, IAS 1 2017-01-01 55, IFRS 13 2017-01-01 93 e, IAS 1 2017-01-01 78 e, IFRS 13 2017-01-01 93 a, IFRS 1 2017-01-01 24 a
   Власний капітал на кінець періодуperiodEndLabelMonetary IFRS 1 2017-01-01 32 a i, IFRS 13 2017-01-01 93 b, IAS 1 2017-01-01 55, IFRS 13 2017-01-01 93 e, IAS 1 2017-01-01 78 e, IFRS 13 2017-01-01 93 a, IFRS 1 2017-01-01 24 a
   Зміни у власному капіталі [абстрактний тип] String 
    Сукупний дохід [абстрактний тип] String 
     Прибуток (збиток) Monetary Effective on first application of IFRS 9 IFRS 4 2017-01-01 39L e, IAS 7 2017-01-01 18 b, IAS 1 2017-01-01 81A a, IFRS 1 2017-01-01 24 b, IAS 1 2017-01-01 106 d i, IFRS 8 2017-01-01 28 b, IFRS 1 2017-01-01 32 a ii, IFRS 8 2017-01-01 23, IFRS 12 2017-01-01 B10 b
     Інший сукупний дохід Monetary IAS 1 2017-01-01 81A b, IFRS 12 2017-01-01 B12 b viii, IAS 1 2017-01-01 106 d ii, IAS 1 2017-01-01 91 a
     Сукупний дохід Monetary IFRS 12 2017-01-01 B10 b, IFRS 1 2017-01-01 24 b, IAS 1 2017-01-01 81A c, IAS 1 2017-01-01 106 a, IFRS 12 2017-01-01 B12 b ix, IFRS 1 2017-01-01 32 a ii
    Випуск власного капіталу Monetary IAS 1 2017-01-01 106 d iii
    Дивіденди, визнані як розподілені між власниками Monetary IAS 1 2017-01-01 107
    Збільшення через інші внески власників, власний капітал Monetary IAS 1 2017-01-01 106 d iii
    Зменшення через інший розподіл між власниками, власний капітал Monetary IAS 1 2017-01-01 106 d iii
    Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал Monetary IAS 1 2017-01-01 106 d
    Збільшення (зменшення) через операції з власними викупленими акціями, власний капітал Monetary IAS 1 2017-01-01 106 d
    Збільшення (зменшення) через зміни у частках участі в дочірніх підприємствах, які не призводять до втрати контролю, власний капітал Monetary IAS 1 2017-01-01 106 d iii
    Збільшення (зменшення) через операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій, власний капітал Monetary IAS 1 2017-01-01 106 d iii
    Суми, вилучені з резерву хеджування за грошовими коштами і включені до первісної вартості або до іншої балансової вартості нефінансового активу (зобов'язання) або ж твердого зобов'язання, для якого хеджування обліковують за справедливою вартістю Monetary Effective 2018-01-01 IFRS 9 2017-01-01 6.5.11 d i, Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 24E a
    Суми, вилучені з резерву змін у часовій вартості опціонів і включені до первісної вартості або до іншої поточної балансової вартості нефінансових активів (зобов'язань) або ж твердих зобов'язань, для яких хеджування обліковують за справедливою вартістю Monetary Effective 2018-01-01 IFRS 9 2017-01-01 6.5.15 b i
    Суми, вилучені з резерву змін у вартості форвардних елементів форвардних контрактів і включені до первісної вартості або до іншої поточної балансової вартості нефінансових активів (зобов'язань) або ж твердих зобов'язань, для яких хеджування обліковують за справедливою вартістю Monetary Effective 2018-01-01 IFRS 9 2017-01-01 6.5.16
    Суми, вилучені з резерву зміни вартості базисних валютних спредів і включені до первісної вартості або до іншої балансової вартості нефінансових активів (зобов'язань) або ж твердих зобов'язань, для яких хеджування обліковують за справедливою вартістю Monetary Effective 2018-01-01 IFRS 9 2017-01-01 6.5.16
    Збільшення (зменшення) власного капіталу Monetary IAS 1 2017-01-01 106 d
[800100] Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу
 Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу [абстрактний тип] String 
  Основні засоби [абстрактний тип] String 
   Земля та будівлі [абстрактний тип] String 
    Земля Monetary IAS 16 2017-01-01 37 a
    Будівлі Monetary IAS 16 2017-01-01 37
   Машини Monetary IAS 16 2017-01-01 37 c
   Пристосування та приладдя Monetary IAS 16 2017-01-01 37 g
   Комунікаційне та мережеве обладнання Monetary 
   Плодоносні рослини Monetary IAS 16 2017-01-01 37 i
   Матеріальні активи розвідки та оцінки Monetary IFRS 6 2017-01-01 25
   Видобувні активи Monetary IAS 16 2017-01-01 37
   Нафтові і газові активи Monetary IAS 16 2017-01-01 37
   Активи, що генерують енергію Monetary 
   Основні засоби за операційною орендою Monetary 
   Незавершене будівництво Monetary IAS 16 2017-01-01 37
   Незавершені капітальні вкладення в основні засоби Monetary 
   Інші основні засоби Monetary IAS 16 2017-01-01 37
   Загальна сума основних засобівtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 54 a, IAS 16 2017-01-01 73 e
  Нематеріальні активи та гудвіл [абстрактний тип] String 
   Нематеріальні активи за винятком гудвілу [абстрактний тип] String 
    Назви брендів Monetary IAS 38 2017-01-01 119 a
    Нематеріальна активи розвідки та оцінки Monetary IAS 38 2017-01-01 119, IFRS 6 2017-01-01 25
    Титульні дані та видавнича інформація Monetary IAS 38 2017-01-01 119 b
    Комп'ютерне програмне забезпечення Monetary IAS 38 2017-01-01 119 c
    Ліцензії та франшизи Monetary IAS 38 2017-01-01 119 d
    Авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію Monetary IAS 38 2017-01-01 119 e
    Нематеріальні активи на етапі розробки Monetary IAS 38 2017-01-01 119 g
    Незавершені капітальні вкладення в нематеріальні активи Monetary 
    Інші нематеріальні активи Monetary IAS 38 2017-01-01 119
    Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілуtotalLabelMonetary IAS 38 2017-01-01 118 e, IAS 1 2017-01-01 54 c
   Гудвіл Monetary IAS 36 2017-01-01 134 a, IFRS 3 2017-01-01 B67 d, IAS 36 2017-01-01 135 a, IAS 1 2017-01-01 54 c
   Загальна сума нематеріальних активів та гудвілуtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 55
  Інвестиційна нерухомість [абстрактний тип] String 
   Інвестиційна нерухомість, завершена Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Інвестиційна нерухомість на етапі будівництва або проектування Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Загальна сума інвестиційної нерухомостіtotalLabelMonetary IAS 40 2017-01-01 76, IAS 40 2017-01-01 79 d, IAS 1 2017-01-01 54 b
  Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства [абстрактний тип] String 
   Інвестиції в дочірні підприємства Monetary IAS 27 2017-01-01 10
   Інвестиції у спільні підприємства Monetary IAS 27 2017-01-01 10
   Інвестиції в асоційовані підприємства Monetary IAS 27 2017-01-01 10
   Загальна сума інвестицій в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємстваtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 55
  Торговельна та інша непоточна дебіторська заборгованість [абстрактний тип] String 
   Непоточна торговельна дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
   Непоточна дебіторська заборгованість зв'язаних сторін Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
    Непоточна дебіторська заборгованість асоційованих підприємств Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
    Непоточна дебіторська заборгованість спільних підприємств Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
   Непоточні попередні платежі та непоточний нарахований дохід [абстрактний тип] String 
    Непоточні попередні платежі Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
     Непоточні попередні платежі за орендою Monetary IAS 1 2017-01-01 55
    Непоточний нарахований дохід Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Загальна сума непоточних попередніх платежів та непоточного нарахованого доходуtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Непоточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
    Непоточна дебіторська заборгованість за податком на додану вартість Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
   Непоточна дебіторська заборгованість від реалізації нерухомості Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
   Непоточна дебіторська заборгованість від оренди нерухомості Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
   Інша непоточна дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
   Загальна сума торговельної та іншої непоточної дебіторської заборгованостіtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 78 b, IAS 1 2017-01-01 54 h
  Різні непоточні активи [абстрактний тип] String 
   Непоточний чистий актив за програмою з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Непоточні обмежені до використання грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Непоточні похідні фінансові активи Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Непоточна дебіторська заборгованість за фінансовою орендою Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Непоточні проценти до отримання Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Непоточні активи програмування Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Непоточні інвестиції за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IAS 1 2017-01-01 55
    Довгострокові депозити Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Інвестиції у спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі у капіталі Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Інвестиції в асоційовані підприємства, облік яких ведеться за методом участі у капіталі Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Інші непоточні активи Monetary IAS 1 2017-01-01 55
  Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість [абстрактний тип] String 
   Поточна торговельна дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b, IAS 1 2017-01-01 68
   Поточна дебіторська заборгованість зв'язаних сторін Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
    Поточна дебіторська заборгованість асоційованих підприємств Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
    Поточна дебіторська заборгованість спільних підприємств Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
   Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід [абстрактний тип] String 
    Поточні попередні платежі [абстрактний тип] String 
     Поточні аванси постачальникам Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
     Поточні попередньо сплачені витрати Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
     Загальна сума попередніх платежівtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 78 b
    Поточний нарахований дохід Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходуtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
    Поточна дебіторська заборгованість за податком на додану вартість Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
   Поточна дебіторська заборгованість від продажу нерухомості Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
   Поточна дебіторська заборгованість за орендою нерухомості Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
   Інша поточна дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
   Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованостіtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 78 b, IAS 1 2017-01-01 54 h
  Торговельна та інша дебіторська заборгованість [абстрактний тип] String 
   Торговельна дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
   Дебіторська заборгованість зв'язаних сторін Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
    Дебіторська заборгованість асоційованих підприємств Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
    Дебіторська заборгованість спільних підприємств Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
   Попередні платежі та нарахований дохід [компонент] String 
    Попередні платежі Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
    Нарахований дохід Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Загальна сума попередніх платежів та нарахований дохідtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
