Presentation RelationshipsPref. LabelTypeReferences
[101000] Звіт про управління (звіт керівництва)
 Звіт про управління [абстрактний тип] String 
  Розкриття інформації щодо звіту про управління [абстрактний тип] String 
   Розкриття інформації щодо звіту про управління [текстовий блок] TextBlock 
   Дата звіту про управління Date 
   Найменування суб'єкта господарювання, що звітує String 
   Розкриття інформації про діяльність та організаційну структуру [абстрактний тип] String 
    Розкриття інформації про основну діяльність [текстовий блок] TextBlock 
    Розкриття інформації про мету, цілі та стратегії досягнення цих цілей [текстовий блок] TextBlock 
    Розкриття інформації про дочірні компанії [текстовий блок] TextBlock 
    Розкриття інформації про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів [текстовий блок] TextBlock 
    Розкриття інформації про організаційну структуру та керівництво [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про ліквідність та зобов'язання [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо екологічних аспектів [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо соціальних аспектів та кадрової політики [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про використання фінансових інструментів, якщо це мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан і доходи або витрати [абстрактний тип] String 
    Завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до цінових ризиків [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до ризику ліквідності [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до ризику грошових потоків [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до валютного ризику [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до кредитного ризику [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до ринкового ризику [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до інших ризиків [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо діяльності у сфері досліджень та інновацій [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо придбання власних акцій [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо відносин з акціонерами/учасниками та пов'язаними особами, вплив цих відносин на результат діяльності та здійснення управління ними [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про фінансові інвестиції [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про ймовірні перспективи подальшого розвитку, в тому числі інформація про злиття чи поглинання [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття іншої інформації, що має суттєве значення [текстовий блок] TextBlock 
  Розкриття інформації про корпоративне управління [абстрактний тип] String 
   Розкриття інформації про кодекс корпоративного управління [абстрактний тип] String 
    Власний кодекс корпоративного управління, яким керується суб'єкт господарювання, що звітує (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі) [текстовий блок] TextBlock 
    Кодекс корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі) [текстовий блок] TextBlock 
    Практика корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги [текстовий блок] TextBlock 
    Від яких частин власного кодексу корпоративного управління або іншого кодексу корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати відхиляється і причини таких відхилень [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про основні системи внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками, в тому числі, які стосуються процесу складання фінансової звітності [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про права акціонерів/учасників та способів їх реалізації, що застосовуються понад визначені законодавством вимоги [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про вищий орган управління [абстрактний тип] String 
    Назва та склад вищого органу управління [текстовий блок] TextBlock 
    Повноваження вищого органу управління [текстовий блок] TextBlock 
    Функціонування вищого органу управління [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звітує), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про наглядовий орган, що здійснює нагляд за діяльністю виконавчого органу та представляє інтереси вищого органу управління, та комітети, що підзвітні такому органу [абстрактний тип] String 
    Назва та склад наглядового органу [текстовий блок] TextBlock 
    Повноваження наглядового органу [текстовий блок] TextBlock 
    Функціонування наглядового органу [текстовий блок] TextBlock 
    Розмір винагороди за рік членів наглядового органу [текстовий блок] TextBlock 
    Зміни у складі наглядового органу за рік [текстовий блок] TextBlock 
    Назви та склади комітетів, що підзвітні наглядовому органу [текстовий блок] TextBlock 
    Повноваження комітетів, що підзвітні наглядовому органу [текстовий блок] TextBlock 
    Функціонування комітетів, що підзвітні наглядовому органу [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про виконавчий орган та комітети, що підзвітні такому органу [абстрактний тип] String 
    Назва та склад виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
    Повноваження виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
    Функціонування виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
    Розмір винагороди за рік членів виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
    Зміни у складі виконавчого органу за рік [текстовий блок] TextBlock 
    Назви та склади комітетів виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
    Повноваження комітетів виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
    Функціонування комітетів виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття іншої інформації, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управління суб'єкта господарювання, що звітує [текстовий блок] TextBlock 
[104000] Інформація про аудиторський звіт
 Інформація про аудиторський звіт [абстрактний тип] String 
  Найменування суб'єкта аудиторської діяльності String 
  Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності String 
  Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності String 
  Вебсторінка, де оприлюднена фінансова звітність підприємства разом з аудиторським звітом String 
  Ключовий партнер, який підписав аудиторський звіт, що оприлюднений разом з річною фінансовою звітністю на вебадресі зазначеній у цій формі String 
  Номер та дата договору на проведення аудиту String 
  Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності String 
  Дата початку та дата закінчення аудиту String 
  Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності String 
  Вид думки TypeOfOpinion 
[105000] Актуарний звіт
 Додаток 5 до Порядку складання звітних даних страховиків (пункт 2.9 глави 2) [абстрактний тип] String 
  Bказується звітний період String 
  прізвище, ім’я, по батькові актуарія, яким складено цей звіт String 
  Cвідоцтво (номер, дата видачі свідоцтва про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками) String 
  Hайменування страховика, щодо якого складено актуарний звіт String 
  звітна дата Date 
  підтверджую адекватність страхових зобов'язань станом на звітну дату String 
  зазначаю про необхідність доформування страхових резервів для забезпечення адекватності зобов’язань String 
  Величина, на яку страховику необхідно доформувати страхові резерви для забезпечення адекватності зобов'язань Monetary 
  Під адекватністю зобов’язань страховика передбачаю достатність визнаних страхових зобов’язань для здійснення майбутніх страхових виплат та/або виплат викупних сум за укладеними договорами страхування, та витрат, пов’язаних з виконанням таких договорів [абстрактний тип] String 
   При цьому застерігаю (застереження надається у разі необхідності) String 
  Детальна інформація щодо адекватності зобов’язань страховика надається у формі 1 для страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя, або у формі 2 для страховика, що здійснює страхування життя. Також надаю рекомендації страховику щодо [абстрактний тип] String 
   1) стресостійкості та оцінки достатності капіталу з точки зору очікуваної платоспроможності страховика String 
   2) методів оцінки страховиком своїх зобов’язань String 
   3) страхових тарифів страховика String 
   4) витрат на ведення справи страховика String 
   5) витрат, пов'язаних з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційних витрат) String 
   6) інших обставин, що можуть мати значний вплив на страховика з актуарної точки зору String 
  Інформація щодо врахування страховиком рекомендацій актуарія (актуаріїв), наведених у актуарному звіті за попередній звітний період (попередні звітні періоди) String 
  Форма 1. Інформація про адекватність зобов’язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя [абстрактний тип] String 
   Таблиця 1. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо сформованих страховиком резерву незароблених премій та резерву заявлених, але не виплачених збитків, збільшеного на розмір резерву збитків, які виникли, але не заявлені, якщо такий резерв формується страховиком (далі - резерв збитків) [абстрактний тип] String 
    Таблиця 1. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо сформованих страховиком резерву незароблених премій та резерву заявлених, але не виплачених збитків, збільшеного на розмір резерву збитків, які виникли, але не заявлені, якщо такий резерв формується страховиком (далі - резерв збитків) [таблиця] Table 
     Таблиця 1. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо сформованих страховиком резерву незароблених премій та резерву заявлених, але не виплачених збитків, збільшеного на розмір резерву збитків, які виникли, але не заявлені, якщо такий резерв формується страховиком (далі - резерв збитків) [вісь] Axis 
      Разом за всіма видами [компонент] Domain 
       Вид страхування 1 [компонент] Domain 
       Вид страхування 2 [компонент] Domain 
       Вид страхування 3 [компонент] Domain 
       Вид страхування 4 [компонент] Domain 
       Вид страхування 5 [компонент] Domain 
       Вид страхування 6 [компонент] Domain 
       Вид страхування 7 [компонент] Domain 
       Вид страхування 8 [компонент] Domain 
       Вид страхування 9 [компонент] Domain 
       Вид страхування 10 [компонент] Domain 
       Вид страхування 11 [компонент] Domain 
       Вид страхування 12 [компонент] Domain 
       Вид страхування 13 [компонент] Domain 
       Вид страхування 14 [компонент] Domain 
       Вид страхування 15 [компонент] Domain 
       Вид страхування 16 [компонент] Domain 
       Вид страхування 17 [компонент] Domain 
       Вид страхування 18 [компонент] Domain 
       Вид страхування 19 [компонент] Domain 
       Вид страхування 20 [компонент] Domain 
       Вид страхування 21 [компонент] Domain 
       Вид страхування 22 [компонент] Domain 
       Вид страхування 23 [компонент] Domain 
       Вид страхування 24 [компонент] Domain 
       Вид страхування 25 [компонент] Domain 
       Вид страхування 26 [компонент] Domain 
       Вид страхування 27 [компонент] Domain 
       Вид страхування 28 [компонент] Domain 
       Вид страхування 29 [компонент] Domain 
       Вид страхування 30 [компонент] Domain 
       Вид страхування 31 [компонент] Domain 
       Вид страхування 32 [компонент] Domain 
       Вид страхування 33 [компонент] Domain 
       Вид страхування 34 [компонент] Domain 
       Вид страхування 35 [компонент] Domain 
       Вид страхування 36 [компонент] Domain 
       Вид страхування 37 [компонент] Domain 
       Вид страхування 38 [компонент] Domain 
       Вид страхування 39 [компонент] Domain 
       Вид страхування 40 [компонент] Domain 
       Вид страхування 41 [компонент] Domain 
       Вид страхування 42 [компонент] Domain 
       Вид страхування 43 [компонент] Domain 
       Вид страхування 44 [компонент] Domain 
       Вид страхування 45 [компонент] Domain 
       Вид страхування 46 [компонент] Domain 
       Вид страхування 47 [компонент] Domain 
       Вид страхування 48 [компонент] Domain 
       Вид страхування 49 [компонент] Domain 
       Вид страхування 50 [компонент] Domain 
       Вид страхування 51 [компонент] Domain 
       Вид страхування 52 [компонент] Domain 
       Вид страхування 53 [компонент] Domain 
       Вид страхування 54 [компонент] Domain 
       Вид страхування 55 [компонент] Domain 
       Вид страхування 56 [компонент] Domain 
       Вид страхування 57 [компонент] Domain 
       Вид страхування 58 [компонент] Domain 
       Вид страхування 59 [компонент] Domain 
       Вид страхування 60 [компонент] Domain 
       Вид страхування 61 [компонент] Domain 
       Вид страхування 62 [компонент] Domain 
       Вид страхування 63 [компонент] Domain 
    Вид страхування * String 
     (via targetRole) Таблиця 4 - excl. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (run-off test) [таблиця] Table 
    Розмір сформованого страховиком резерву незароблених премій, тис. Грн Monetary 
    Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву незароблених премій, та розміром сформованого страховиком резерву незароблених премій, тис. грн, що визначається відповідно до колонки 8 таблиці 2 форми 1 Monetary 
    Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву збитків, та розміром сформованого страховиком резерву збитків, тис. грн, що визначається відповідно до колонки 6 таблиці 3 форми 1 Monetary 
    Розмір сформованого страховиком резерву збитків, тис. Грн Monetary 
    Сукупний розмір дефіцитів резерву незароблених премій та резерву збитків, тис. грн, що визначається як max{0;(3)} + max{0;(5)} Monetary 
    Різниця між сумою оцінок адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву незароблених премій та резерву збитків, та сумою сформованих страховиком резерву незароблених премій та резерву збитків, тис. грн, що визначається як (3) + (5) Monetary 
   * За видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами, сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом перевірки адекватності зобов’язань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, при цьому у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 2 - 7 [абстрактний тип] String 
   Інформація за видом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів наводиться у окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договір міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів [абстрактний тип] String 
   Пояснення щодо результатів перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо сформованих страховиком страхових резервів (заповнюється на розсуд актуарія в разі необхідності String 
   Таблиця 2. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву незароблених премій [абстрактний тип] String 
    Таблиця 2. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву незароблених премій [таблиця] Table 
     Таблиця 2. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву незароблених премій [вісь] Axis 
      Разом за всіма видами [компонент] Domain 
       Вид страхування 1 [компонент] Domain 
       Вид страхування 2 [компонент] Domain 
       Вид страхування 3 [компонент] Domain 
       Вид страхування 4 [компонент] Domain 
       Вид страхування 5 [компонент] Domain 
       Вид страхування 6 [компонент] Domain 
       Вид страхування 7 [компонент] Domain 
       Вид страхування 8 [компонент] Domain 
       Вид страхування 9 [компонент] Domain 
       Вид страхування 10 [компонент] Domain 
       Вид страхування 11 [компонент] Domain 
       Вид страхування 12 [компонент] Domain 
       Вид страхування 13 [компонент] Domain 
       Вид страхування 14 [компонент] Domain 
       Вид страхування 15 [компонент] Domain 
       Вид страхування 16 [компонент] Domain 
       Вид страхування 17 [компонент] Domain 
       Вид страхування 18 [компонент] Domain 
       Вид страхування 19 [компонент] Domain 
       Вид страхування 20 [компонент] Domain 
       Вид страхування 21 [компонент] Domain 
       Вид страхування 22 [компонент] Domain 
       Вид страхування 23 [компонент] Domain 
       Вид страхування 24 [компонент] Domain 
       Вид страхування 25 [компонент] Domain 
       Вид страхування 26 [компонент] Domain 
       Вид страхування 27 [компонент] Domain 
       Вид страхування 28 [компонент] Domain 
       Вид страхування 29 [компонент] Domain 
       Вид страхування 30 [компонент] Domain 
       Вид страхування 31 [компонент] Domain 
       Вид страхування 32 [компонент] Domain 
       Вид страхування 33 [компонент] Domain 
       Вид страхування 34 [компонент] Domain 
       Вид страхування 35 [компонент] Domain 
       Вид страхування 36 [компонент] Domain 
       Вид страхування 37 [компонент] Domain 
       Вид страхування 38 [компонент] Domain 
       Вид страхування 39 [компонент] Domain 
       Вид страхування 40 [компонент] Domain 
       Вид страхування 41 [компонент] Domain 
       Вид страхування 42 [компонент] Domain 
       Вид страхування 43 [компонент] Domain 
       Вид страхування 44 [компонент] Domain 
       Вид страхування 45 [компонент] Domain 
       Вид страхування 46 [компонент] Domain 
       Вид страхування 47 [компонент] Domain 
       Вид страхування 48 [компонент] Domain 
       Вид страхування 49 [компонент] Domain 
       Вид страхування 50 [компонент] Domain 
       Вид страхування 51 [компонент] Domain 
       Вид страхування 52 [компонент] Domain 
       Вид страхування 53 [компонент] Domain 
       Вид страхування 54 [компонент] Domain 
       Вид страхування 55 [компонент] Domain 
       Вид страхування 56 [компонент] Domain 
       Вид страхування 57 [компонент] Domain 