    Дебіторська заборгованість за податком на додану вартість Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
   Дебіторська заборгованість від продажу нерухомості Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
   Дебіторська заборгованість від оренди нерухомості Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
   Інша дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2017-01-01 78 b
   Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованостіtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 78 b, IAS 1 2017-01-01 54 h
  Категорії непоточних фінансових активів [абстрактний тип] String 
   Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю, що відображаються через прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше Monetary IFRS 7 2017-01-01 8 a
    Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, класифіковані як утримувані для торгівлі Monetary IAS 1 2017-01-01 55, Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 a
    Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, обов'язково оцінені за справедливою вартістю Monetary Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 a
    Загальна сума непоточних фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збитокtotalLabelMonetary IFRS 7 2017-01-01 8 a
   Непоточні фінансові активи, доступні для продажу Monetary Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 d
   Непоточні інвестиції, утримувані до погашення Monetary Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 b
   Непоточні кредити та дебіторська заборгованість Monetary Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 c
   Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
    Непоточні фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 h
    Непоточні інвестиції в інструменти власного капіталу, призначені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 h
    Загальна сума непоточних фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохідtotalLabelMonetary Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 h
   Непоточні фінансові активи за амортизованою вартістю Monetary Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 f
   Загальна сума непоточних фінансових активівtotalLabelMonetary IFRS 7 2017-01-01 25
  Категорії поточних фінансових активів [абстрактний тип] String 
   Поточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Поточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше Monetary IFRS 7 2017-01-01 8 a
    Поточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, класифіковані як утримувані для торгівлі Monetary Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 a, IAS 1 2017-01-01 55
    Поточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, обов'язково оцінені за справедливою вартістю Monetary Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 a
    Загальна сума поточних фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збитокtotalLabelMonetary IFRS 7 2017-01-01 8 a
   Поточні фінансові активи доступні для продажу Monetary Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 d
   Поточні інвестиції, утримувані до погашення Monetary Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 b
   Поточні кредити та дебіторська заборгованість Monetary Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 c
   Поточні фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
    Поточні фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 h
    Поточні інвестиції в інструменти власного капіталу, призначені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 h
    Загальна сума поточних фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохідtotalLabelMonetary Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 h
   Поточні фінансові активи за амортизованою вартістю Monetary Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 f
   Загальна сума поточних фінансових активівtotalLabelMonetary IFRS 7 2017-01-01 25
  Категорії фінансових активів [абстрактний тип] String 
   Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше Monetary IFRS 7 2017-01-01 8 a
    Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, класифіковані як утримувані для торгівлі Monetary Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 a, IAS 1 2017-01-01 55
    Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, обов'язково оцінені за справедливою вартістю Monetary Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 a
    Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збитокtotalLabelMonetary IFRS 7 2017-01-01 8 a
   Фінансові активи, доступні для продажу Monetary Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 d
   Інвестиції, утримувані до погашення Monetary Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 b
   Кредити та дебіторська заборгованість Monetary Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 c
   Фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
    Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 h
    Інвестиції в інструменти власного капіталу, призначені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 h, Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 11A c
    Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохідtotalLabelMonetary Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 h
   Фінансові активи за амортизованою вартістю Monetary Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 f
   Загальна сума фінансових активівtotalLabelMonetary Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 35H, Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 35M, Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 35I, IFRS 7 2017-01-01 25, Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 35N
  Класи поточних запасів [абстрактний тип] String 
   Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали [абстрактний тип] String 
    Поточна сировина Monetary IAS 1 2017-01-01 78 c, IAS 2 2017-01-01 37
    Поточні виробничі допоміжні матеріали Monetary IAS 2 2017-01-01 37, IAS 1 2017-01-01 78 c
    Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасівtotalLabelMonetary IAS 2 2017-01-01 37
   Поточні товари Monetary IAS 1 2017-01-01 78 c, IAS 2 2017-01-01 37
   Поточні продукти харчування та напої Monetary IAS 2 2017-01-01 37
   Поточна сільськогосподарська продукція Monetary IAS 2 2017-01-01 37
   Поточне незавершене виробництво Monetary IAS 1 2017-01-01 78 c, IAS 2 2017-01-01 37
   Поточна готова продукція Monetary IAS 1 2017-01-01 78 c, IAS 2 2017-01-01 37
   Поточні матеріали для пакування та зберігання Monetary IAS 2 2017-01-01 37
   Поточні запасні частини Monetary IAS 2 2017-01-01 37
   Поточне паливо Monetary IAS 2 2017-01-01 37
   Нерухомість, призначена для продажу в ході звичайного ведення бізнесу Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Поточні запаси у дорозі Monetary IAS 2 2017-01-01 37
   Інші поточні запаси Monetary IAS 2 2017-01-01 37
   Загальна сума поточних запасівtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 54 g, IAS 1 2017-01-01 68, IAS 2 2017-01-01 36 b
  Класи поточних запасів, альтернатива [абстрактний тип] String 
   Поточні запаси, утримувані для продажу Monetary IAS 2 2017-01-01 37
   Поточне незавершене виробництво Monetary IAS 1 2017-01-01 78 c, IAS 2 2017-01-01 37
   Поточні основні та допоміжні матеріали, для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг Monetary IAS 2 2017-01-01 37
   Загальна сума поточних запасівtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 54 g, IAS 1 2017-01-01 68, IAS 2 2017-01-01 36 b
  Непоточні запаси, що пов'язані з видобувною діяльністю [абстрактний тип] String 
   Непоточні запаси руди Monetary IAS 2 2017-01-01 37
  Поточні запаси, пов'язані з видобувною діяльністю [абстрактний тип] String 
   Поточні запаси руди Monetary IAS 2 2017-01-01 37
   Поточна сира нафта Monetary IAS 2 2017-01-01 37
   Поточні нафтопродукти та нафтохімічні продукти Monetary IAS 2 2017-01-01 37
   Поточний природний газ Monetary IAS 2 2017-01-01 37
  Грошові кошти та їх еквіваленти [абстрактний тип] String 
   Грошові кошти [абстрактний тип] String 
    Готівка Monetary IAS 7 2017-01-01 45
    Залишки на рахунках в банках Monetary IAS 7 2017-01-01 45
    Загальна сума грошових коштівtotalLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 45
   Грошові еквіваленти [абстрактний тип] String 
    Короткострокові депозити, класифіковані як грошові еквіваленти Monetary IAS 7 2017-01-01 45
    Короткострокові інвестиції, класифіковані як грошові еквіваленти Monetary IAS 7 2017-01-01 45
    Інші банківські угоди, класифіковані як грошові еквіваленти Monetary IAS 7 2017-01-01 45
    Загальна сума грошових еквівалентівtotalLabelMonetary IAS 7 2017-01-01 45
   Інші грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 7 2017-01-01 45
   Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентівtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 54 i, IFRS 12 2017-01-01 B13 a, IAS 7 2017-01-01 45
  Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу або як утримувані для виплати власникам [абстрактний тип] String 
   Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу Monetary IFRS 5 2017-01-01 38
   Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для виплати власникам Monetary IFRS 5 2017-01-01 38, IFRS 5 2017-01-01 5A
   Загальна сума непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або як утримувані для виплат власникамtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 54 j
  Різні поточні активи [абстрактний тип] String 
   Поточний чистий актив за програмою з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Поточні обмежені до використання грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Поточні похідні фінансові активи Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Поточна дебіторська заборгованість за фінансовою орендою Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Поточні проценти до отримання Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Поточні активи програмування Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Поточні інвестиції Monetary IAS 1 2017-01-01 55
    Короткострокові депозити, не класифіковані як грошові еквіваленти Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Поточні попередні платежі та інші поточні активи Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Інші поточні активи Monetary IAS 1 2017-01-01 55
  Різні активи [абстрактний тип] String 
   Чистий актив за програмою з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Обмежені до використання грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Похідні фінансові активи Monetary IAS 1 2017-01-01 55
    Похідні фінансові активи, утримувані для торгівлі Monetary IAS 1 2017-01-01 55
    Похідні фінансові активи, утримувані для хеджування Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Дебіторська заборгованість за фінансовою орендою Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Проценти до отримання Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Активи програмування Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Інвестиції за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Інструменти власного капіталу утримувані Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Боргові інструменти утримувані [абстрактний тип] String 
    Банківські боргові інструменти утримувані Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Корпоративні боргові інструменти утримувані Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Державні боргові інструменти утримувані Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Утримувані боргові інструменти, забезпечені активами Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Інші боргові інструменти утримувані Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Загальна сума боргових інструментів утримуванихtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 55