       Вид страхування 58 [компонент] Domain 
       Вид страхування 59 [компонент] Domain 
       Вид страхування 60 [компонент] Domain 
       Вид страхування 61 [компонент] Domain 
       Вид страхування 62 [компонент] Domain 
       Вид страхування 63 [компонент] Domain 
    Вид страхування * String 
     (via targetRole) Таблиця 4 - excl. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (run-off test) [таблиця] Table 
    Розмір сформованого страховиком резерву незароблених премій, тис. Грн Monetary 
    Відстрочені аквізиційні витрати, тис. грн Monetary 
     (via targetRole) Таблиця 2 - excl. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву незароблених премій [таблиця] Table 
    Поточна вартість майбутніх грошових потоків за договорами страхування, що визначається як (5) + (6) - (7) тис. грн Monetary 
     (via targetRole) Таблиця 2 - excl. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву незароблених премій [таблиця] Table 
    Поточна вартість майбутніх страхових виплат за договорами страхування, тис. грн Monetary 
     (via targetRole) Таблиця 2 - excl. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву незароблених премій [таблиця] Table 
    Поточна вартість майбутніх витрат на врегулювання збитків за договорами страхування, тис. грн Monetary 
     (via targetRole) Таблиця 2 - excl. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву незароблених премій [таблиця] Table 
    Поточна вартість майбутніх доходів від реалізації регресних вимог за договорами страхування, тис. грн Monetary 
     (via targetRole) Таблиця 2 - excl. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву незароблених премій [таблиця] Table 
    Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву незароблених премій, та розміром сформованого страховиком резерву незароблених премій, що визначається як (4) - (2) + (3), тис. грн Monetary 
   * За видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами, сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом перевірки адекватності зобов’язань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, при цьому у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 2 - 8 [абстрактний тип] String 
   Інформація за видом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів наводиться у окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів [абстрактний тип] String 
   Порядок розрахунку (методики та формули, застосовані актуарієм, а також в разі необхідності пояснення) величин, наведених у графах 3 - 7 String 
   Таблиця 3. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву збитків [абстрактний тип] String 
    Таблиця 3. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву збитків [таблиця] Table 
     Таблиця 3. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву збитків [вісь] Axis 
      Разом за всіма видами [компонент] Domain 
       Вид страхування 1 [компонент] Domain 
       Вид страхування 2 [компонент] Domain 
       Вид страхування 3 [компонент] Domain 
       Вид страхування 4 [компонент] Domain 
       Вид страхування 5 [компонент] Domain 
       Вид страхування 6 [компонент] Domain 
       Вид страхування 7 [компонент] Domain 
       Вид страхування 8 [компонент] Domain 
       Вид страхування 9 [компонент] Domain 
       Вид страхування 10 [компонент] Domain 
       Вид страхування 11 [компонент] Domain 
       Вид страхування 12 [компонент] Domain 
       Вид страхування 13 [компонент] Domain 
       Вид страхування 14 [компонент] Domain 
       Вид страхування 15 [компонент] Domain 
       Вид страхування 16 [компонент] Domain 
       Вид страхування 17 [компонент] Domain 
       Вид страхування 18 [компонент] Domain 
       Вид страхування 19 [компонент] Domain 
       Вид страхування 20 [компонент] Domain 
       Вид страхування 21 [компонент] Domain 
       Вид страхування 22 [компонент] Domain 
       Вид страхування 23 [компонент] Domain 
       Вид страхування 24 [компонент] Domain 
       Вид страхування 25 [компонент] Domain 
       Вид страхування 26 [компонент] Domain 
       Вид страхування 27 [компонент] Domain 
       Вид страхування 28 [компонент] Domain 
       Вид страхування 29 [компонент] Domain 
       Вид страхування 30 [компонент] Domain 
       Вид страхування 31 [компонент] Domain 
       Вид страхування 32 [компонент] Domain 
       Вид страхування 33 [компонент] Domain 
       Вид страхування 34 [компонент] Domain 
       Вид страхування 35 [компонент] Domain 
       Вид страхування 36 [компонент] Domain 
       Вид страхування 37 [компонент] Domain 
       Вид страхування 38 [компонент] Domain 
       Вид страхування 39 [компонент] Domain 
       Вид страхування 40 [компонент] Domain 
       Вид страхування 41 [компонент] Domain 
       Вид страхування 42 [компонент] Domain 
       Вид страхування 43 [компонент] Domain 
       Вид страхування 44 [компонент] Domain 
       Вид страхування 45 [компонент] Domain 
       Вид страхування 46 [компонент] Domain 
       Вид страхування 47 [компонент] Domain 
       Вид страхування 48 [компонент] Domain 
       Вид страхування 49 [компонент] Domain 
       Вид страхування 50 [компонент] Domain 
       Вид страхування 51 [компонент] Domain 
       Вид страхування 52 [компонент] Domain 
       Вид страхування 53 [компонент] Domain 
       Вид страхування 54 [компонент] Domain 
       Вид страхування 55 [компонент] Domain 
       Вид страхування 56 [компонент] Domain 
       Вид страхування 57 [компонент] Domain 
       Вид страхування 58 [компонент] Domain 
       Вид страхування 59 [компонент] Domain 
       Вид страхування 60 [компонент] Domain 
       Вид страхування 61 [компонент] Domain 
       Вид страхування 62 [компонент] Domain 
       Вид страхування 63 [компонент] Domain 
    Вид страхування * String 
     (via targetRole) Таблиця 4 - excl. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (run-off test) [таблиця] Table 
    Розмір сформованого страховиком резерву заявлених, але не виплачених збитків, тис. грн Monetary 
    Розмір сформованого страховиком резерву збитків, що виникли, але не заявлені, тис. грн. Якщо такий резерв не формується, зазначається "0" Monetary 
    Сума резерву збитків, розрахована актуарієм ланцюговим методом згідно з пунктом 2 додатка до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року № 3104, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2005 року за № 19/10299, тис. грн Monetary 
     (via targetRole) Таблиця 3 - excl. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву збитків [таблиця] Table 
    Сума резерву збитків, розрахована актуарієм методом іншим, ніж ланцюговий, тис. грн. Якщо актуарій не вважає доцільним здійснювати перевірку суми резерву збитків методом іншим, ніж ланцюговий, зазначається величина згідно з колонкою 4 Monetary 
     (via targetRole) Таблиця 3 - excl. Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву збитків [таблиця] Table 
    Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву збитків, та розміром сформованого страховиком резерву збитків, тис. грн., що визначається як (5) - - (2) - (3), тис. грн Monetary 
   * За видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами, сума, на яку необхідно збільшити страхові резерви за результатом перевірки адекватності зобов’язань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, при цьому у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 2 - 6 [абстрактний тип] String 
   Інформація за видом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів наводиться у окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів [абстрактний тип] String 
   Пояснення щодо статистики та методів, використаних при розрахунку величин, наведених у графах 4, 5 String 
   Таблиця 4. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (run-off test) [абстрактний тип] String 
    Таблиця 4. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (run-off test) [таблиця] Table 
     Таблиця 4. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (run-off test) [вісь] Axis 
      Разом за всіма видами [компонент] Domain 
       Вид страхування 1 [компонент] Domain 
       Вид страхування 2 [компонент] Domain 
       Вид страхування 3 [компонент] Domain 
       Вид страхування 4 [компонент] Domain 
       Вид страхування 5 [компонент] Domain 
       Вид страхування 6 [компонент] Domain 
       Вид страхування 7 [компонент] Domain 
       Вид страхування 8 [компонент] Domain 
       Вид страхування 9 [компонент] Domain 
       Вид страхування 10 [компонент] Domain 
       Вид страхування 11 [компонент] Domain 
       Вид страхування 12 [компонент] Domain 
       Вид страхування 13 [компонент] Domain 
       Вид страхування 14 [компонент] Domain 
       Вид страхування 15 [компонент] Domain 
       Вид страхування 16 [компонент] Domain 