   Кредити та аванси банкам Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Кредити та аванси клієнтам Monetary IAS 1 2017-01-01 55
    Кредити корпоративним суб'єктам господарювання Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Кредити покупцям Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Кредити уряду Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Грошові кошти та банківські залишки в центральних банках Monetary IAS 1 2017-01-01 55
    Обов'язкові резервні депозити в центральних банках Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Банківські залишки в центральних банках за винятком обов'язкових резервних депозитів Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Банківські акцепти як активи Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Договори купівлі із зворотним продажем та грошове забезпечення за отриманими в кредит цінними паперами Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Інвестиції за ризиком власників полісів Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Статті, що знаходяться в процесі стягнення від інших банків Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Інші активи Monetary IAS 1 2017-01-01 55
  Класи інших резервів за зобов'язаннями [абстрактний тип] String 
   Резерв за зобов'язанням гарантії якості [абстрактний тип] String 
    Непоточний резерви за зобов'язанням гарантії якості Monetary IAS 37 2017-01-01 Example 1 Warranties, IAS 37 2017-01-01 87
    Поточний резерв за зобов'язанням гарантії якості Monetary IAS 37 2017-01-01 87, IAS 37 2017-01-01 Example 1 Warranties
    Загальна сума резерву за зобов'язанням гарантії якостіtotalLabelMonetary IAS 37 2017-01-01 87, IAS 37 2017-01-01 Example 1 Warranties
   Резерв за зобов'язанням на реструктуризацію [абстрактний тип] String 
    Непоточні резерви за зобов'язанням реструктуризації Monetary IAS 37 2017-01-01 70
    Поточний резерв за зобов'язанням під реструктуризацію Monetary IAS 37 2017-01-01 70
    Загальна сума резерву за зобов'язанням на реструктуризаціюtotalLabelMonetary IAS 37 2017-01-01 70
   Резерв за зобов'язанням, пов'язаний з судовим провадженням [абстрактний тип] String 
    Непоточний резерв за зобов'язанням судового провадження Monetary IAS 37 2017-01-01 Example 10 A court case, IAS 37 2017-01-01 87
    Поточний резерв за зобов'язанням на судові справи Monetary IAS 37 2017-01-01 Example 10 A court case, IAS 37 2017-01-01 87
    Загальна сума резерву за зобов'язанням витрат на судовий процесtotalLabelMonetary IAS 37 2017-01-01 Example 10 A court case, IAS 37 2017-01-01 87
   Резерв за зобов'язанням відшкодування [абстрактний тип] String 
    Непоточний резерв за зобов'язанням відшкодувань Monetary IAS 37 2017-01-01 87, IAS 37 2017-01-01 Example 4 Refunds policy
    Поточний резерв за зобов'язанням відшкодування Monetary IAS 37 2017-01-01 87, IAS 37 2017-01-01 Example 4 Refunds policy
    Загальна сума резерву за зобов'язанням на відшкодуванняtotalLabelMonetary IAS 37 2017-01-01 Example 4 Refunds policy, IAS 37 2017-01-01 87
   Резерви за зобов'язанням обтяжливих договорів [абстрактний тип] String 
    Непоточний резерв за зобов'язанням обтяжливих договорів Monetary IAS 37 2017-01-01 66, Expiry date 2019-01-01 IAS 37 2017-01-01 Example 8 An onerous contract
    Поточний резерв за зобов'язанням по обтяжливим контрактам Monetary Expiry date 2019-01-01 IAS 37 2017-01-01 Example 8 An onerous contract, IAS 37 2017-01-01 66
    Загальна сума резерву за зобов'язанням на обтяжливі договориtotalLabelMonetary IAS 37 2017-01-01 66, Expiry date 2019-01-01 IAS 37 2017-01-01 Example 8 An onerous contract
   Резерв за зобов'язанням на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію [абстрактний тип] String 
    Непоточний резерв за зобов'язанням на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію Monetary IAS 37 2017-01-01 D Examples: disclosures, IAS 37 2017-01-01 87
    Поточний резерв за зобов'язанням на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію Monetary IAS 37 2017-01-01 87, IAS 37 2017-01-01 D Examples: disclosures
    Загальна сума резерву за зобов'язанням на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітаціюtotalLabelMonetary IAS 37 2017-01-01 87, IAS 37 2017-01-01 D Examples: disclosures
   Різні інші резерви за зобов'язанням [абстрактний тип] String 
    Непоточні різні інші резервів за зобов'язаннями Monetary IAS 1 2017-01-01 78 d
    Інші статті поточних резервів за зобов'язаннями Monetary IAS 1 2017-01-01 78 d
    Загальна сума різних інших резервів за зобов'язаннямtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 78 d
   Інші резерви за зобов'язанням [абстрактний тип] String 
    Інші непоточні резерви за зобов'язанням Monetary IAS 1 2017-01-01 78 d
    Інші поточні резерви за зобов'язанням Monetary IAS 1 2017-01-01 78 d
    Загальна сума інших резервів за зобов'язаннямtotalLabelMonetary IAS 37 2017-01-01 84 a, IAS 1 2017-01-01 78 d
  Позики [абстрактний тип] String 
   Непоточна частина непоточних запозичень Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Поточні позики та поточна частина непоточних запозичень [абстрактний тип] String 
    Поточні позики Monetary IAS 1 2017-01-01 55
    Поточна частина непоточних запозичень Monetary IAS 1 2017-01-01 55
    Загальна сума поточних запозичень та поточної частини непоточних запозиченьtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 55
   Загальна сума запозиченьtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 55
  Непоточна частина непоточних запозичень, за типом [абстрактний тип] String 
   Непоточна частина непоточних кредитів отриманих Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Непоточна частина непоточних забезпечених банківських кредитів отриманих Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Непоточна частина непоточних незабезпечених банківських кредитів отриманих Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Непоточна частина випущених непоточних облігацій Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Непоточна частина непоточних випущених векселів та боргових зобов'язань Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Непоточна частина непоточних випущених комерційних паперів Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Непоточна частина інших непоточних запозичень Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Загальна сума непоточної частини непоточних запозиченьtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 55
  Поточні позики та поточна частина непоточних запозичень, за типом [абстрактний тип] String 
   Поточні кредити отримані та поточна частина непоточних позик отриманих Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Поточні забезпечені банківські кредити отримані та поточна частина непоточних забезпечених банківських кредитів отриманих Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Поточні незабезпечені банківські кредити отримані та поточна частина непоточних незабезпечених банківських позик отриманих Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Поточні облігації випущені та поточна частина непоточних облігацій випущених Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Поточні векселі та боргові зобов'язання випущені та поточна частина непоточних векселів та боргових зобов'язань випущених Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Поточні комерційні папери випущені та поточна частина непоточних комерційних паперів випущених Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Інші поточні позики та поточна частина інших непоточних запозичень Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Загальна сума поточних запозичень та поточної частини непоточних запозиченьtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 55
  Позики, за типами [абстрактний тип] String 
   Кредити отримані Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Забезпечені банківські кредити отримані Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Незабезпечені банківські кредити отримані Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Облігації випущені Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Векселі та боргові зобов'язання випущені Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Комерційні папери випущені Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Інші позики Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Загальна сума запозиченьtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 55
  Торговельна та інша непоточна кредиторська заборгованість [абстрактний тип] String 
   Непоточна торговельна кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2017-01-01 78
    Непоточна кредиторська заборгованість за придбання енергії Monetary IAS 1 2017-01-01 78
   Непоточна кредиторська заборгованість перед зв'язаними сторонами Monetary IAS 1 2017-01-01 78
   Непоточна кредиторська заборгованість за придбання непоточних активів Monetary IAS 1 2017-01-01 78
   Нарахування та відстрочений дохід, класифіковані як непоточні [абстрактний тип] String 
    Відстрочений дохід, класифікований як непоточний Monetary IAS 1 2017-01-01 78
     Відстрочений орендний дохід, класифікований як непоточний Monetary IAS 1 2017-01-01 78
    Нарахування, класифіковані як непоточні Monetary IAS 1 2017-01-01 78
    Загальна сума нарахувань і відстрочений дохід, класифікований як непоточнийtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 78
   Непоточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток Monetary IAS 1 2017-01-01 78
    Непоточна кредиторська заборгованість за податком на додану вартість Monetary IAS 1 2017-01-01 78
    Непоточна кредиторська заборгованість за акцизом Monetary IAS 1 2017-01-01 78
   Непоточна утримувана кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2017-01-01 78
   Інша непоточна кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Загальна сума торговельної та іншої непоточної кредиторської заборгованостіtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 54 k
  Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість [абстрактний тип] String 
   Поточна торговельна кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2017-01-01 70, IAS 1 2017-01-01 78
    Поточна кредиторська заборгованість для придбання енергії Monetary IAS 1 2017-01-01 78
   Поточна кредиторська заборгованість перед зв'язаними сторонами Monetary IAS 1 2017-01-01 78
   Поточна кредиторська заборгованість для придбання непоточних активів Monetary IAS 1 2017-01-01 78
   Нарахування та відстрочений дохід класифіковані як поточні [абстрактний тип] String 
    Відстрочений дохід, класифікований як поточний Monetary IAS 1 2017-01-01 78
     Відстрочений орендний дохід, класифікований як поточний Monetary IAS 1 2017-01-01 78
    Нарахування, класифіковані як поточні Monetary IAS 1 2017-01-01 78
     Короткострокові нарахування за виплатами працівникам Monetary IAS 1 2017-01-01 78
    Загальна сума нарахувань і відстрочений дохід, класифікований як поточнийtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 78
   Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток Monetary IAS 1 2017-01-01 78
    Поточна кредиторська заборгованість за податком на додану вартість Monetary IAS 1 2017-01-01 78
    Поточна кредиторська заборгованість за акцизом Monetary IAS 1 2017-01-01 78
   Поточна дебіторська заборгованість за сумами гарантійного утримання Monetary IAS 1 2017-01-01 78
   Інша поточна кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованостіtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 54 k