       Вид страхування 17 [компонент] Domain 
       Вид страхування 18 [компонент] Domain 
       Вид страхування 19 [компонент] Domain 
       Вид страхування 20 [компонент] Domain 
       Вид страхування 21 [компонент] Domain 
       Вид страхування 22 [компонент] Domain 
       Вид страхування 23 [компонент] Domain 
       Вид страхування 24 [компонент] Domain 
       Вид страхування 25 [компонент] Domain 
       Вид страхування 26 [компонент] Domain 
       Вид страхування 27 [компонент] Domain 
       Вид страхування 28 [компонент] Domain 
       Вид страхування 29 [компонент] Domain 
       Вид страхування 30 [компонент] Domain 
       Вид страхування 31 [компонент] Domain 
       Вид страхування 32 [компонент] Domain 
       Вид страхування 33 [компонент] Domain 
       Вид страхування 34 [компонент] Domain 
       Вид страхування 35 [компонент] Domain 
       Вид страхування 36 [компонент] Domain 
       Вид страхування 37 [компонент] Domain 
       Вид страхування 38 [компонент] Domain 
       Вид страхування 39 [компонент] Domain 
       Вид страхування 40 [компонент] Domain 
       Вид страхування 41 [компонент] Domain 
       Вид страхування 42 [компонент] Domain 
       Вид страхування 43 [компонент] Domain 
       Вид страхування 44 [компонент] Domain 
       Вид страхування 45 [компонент] Domain 
       Вид страхування 46 [компонент] Domain 
       Вид страхування 47 [компонент] Domain 
       Вид страхування 48 [компонент] Domain 
       Вид страхування 49 [компонент] Domain 
       Вид страхування 50 [компонент] Domain 
       Вид страхування 51 [компонент] Domain 
       Вид страхування 52 [компонент] Domain 
       Вид страхування 53 [компонент] Domain 
       Вид страхування 54 [компонент] Domain 
       Вид страхування 55 [компонент] Domain 
       Вид страхування 56 [компонент] Domain 
       Вид страхування 57 [компонент] Domain 
       Вид страхування 58 [компонент] Domain 
       Вид страхування 59 [компонент] Domain 
       Вид страхування 60 [компонент] Domain 
       Вид страхування 61 [компонент] Domain 
       Вид страхування 62 [компонент] Domain 
       Вид страхування 63 [компонент] Domain 
    Вид страхування * String 
     (via targetRole) Таблиця 4 - excl. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (run-off test) [таблиця] Table 
    Розмір сформованого страховиком резерву збитків станом на попередню звітну дату, тис. грн Monetary 
    Сума страхових виплат, здійснених у звітному періоді за страховими випадками, що сталися до попередньої звітної дати, тис. грн Monetary 
     (via targetRole) Таблиця 4 - excl. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (run-off test) [таблиця] Table 
    Розмір сформованого резерву збитків на звітну дату за страховими випадками, що сталися до попередньої звітної дати, тис. грн Monetary 
     (via targetRole) Таблиця 4 - excl. Результати перевірки достатності резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату (run-off test) [таблиця] Table 
    Дефіцит резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату, визначається як (4) + (3) - (2), тис. грн Monetary 
   * За видами страхування, розмір страхових резервів за якими становить менше 5 відсотків загального розміру страхових резервів за всіма видами, але не більше 10 відсотків сумарно за такими видами від страхових резервів за всіма видами, дефіцит резерву збитків, сформованого на попередню звітну дату за результатом перевірки адекватності зобов’язань страховика, може (на розсуд актуарія) наводитися сукупно, при цьому у наведеній таблиці поєднуються відповідні рядки колонок 2 - 5 [абстрактний тип] String 
   Інформація за видом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів наводиться у окремих рядках таблиці за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та договором міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів [абстрактний тип] String 
   Коментар актуарія щодо необхідності внесення змін до методу формування резерву заявлених, але не виплачених збитків і резерву збитків, які виникли, але не заявлені, а також визначення тієї частини сформованих резервів, що є оцінкою витрат на врегулювання String 
   Актуарій. Iніціали, прізвище String 
  Форма 2. Інформація про адекватність зобов’язань страховика, що здійснює страхування життя [абстрактний тип] String 
   Таблиця 1. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву довгострокових зобов’язань [абстрактний тип] String 
    Таблиця 1. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву довгострокових зобов’язань [таблиця] Table 
     Таблиця 1. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву довгострокових зобов’язань [вісь] Axis 
      Разом за всіма договорами страхування [компонент] Domain 
       За договорами страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду [компонент] Domain 
       За договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку [компонент] Domain 
       За іншими договорами накопичувального страхування (заносяться дані за договорами, якими передбачено страхування: досягнення застрахованою особою визначеного договором віку (іншого, ніж пенсійний); дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування) [компонент] Domain 
       За договорами страхування життя лише на випадок смерті [компонент] Domain 
       За іншими договорами страхування життя (заносяться дані за договорами, якими передбачено поряд зі страхуванням на випадок смерті страхування додаткових ризиків (за винятком зазначених у попередніх рядках)) [компонент] Domain 
    Загальна сума сформова-ного резерву довгостро-кових зобов’язань, тис. грн Monetary 
    Розмір загальної суми резерву довгостро-кових зобов’язань без застосу-вання модифікації, тис. грн Monetary 
    Відкладені аквізиційні витрати, тис. грн Monetary 
    Залишок аквізицій-них витрат після модифіка-ції, що визнача-ється як (4) + (2) - (3), тис. грн Monetary 
    Справед-лива оцінка зобов’я-зань страхови-ка, тис. грн Monetary 
    Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву довгострокових зобов’язань, та розміром сформованого страховиком резерву довгострокових зобов’язань, що визначається як (6) + (5) - (2), тис. грн Monetary 
   Порядок розрахунку (методики, формули, пояснення) величин, наведених у графах 3, 4 та 6 String 
   Таблиця 2. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резервів належних виплат страхових сум [абстрактний тип] String 
    Таблиця 2. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резервів належних виплат страхових сум [таблиця] Table 
     Таблиця 2. Результат перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резервів належних виплат страхових сум [вісь] Axis 
      Разом за всіма договорами страхування [компонент] Domain 
       За договорами страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду [компонент] Domain 
       За договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку [компонент] Domain 
       За іншими договорами накопичувального страхування (заносяться дані за договорами, якими передбачено страхування: досягнення застрахованою особою визначеного договором віку (іншого, ніж пенсійний); дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування) [компонент] Domain 
       За договорами страхування життя лише на випадок смерті [компонент] Domain 
       За іншими договорами страхування життя (заносяться дані за договорами, якими передбачено поряд зі страхуванням на випадок смерті страхування додаткових ризиків (за винятком зазначених у попередніх рядках)) [компонент] Domain 
    Загальна сума сформованого резерву належних виплат страхових сум, тис. грн Monetary 
    Оцінка зобов’язань щодо належних виплат страхових сум за результатом тесту адекватності зобов’язань страховика, тис. грн Monetary 
    Різниця між оцінкою адекватності зобов'язань, здійсненої актуарієм щодо резерву належних виплат страхових сум, та розміром сформованого страховиком резерву належних виплат страхових сум, що визначається як (3) - (2), тис. грн Monetary 
   Порядок розрахунку (методики, формули, пояснення) величин, наведених у колонці 3 String 
   Таблиця 3. Розкриття інформації про активи та зобов’язання страховика у розрізі валют та банківських металів [абстрактний тип] String 
    Таблиця 3. Розкриття інформації про активи та зобов’язання страховика у розрізі валют та банківських металів [таблиця] Table 
     Таблиця 3. Розкриття інформації про активи та зобов’язання страховика у розрізі валют та банківських металів [вісь] Axis 
      Усього [компонент] Domain 
       Гривня [компонент] Domain 
       Євро [компонент] Domain 
       Долар США [компонент] Domain 
       Золото [компонент] Domain 
       Інші [компонент] Domain 
    Резерви із страхування життя за договорами з відповідною валютою (банківським металом) страхування, тис. Грн Monetary 
     у тому числі резерви довгострокових зобов’язань, тис. Грн Monetary 
     у тому числі резерви належних виплат, тис. Грн Monetary 
    Активи, якими представлено страхові резерви, тис. Грн Monetary 
     у тому числі банківські вклади (депозити), тис. Грн Monetary 
     у тому числі банківські метали Monetary 
     у тому числі права вимоги до перестраховиків, тис. Грн Monetary 
     у тому числі облігації, тис. Грн Monetary 
     у тому числі цінні папери, емітентом яких є держава, тис. Грн Monetary 
    Загальний розмір активів за балансом (Звітом про фінансовий стан), тис. Грн Monetary 
     у тому числі банківські вклади, тис. Грн Monetary 
     у тому числі банківські метали, тис. Грн Monetary 
     у тому числі права вимоги до перестраховиків, тис. Грн Monetary 
     у тому числі облігації, тис. Грн Monetary 
     у тому числі цінні папери, емітентом яких є держава, тис. Грн Monetary 
   Рекомендації актуарія стосовно політки хеджування валютних ризиків страховика String 
   Дата складання актуарного звіту Date 
   Актуарій. Iніціали, прізвище String 
[110000] Загальна інформація про фінансову звітність
 Розкриття загальної інформації про фінансову звітність [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 51
  Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації String IAS 1 2019-01-01 51 a
  Ідентифікаційний код юридичної особи String 
  Міжнародний код ідентифікації юридичної особи LEI 
  Сайт компанії String 
  Пояснення зміни назви суб'єкта господарювання, що звітує, або інших способів ідентифікації у порівнянні з кінцем попереднього звітного періоду String IAS 1 2019-01-01 51 a
  Опис характеру фінансової звітності String IAS 27 2019-01-01 17 a, IAS 27 2019-01-01 16 a, IAS 1 2019-01-01 51 b
  Дата кінця звітного періоду Date IAS 1 2019-01-01 51 c
  Період, який охоплюється фінансовою звітністю String IAS 1 2019-01-01 51 c
  Опис валюти подання String IAS 21 2019-01-01 53, IAS 1 2019-01-01 51 d
  Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності String IAS 1 2019-01-01 51 e
[220000] Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності
 Звіт про фінансовий стан [абстрактний тип] String 
  Активи [абстрактний тип] String 
   Основні засоби Monetary IAS 16 2019-01-01 73 e, IAS 1 2019-01-01 54 a
   Інвестиційна нерухомість Monetary IAS 1 2019-01-01 54 b, IAS 40 2019-01-01 76, IAS 40 2019-01-01 79 d
   Гудвіл Monetary IAS 1 2019-01-01 54 c, IAS 36 2019-01-01 135 a, IAS 36 2019-01-01 134 a, IFRS 3 2019-01-01 B67 d
   Нематеріальні активи за винятком гудвілу Monetary IAS 38 2019-01-01 118 e, IAS 1 2019-01-01 54 c
   Права вимоги до перестраховиків у страхових резервах Monetary 
   Відстрочені аквізаційні витрати за договорами страхування Monetary 
   Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах Monetary 
   Дебіторська заборгованість за договорами страхування Monetary 
   Дебіторська заборгованість за договорами перестрахування Monetary 
   Інші фінансові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 54 d
   Інші нефінансові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IAS 1 2019-01-01 54 e, IFRS 12 2019-01-01 B16, IFRS 8 2019-01-01 24 a
   Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства Monetary IAS 27 2019-01-01 10
   Біологічні активи Monetary IAS 1 2019-01-01 54 f, IAS 41 2019-01-01 43, IAS 41 2019-01-01 50
   Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу або як утримувані для виплати власникам Monetary IAS 1 2019-01-01 54 j
   Запаси Monetary IAS 1 2019-01-01 54 g
   Поточні податкові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 54 n
   Відстрочені податкові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 56, IAS 12 2019-01-01 81 g i, IAS 1 2019-01-01 54 o
   Торговельна та інша дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b, IAS 1 2019-01-01 54 h
   Грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 7 2019-01-01 45, IAS 1 2019-01-01 54 i, IFRS 12 2019-01-01 B13 a
   Витрати майбутніх періодів Monetary 
   Негрошові активи, передані у заставу, які одержувач має право, за договором або за звичаєм, продати чи перезаставити Monetary IFRS 9 2019-01-01 3.2.23 a, Expiry date 2021-01-01 IAS 39 2019-01-01 37 a
   Загальна сума активівtotalLabelMonetary IFRS 8 2019-01-01 23, IAS 1 2019-01-01 55, IFRS 13 2019-01-01 93 a, IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 8 2019-01-01 28 c, IFRS 13 2019-01-01 93 e
  Власний капітал та зобов'язання [абстрактний тип] String 
   Власний капітал [абстрактний тип] String 
    Статутний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
    Нерозподілений прибуток Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e, IAS 1 2019-01-01 IG6
    Емісійний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
    Резерви переоцінки Monetary 
    Актуарні різниці (прибутки/збитки) Monetary 
    Власні викуплені акціїnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78 e, IAS 32 2019-01-01 34
    Інша частка участі в капіталі Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
    Інші резерви Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
     У тому числі страхові резерви Monetary 
    Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємстваtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 r
    Частки участі, які не забезпечують контролю Monetary IFRS 12 2019-01-01 12 f, IFRS 10 2019-01-01 22, IAS 1 2019-01-01 54 q
    Загальна сума власного капіталуtotalLabelMonetary IFRS 13 2019-01-01 93 a, IFRS 1 2019-01-01 32 a i, IAS 1 2019-01-01 55, IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 1 2019-01-01 24 a, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IAS 1 2019-01-01 78 e
   Зобов'язання [абстрактний тип] String 
    Довгострокові банківські кредити Monetary 
    Торговельна та інша кредиторська заборгованість [абстрактний тип] Monetary 
     Відстрочений дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 78
     Інша кредиторська заборгованість Monetary 
     Всього tорговельна та інша кредиторська заборгованістьtotalLabelMonetary 
    Забезпечення [абстрактний тип] String 
     Забезпечення винагород працівникам Monetary IAS 1 2019-01-01 78 d
     Інше забезпечення Monetary IAS 37 2019-01-01 84 a, IAS 1 2019-01-01 78 d
     Загальна сума забезпеченьtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 l
    Сформовані страхові резерви Monetary 
    Кредиторська заборгованість за договорами страхування Monetary 
    Кредиторська заборгованість за договорами перестрахування Monetary 
    Інші фінансові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 54 m
    Інші нефінансові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Поточні податкові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 54 n
    Відстрочені податкові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 56, IAS 12 2019-01-01 81 g i, IAS 1 2019-01-01 54 o
    Зобов'язання, включені до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу Monetary IAS 1 2019-01-01 54 p, IFRS 5 2019-01-01 38
    Загальна сума зобов'язаньtotalLabelMonetary IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 8 2019-01-01 23, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IFRS 8 2019-01-01 28 d, IAS 1 2019-01-01 55, IFRS 13 2019-01-01 93 a
   Загальна сума власного капіталу та зобов'язаньtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
[320000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат
 Прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
  Прибуток (збиток) [абстрактний тип] String 
   Дохід від звичайної діяльності Monetary IFRS 8 2019-01-01 23 a, IAS 1 2019-01-01 82 a, IFRS 8 2019-01-01 33 a, IFRS 8 2019-01-01 28 a, IFRS 5 2019-01-01 33 b i, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IFRS 12 2019-01-01 B12 b v, IFRS 8 2019-01-01 32, IAS 1 2019-01-01 103, IAS 1 2019-01-01 102, IFRS 8 2019-01-01 34
    Процентний дохід, обчислений із застосуванням методу ефективного відсотка Monetary Effective 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 82 a i, IAS 1 2019-01-01 82 a
   Чистий дохід від страхових премій Monetary 
    Премії підписані, валова сума Monetary 
    Премії передані у перестрахування Monetary 
    Дохід (витрати) від зміни у резервах незароблених премій, валова сума Monetary 
    Дохід (витрати) від зміни часток перестраховиків у резервах незароблених премій Monetary 
   Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокоих зобовязань Monetary 
   Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів, валова сума Monetary 
   Дохід (витрати) від зміни часток перестраховиків в інших страхових резервах Monetary 
   Інші доходи Monetary IAS 1 2019-01-01 103, IAS 1 2019-01-01 102
   Збільшення (зменшення) запасів готової продукції та незавершеного виробництваnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 99, IAS 1 2019-01-01 102