  Торговельна та інша кредиторська заборгованість [абстрактний тип] String 
   Торговельна кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2017-01-01 78
    Кредиторська заборгованість за придбання енергії Monetary IAS 1 2017-01-01 78
   Кредиторська заборгованість перед зв'язаними сторонами Monetary IAS 1 2017-01-01 78
   Кредиторська заборгованість за придбання непоточних активів Monetary IAS 1 2017-01-01 78
   Нарахування та відстрочений дохід [абстрактний тип] String 
    Відстрочений дохід Monetary IAS 1 2017-01-01 78
     Відстрочений орендний дохід Monetary IAS 1 2017-01-01 78
    Нарахування Monetary IAS 1 2017-01-01 78
    Загальна сума нарахувань і відстрочений дохідtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 78
   Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток Monetary IAS 1 2017-01-01 78
    Кредиторська заборгованість за податком на додану вартість Monetary IAS 1 2017-01-01 78
    Кредиторська заборгованість за акцизом Monetary IAS 1 2017-01-01 78
   Кредиторська заборгованість за утриманими коштами Monetary IAS 1 2017-01-01 78
   Інша кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованостіtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 54 k
  Категорії непоточних фінансових зобов'язань [абстрактний тип] String 
   Непоточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Непоточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, класифіковані як утримувані для торгівлі Monetary IFRS 7 2017-01-01 8 e
    Непоточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше Monetary IFRS 7 2017-01-01 8 e
    Загальна сума непоточних фінансових зобов'язань за справедливою вартістю через прибуток або збитокtotalLabelMonetary IFRS 7 2017-01-01 8 e
   Непоточні фінансові зобов'язання за амортизованою вартістю Monetary Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 f, Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 g
   Загальна сума непоточних фінансових зобов'язаньtotalLabelMonetary IFRS 7 2017-01-01 25
  Категорії поточних фінансових зобов'язань [абстрактний тип] String 
   Поточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Поточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, класифіковані як утримувані для торгівлі Monetary IFRS 7 2017-01-01 8 e
    Поточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше Monetary IFRS 7 2017-01-01 8 e
    Загальна сума поточних фінансових зобов'язань за справедливою вартістю через прибуток або збитокtotalLabelMonetary IFRS 7 2017-01-01 8 e
   Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою вартістю Monetary Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 f, Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 g
   Загальна сума поточних фінансових зобов'язаньtotalLabelMonetary IFRS 7 2017-01-01 25
  Категорії фінансових зобов'язань [абстрактний тип] String 
   Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, які відповідають визначенню утримуваних для торгівлі Monetary IFRS 7 2017-01-01 8 e
    Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше Monetary IFRS 7 2017-01-01 8 e
    Загальна сума фінансових зобов'язань за справедливою вартістю через прибуток або збитокtotalLabelMonetary IFRS 7 2017-01-01 8 e
   Фінансові зобов'язання за амортизованою вартістю Monetary Expiry date 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 f, Effective 2018-01-01 IFRS 7 2017-01-01 8 g
   Загальна сума фінансових зобов'язаньtotalLabelMonetary IFRS 7 2017-01-01 25
  Різні непоточні зобов'язання [абстрактний тип] String 
   Непоточне чисте зобов'язання за програмою з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Непоточні похідні фінансові зобов'язання Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Непоточні державні гранти Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Непоточні зобов'язання за фінансовою орендою Monetary Expiry date 2019-01-01 IAS 1 2017-01-01 55
   Непоточні аванси отримані Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Непоточні дивіденди до сплати Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Непоточні проценти до сплати Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Непоточні депозити клієнтів Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Непоточні боргові інструменти, випущені Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Інші непоточні зобов'язання Monetary IAS 1 2017-01-01 55
  Різні поточні зобов'язання [абстрактний тип] String 
   Поточне чисте зобов'язання за програмою з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Поточні похідні фінансові зобов'язання Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Поточні державні гранти Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Поточні зобов'язання за фінансовою орендою Monetary Expiry date 2019-01-01 IAS 1 2017-01-01 55
   Поточні аванси отримані Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Поточні дивіденди до сплати Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Поточні проценти до сплати Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Поточні депозити клієнтів Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Поточні боргові інструменти, випущені Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Поточні нараховані витрати та інші поточні зобов'язання Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Інші поточні зобов'язання Monetary IAS 1 2017-01-01 55
  Різні зобов'язання [абстрактний тип] String 
   Чисте зобов'язання за програмою з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Похідні фінансові зобов'язання Monetary IAS 1 2017-01-01 55
    Похідні фінансові зобов'язання, утримувані для торгівлі Monetary IAS 1 2017-01-01 55
    Похідні фінансові зобов'язання, утримувані для хеджування Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Державні гранти Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Зобов'язання за фінансовою орендою Monetary Expiry date 2019-01-01 IAS 1 2017-01-01 55