   Інша робота, виконана суб'єктом господарювання та капіталізована Monetary IAS 1 2019-01-01 85, IAS 1 2019-01-01 IG6
   Сировина та витратні матеріали використаніnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 102, IAS 1 2019-01-01 99
   Витрати на виплати працівникамnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 104, IAS 1 2019-01-01 99, IAS 1 2019-01-01 102
   Витрати зносу та амортизаціїnegatedLabelMonetary IFRS 12 2019-01-01 B13 d, IFRS 8 2019-01-01 23 e, IAS 1 2019-01-01 104, IFRS 8 2019-01-01 28 e, IAS 1 2019-01-01 102, IAS 1 2019-01-01 99
   Сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збиткуnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 99
   Чисті понесені збитки за страховими виплатами Monetary 
   Інші витратиnegatedTerseLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 99, IAS 1 2019-01-01 102
   Інші прибутки (збитки) Monetary IAS 1 2019-01-01 103, IAS 1 2019-01-01 102
   Прибуток (збиток) від операційної діяльностіtotalLabelMonetary IAS 32 2019-01-01 IE33, IAS 1 2019-01-01 85
   Різниця між балансовою вартістю дивідендів до сплати та балансовою вартістю розподілених негрошових активів Monetary IFRIC 17 2019-01-01 15
   Прибутки (збитки) від чистої грошової позиції Monetary IAS 29 2019-01-01 9
   Прибуток (збиток), що виникає від припинення визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю Monetary IAS 1 2019-01-01 82 aa
   Фінансові доходи Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Фінансові витратиnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 82 b
   Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9negatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 82 ba
   Частка прибутку (збитку) асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IFRS 8 2019-01-01 28 e, Effective on first application of IFRS 9 IFRS 4 2019-01-01 39M b, IFRS 8 2019-01-01 23 g, IAS 1 2019-01-01 82 c
   Інші доходи (витрати) від дочірніх підприємств, спільно контрольованих суб'єктів господарювання та асоційованих підприємств Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Прибутки (збитки), що виникають від різниці між попередньою амортизованою собівартістю та справедливою вартістю фінансових активів, перекласифікованих з категорії за амортизованої собівартістю в категорію оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 82 ca
   Накопичений прибуток (збиток) раніше визнаний в іншому сукупному доході в результаті перекласифікації фінансових активів з категорії оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід до категорії оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 82 cb
   Прибутки (збитки) від хеджування для хеджування групи об'єктів з позиціями ризику, що згортаються Monetary IFRS 7 2019-01-01 24C b vi, IFRS 9 2019-01-01 6.6.4
   Прибуток (збиток) до оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 102, IFRS 8 2019-01-01 23, IFRS 8 2019-01-01 28 b, IAS 1 2019-01-01 103, IFRS 5 2019-01-01 33 b i
   Податкові доходи (витрати)negatedTerseLabelMonetary IAS 12 2019-01-01 79, IFRS 12 2019-01-01 B13 g, IAS 12 2019-01-01 81 c i, IAS 1 2019-01-01 82 d, IAS 12 2019-01-01 81 c ii, IFRS 8 2019-01-01 23 h
   Прибуток (збиток) від діяльності, що триваєtotalLabelMonetary IFRS 8 2019-01-01 23, IFRS 8 2019-01-01 28 b, IAS 1 2019-01-01 81A a, IFRS 12 2019-01-01 B12 b vi
   Прибуток (збиток) від припиненої діяльності Monetary IAS 1 2019-01-01 98 e, IAS 1 2019-01-01 82 ea, IFRS 12 2019-01-01 B12 b vii, IFRS 5 2019-01-01 33 a
   Прибуток (збиток)totalLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 18 b, IAS 1 2019-01-01 81A a, IFRS 1 2019-01-01 24 b, IFRS 8 2019-01-01 28 b, IFRS 1 2019-01-01 32 a ii, IAS 1 2019-01-01 106 d i, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, Effective on first application of IFRS 9 IFRS 4 2019-01-01 39L e, IFRS 8 2019-01-01 23
  Прибуток (збиток), що відноситься до [абстрактний тип] String 
   Прибуток (збиток), що відноситься до власників материнського підприємства Monetary IAS 1 2019-01-01 81B a ii
   Прибуток (збиток), що відноситься до часток, що не забезпечують контролю Monetary IFRS 12 2019-01-01 12 e, IAS 1 2019-01-01 81B a i
  Прибуток на акцію [текстовий блок] TextBlock IAS 33 2019-01-01 66
   Прибуток на акцію [абстрактний тип] String 
    Прибуток на акцію [таблиця] Table IAS 33 2019-01-01 66
     Класи звичайних акцій [вісь] Axis IAS 33 2019-01-01 66
      Звичайні акції [компонент] Domain IAS 33 2019-01-01 66, IAS 1 2019-01-01 79 a
    Прибуток на акцію [статті] String 
     Базовий прибуток на акцію [абстрактний тип] String 
      Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває PerShare IAS 33 2019-01-01 66
      Базовий прибуток (збиток) на акцію від припиненої діяльності PerShare IAS 33 2019-01-01 68
      Загальна сума базового прибутку (збитку) на акціюtotalLabelPerShare IAS 33 2019-01-01 66
     Розбавлений прибуток на акцію [абстрактний тип] String 
      Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває PerShare IAS 33 2019-01-01 66
      Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від припиненої діяльності PerShare IAS 33 2019-01-01 68
      Загальна сума розбавленого прибутку (збитку) на акціюtotalLabelPerShare IAS 33 2019-01-01 66
[410000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування
 Звіт про сукупний дохід [абстрактний тип] String 
  Прибуток (збиток) Monetary IAS 7 2019-01-01 18 b, IAS 1 2019-01-01 81A a, IFRS 1 2019-01-01 24 b, IFRS 8 2019-01-01 28 b, IFRS 1 2019-01-01 32 a ii, IAS 1 2019-01-01 106 d i, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, Effective on first application of IFRS 9 IFRS 4 2019-01-01 39L e, IFRS 8 2019-01-01 23
  Інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
   Компоненти іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування [абстрактний тип] String 
    Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від інвестицій в інструменти власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7
    Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7
    Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки програм з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 a
    Інший сукупний дохід, після оподаткування, зміни у справедливій вартості фінансового зобов'язання, що пов'язані зі змінами кредитного ризику зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7
    Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) за інструментами хеджування, які хеджують інвестиції в інструменти власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 a
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка не буде перекласифікована у прибуток або збиток, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 82A
   Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 IG6, IAS 1 2019-01-01 82A
   Компоненти іншого сукупного доходу, які будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування [абстрактний тип] String 
    Курсові різниці від переведення [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від курсових різниць за перерахунком з однієї валюти в іншу, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації курсових різниць у результаті переведення, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92, IAS 21 2019-01-01 48
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, курсові різниці в результаті переведенняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7
    Фінансові активи, доступні для продажу [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від переоцінки доступних для продажу фінансових активів, після оподаткування Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 20 a ii, Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації фінансових активів, доступних для продажу, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 92, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 20 a ii
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, доступні для продажу фінансові активиtotalLabelMonetary Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 91 a, Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 7
    Хеджування грошових потоків [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від хеджування грошових потоків, після оподаткування Monetary IFRS 7 2019-01-01 24C b i, IFRS 7 2019-01-01 24E a, IAS 1 2019-01-01 91 a, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 23 c
     Коригування перекласифікації хеджування грошових потоків, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 24C b iv, IAS 1 2019-01-01 92, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 23 d, IFRS 7 2019-01-01 24E a
     Суми, вилучені з власного капіталу та включені до балансової вартості нефінансового активу (зобов'язання), придбання або виникнення якого було хеджовано високоймовірною прогнозною операцією, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 23 e