   Аванси отримані Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Дивіденди до сплати Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Проценти до сплати Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
   Депозити від банків Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Депозити від клієнтів [абстрактний тип] String 
    Залишки на строкових депозитах від клієнтів Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Залишки на депозитах до запитання від клієнтів Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Залишки на поточних рахунках від клієнтів Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Залишки на інших депозитах від клієнтів Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Загальна сума депозитів від клієнтівtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 55
   Зобов'язання перед центральними банками Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Субординовані зобов'язання [абстрактний тип] String 
    Строкові субординовані зобов'язання Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Субординовані зобов'язання без зазначеної дати Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Загальна сума субординованих зобов'язаньtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 55
   Боргові інструменти випущені Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Банківські акцепти як зобов'язання Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Договори продажу із зворотним викупом та грошове забезпечення за наданими в кредит цінними паперами Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Зобов'язання за інвестиційними контрактами Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Статті, що знаходяться в процесі переведення до інших банків Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Інші зобов'язання Monetary IAS 1 2017-01-01 55
  Різний власний капітал [абстрактний тип] String 
   Резерв капіталу Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Додатковий сплачений капітал Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Накопичений інший сукупний дохід Monetary IAS 1 2017-01-01 55
  Дооцінка Monetary IAS 38 2017-01-01 85, IAS 16 2017-01-01 39
  Інші резерви [абстрактний тип] String 
   Резерв на курсові зміни у результаті переведення Monetary IAS 21 2017-01-01 52 b
   Резерв під прибутки та збитки за фінансовими активами, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 78 e
   Резерв переоцінок програм з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2017-01-01 78 e
   Сума, визнана в іншому сукупному доході та накопичена у капіталі, яка пов'язана з непоточними активами або групами вибуття, які утримуються для продажу Monetary IFRS 5 2017-01-01 38, IFRS 5 2017-01-01 Example 12
   Резерв під прибутки та збитки від інвестицій в інструменти власного капіталу Monetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 78 e
   Резерв на зміни у справедливій вартості фінансового зобов'язання, що відноситься до зміни кредитного ризику зобов'язання Monetary Effective 2018-01-01 IAS 1 2017-01-01 78 e
   Резервний капітал Monetary IAS 1 2017-01-01 55
   Інші резерви відповідно до МСФЗ 4 Monetary 
   Інші резерви Monetary 
   Загальна сума інших резервівtotalLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 78 e
  Чисті активи (зобов'язання) [абстрактний тип] String 
   Активи Monetary IFRS 13 2017-01-01 93 e, IAS 1 2017-01-01 55, IFRS 13 2017-01-01 93 b, IFRS 8 2017-01-01 28 c, IFRS 13 2017-01-01 93 a, IFRS 8 2017-01-01 23
   Зобов'язанняnegatedLabelMonetary IFRS 13 2017-01-01 93 b, IFRS 8 2017-01-01 23, IFRS 8 2017-01-01 28 d, IFRS 13 2017-01-01 93 e, IAS 1 2017-01-01 55, IFRS 13 2017-01-01 93 a
   Чисті активи (зобов'язання)netLabelMonetary IFRS 1 2017-01-01 IG63, IAS 1 2017-01-01 112 c
  Чисті поточні активи (зобов'язання) [абстрактний тип] String 
   Поточні активи Monetary IFRS 12 2017-01-01 B12 b i, IAS 1 2017-01-01 66, IFRS 12 2017-01-01 B10 b
   Поточні зобов'язанняnegatedLabelMonetary IFRS 12 2017-01-01 B10 b, IFRS 12 2017-01-01 B12 b iii, IAS 1 2017-01-01 69
   Чисті поточні активи (зобов'язання)netLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 55
  Активи за вирахуванням поточних зобов'язань [абстрактний тип] String 
   Активи Monetary IFRS 13 2017-01-01 93 e, IAS 1 2017-01-01 55, IFRS 13 2017-01-01 93 b, IFRS 8 2017-01-01 28 c, IFRS 13 2017-01-01 93 a, IFRS 8 2017-01-01 23
   Поточні зобов'язанняnegatedLabelMonetary IFRS 12 2017-01-01 B10 b, IFRS 12 2017-01-01 B12 b iii, IAS 1 2017-01-01 69
   Активи за вирахуванням поточних зобов'язаньnetLabelMonetary IAS 1 2017-01-01 55
  Чистий борг Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
[800200] Примітки - Зазначення відповідності вимогам МСФЗ
 Аналіз доходів та витрат [абстрактний тип] String 
  Дохід [абстрактний тип] String 
   Дохід від продажу товарів Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Дохід від продажу дорогоцінних металів [резюме] String 
     Дохід від продажу дорогоцінних металів Monetary 
      Дохід від продажу золота Monetary 
      Дохід від продажу срібла Monetary 
      Дохід від продажу платини та інших дорогоцінних металів Monetary 
     Дохід від продажу чорних металів Monetary 
     Дохід від продажу кольорових металів Monetary 
     Дохід від переробної промисловості Monetary 
     Дохід від агропромислової діяльності Monetary 
    Дохід від продажу нафтогазових продуктів Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Дохід від продажу сирої нафти Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Дохід від продажу природного газу Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c
    Дохід від продажу нафтопродуктів та нафтохімічних продуктів Monetary IAS 1 2017-01-01 112 c