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, хеджування грошових потоківtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7
    Хеджування чистої інвестиції в закордонну господарську одиницю [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю, після оподаткування Monetary IFRS 7 2019-01-01 24E a, IFRS 9 2019-01-01 6.5.13 a, IAS 1 2019-01-01 91 a, IFRS 7 2019-01-01 24C b i, IAS 39 2019-01-01 102 a
     Коригування перекласифікації хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IFRS 9 2019-01-01 6.5.14, IFRS 7 2019-01-01 24E a, IAS 39 2019-01-01 102, IAS 1 2019-01-01 92, IFRS 7 2019-01-01 24C b iv
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницюtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IFRS 9 2019-01-01 6.5.13 a, IAS 39 2019-01-01 102 a
    Зміна у часовій вартості опціонів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни часової вартості опціонів, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації зміни вартості у часовій вартості опціонів, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, зміни у часовій вартості опціонівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 a
    Зміна у вартості форвардних елементів форвардних контрактів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, зміна у вартості форвардних елементів форвардних контрактівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7
    Зміна вартості базисних валютних спредів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни вартості базисних валютних спредів, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації зміни вартості базисних валютних спредів, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, зміна у вартості базисних валютних спредівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 a
    Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92
     Суми, вилучені з власного капіталу і cкориговані за справедливою вартістю фінансових активів в результаті перекласифікації і виключення з категорії оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IFRS 9 2019-01-01 5.6.5
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, фінансові активи оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохідtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 a
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка буде перекласифікована у прибуток або збиток, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 82A
   Загальна сума іншого сукупного доходу, який буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 82A, IAS 1 2019-01-01 IG6
   Загальна сума іншого сукупного доходуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IFRS 12 2019-01-01 B12 b viii, IAS 1 2019-01-01 81A b, IAS 1 2019-01-01 106 d ii
  Загальна сума сукупного доходуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 81A c, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IAS 1 2019-01-01 106 a, IFRS 1 2019-01-01 24 b, IFRS 12 2019-01-01 B12 b ix, IFRS 1 2019-01-01 32 a ii
  Сукупний дохід, що відноситься до [абстрактний тип] String 
   Сукупний дохід, що відноситься до власників материнського підприємства Monetary IAS 1 2019-01-01 106 a, IAS 1 2019-01-01 81B b ii
   Сукупний дохід, що відноситься до часток, що не забезпечують контролю Monetary IAS 1 2019-01-01 81B b i, IAS 1 2019-01-01 106 a
[420000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені до оподаткування
 Звіт про сукупний дохід [абстрактний тип] String 
  Прибуток (збиток) Monetary IAS 7 2019-01-01 18 b, IAS 1 2019-01-01 81A a, IFRS 1 2019-01-01 24 b, IFRS 8 2019-01-01 28 b, IFRS 1 2019-01-01 32 a ii, IAS 1 2019-01-01 106 d i, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, Effective on first application of IFRS 9 IFRS 4 2019-01-01 39L e, IFRS 8 2019-01-01 23
  Інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
   Компоненти іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, до оподаткування [абстрактний тип] String 
    Інший сукупний дохід, до оподаткування, прибутки (збитки) від інвестицій в інструменти власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 b, IFRS 7 2019-01-01 20 a vii
    Інший сукупний дохід, до оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки Monetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 b
    Інший сукупний дохід, до оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки програм з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 91 b, IAS 1 2019-01-01 7
    Інший сукупний дохід, до оподаткування, зміни у справедливій вартості фінансового зобов'язання, що пов'язані зі змінами кредитного ризику зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 91 b, IAS 1 2019-01-01 7
    Інший сукупний дохід, до оподаткування, прибутки (збитки) від інструментів хеджування, які хеджують інвестиції в інструменти власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 b
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка не буде перекласифікована у прибуток або збиток, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 82A
   Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, до оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 IG6, IAS 1 2019-01-01 82A
   Компоненти іншого сукупного доходу, які будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, до оподаткування [абстрактний тип] String 
    Курсові різниці від переведення [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від курсових різниць за перерахунком з однієї валюти в іншу, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 b
     Коригування перекласифікації курсових різниць у результаті переведення, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92, IAS 21 2019-01-01 48
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, курсові різниці в результаті переведенняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 b
    Фінансові активи, доступні для продажу [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від переоцінки доступних для продажу фінансових активів, до оподаткування Monetary Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 91 b, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 20 a ii
     Коригування перекласифікації фінансових активів, доступних для продажу, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 20 a ii, Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 92
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, доступні для продажу фінансові активиtotalLabelMonetary Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 91 b, Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 7
    Хеджування грошових потоків [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від хеджування грошових потоків, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 b, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 23 c
     Коригування перекласифікації хеджування грошових потоків, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 23 d
     Суми, вилучені з власного капіталу та включені до балансової вартості нефінансового активу (зобов'язання), придбання або виникнення якого було хеджовано високоймовірною прогнозною операцією, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 23 e
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, хеджування грошових потоківtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 b
    Хеджування чистої інвестиції в закордонну господарську одиницю [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 b, IFRS 9 2019-01-01 6.5.13 a, IAS 39 2019-01-01 102 a
     Коригування перекласифікації хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92, IAS 39 2019-01-01 102, IFRS 9 2019-01-01 6.5.14
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницюtotalLabelMonetary IFRS 9 2019-01-01 6.5.13 a, IAS 39 2019-01-01 102 a, IAS 1 2019-01-01 91 b
    Зміна у часовій вартості опціонів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни часової вартості опціонів, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 b
     Коригування перекласифікації зміни вартості у часовій вартості опціонів, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, зміни у часовій вартості опціонівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 b, IAS 1 2019-01-01 7
    Зміна у вартості форвардних елементів форвардних контрактів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 b
     Коригування перекласифікації зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, зміни у вартості форвардних елементів форвардних контрактівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 b
    Зміна вартості базисних валютних спредів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни вартості базисних валютних спредів, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 b
     Коригування перекласифікації зміни вартості базисних валютних спредів, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, зміни у вартості базисних валютних спредівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 b
    Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, до оподаткування Monetary IFRS 7 2019-01-01 20 a viii, IAS 1 2019-01-01 91 b
     Коригування перекласифікації фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92, IFRS 7 2019-01-01 20 a viii
     Суми, вилучені з власного капіталу і cкориговані за справедливою вартістю фінансових активів в результаті перекласифікації і виключення з категорії оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary IFRS 9 2019-01-01 5.6.5
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, зміни у вартості, фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохідtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 20 a viii, IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 b
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка буде перекласифікована у прибуток або збиток, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 82A
   Загальна сума іншого сукупного доходу, який буде перекласифіковано у прибуток або збиток, до оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 IG6, IAS 1 2019-01-01 82A
   Загальна сума іншого сукупного доходу, до оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 b
   Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Податок на прибуток, що відноситься до інвестицій в інструменти власного капіталу у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 12 2019-01-01 81 ab, IAS 1 2019-01-01 90
    Податок на прибуток, що відноситься до змін у дооцінці у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 12 2019-01-01 81 ab, IAS 1 2019-01-01 90
    Податок на прибуток, що відноситься до переоцінки пенсійної програми з визначеною виплатою у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 90, IAS 12 2019-01-01 81 ab
    Податок на прибуток, що відноситься до змін у справедливій вартості фінансового зобов'язання, що пов'язане зі зміною кредитного ризику зобов'язання у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 90, IAS 12 2019-01-01 81 ab
    Податок на прибуток, що відноситься до хеджування інвестицій в інструменти власного капіталу у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 90, IAS 12 2019-01-01 81 ab
    Сумарний податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збитокnegatedTotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91
   Податок на прибуток, що відноситься до частки іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що не буде перекласифіковано у прибуток або збитокnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91
   Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, які будуть перекласифіковані у прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Податок на прибуток, що відноситься до курсових різниць у результаті переведення у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 12 2019-01-01 81 ab, IAS 1 2019-01-01 90
    Податок на прибуток, що відноситься до доступних для продажу фінансових активів у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary Expiry date 2021-01-01 IAS 12 2019-01-01 81 ab, Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 90
    Податок на прибуток, що відноситься до хеджування грошових потоків у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 90, IAS 12 2019-01-01 81 ab
    Податок на прибуток, що відноситься до хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 12 2019-01-01 81 ab, IAS 1 2019-01-01 90
    Податок на прибуток, що відноситься до зміни вартості у часовій вартості опціонів у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 90, IAS 12 2019-01-01 81 ab
    Податок на прибуток, що відноситься до зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 90, IAS 12 2019-01-01 81 ab
    Податок на прибуток, що відноситься до зміни вартості базисних валютних спредів у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 90, IAS 12 2019-01-01 81 ab
    Податок на прибуток, що відноситься до фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 12 2019-01-01 81 ab, IAS 1 2019-01-01 90
    Сумарний податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, який буде перекласифіковано у прибуток або збитокnegatedTotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91
   Податок на прибуток, що відноситься до частки іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі,що буде перекласифіковано у прибуток або збитокnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91
   Загальна сума іншого сукупного доходуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IFRS 12 2019-01-01 B12 b viii, IAS 1 2019-01-01 81A b, IAS 1 2019-01-01 106 d ii
  Загальна сума сукупного доходуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 81A c, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IAS 1 2019-01-01 106 a, IFRS 1 2019-01-01 24 b, IFRS 12 2019-01-01 B12 b ix, IFRS 1 2019-01-01 32 a ii
  Сукупний дохід, що відноситься до [абстрактний тип] String 
   Сукупний дохід, що відноситься до власників материнського підприємства Monetary IAS 1 2019-01-01 106 a, IAS 1 2019-01-01 81B b ii
   Сукупний дохід, що відноситься до часток, що не забезпечують контролю Monetary IAS 1 2019-01-01 81B b i, IAS 1 2019-01-01 106 a
[510000] Звіт про рух грошових коштів, прямий метод
 Звіт про рух грошових коштів [абстрактний тип] String 
  Грошові потоки від (для) операційної діяльності [абстрактний тип] String 
   Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності [абстрактний тип] String 
    Надходження від продажу товарів та надання послуг Monetary IAS 7 2019-01-01 14 a
    Надходження від роялті, плати за послуги, комісійних та інших доходів Monetary IAS 7 2019-01-01 14 b
    Надходження за договорами, що утримуються в дилерських чи торговельних цілях Monetary IAS 7 2019-01-01 14 g
    Надходження за преміями та вимогами про відшкодування збитків, ануїтетами та іншими виплатами за полісами Monetary Expiry date 2021-01-01 IAS 7 2019-01-01 14 e
    Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу Monetary IAS 7 2019-01-01 14
    Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі Monetary IAS 7 2019-01-01 14
    Надходження від страхових премій Monetary 
    Надходження від перестрахування Monetary 
    Надходження від регресів Monetary 
    Компенсація від перестраховиків Monetary 
   Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності [абстрактний тип] String 
    Виплати постачальникам за товари та послугиnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14 c
    Виплати за договорами, що утримуються в дилерських чи торговельних ціляхnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14 g
    Виплати працівникам та виплати від їх іменіnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14 d
    Виплати за преміями та вимогами про відшкодування збитків, ануїтетами та іншими виплатами за полісамиnegatedLabelMonetary Expiry date 2021-01-01 IAS 7 2019-01-01 14 e
    Виплати з метою виробництва або придбання активів, утримуваних для здачі в оренду іншим та в подальшому, утримуваних для продажуnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14
    Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністюnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14
    Виплати по перестраховим преміям Monetary 
    Виплати на оплату зобов'язань за страховими контрактами Monetary 
    Виплати на оплату зобов'язань за контрактами перестрахування Monetary 
    Виплати по дожиттю Monetary 
    Виплати по достроково розірваним договорам: Monetary 
     Повернених страхових платежів Monetary 
     Виплати викупних сум Monetary 
   Чисті грошові потоки від (використані у) діяльностіnetLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 A Statement of cash flows for an entity other than a financial institution, IAS 7 2019-01-01 20
   Дивіденди сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Дивіденди отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14 f, IAS 7 2019-01-01 35
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14
   Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 50 d, IAS 7 2019-01-01 10
  Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності [абстрактний тип] String 
   Грошові потоки від втрати контролю над дочірніми підприємствами або іншими господарськими одиницямиterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 39
   Грошові потоки, що використовувались при отриманні контролю над дочірніми підприємствами або іншими підприємствамиnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 39
   Інші надходження грошових коштів від продажу інструментів капіталу чи боргових інструментів інших суб'єктів господарюванняterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 d
   Інші виплати грошових коштів для придбання інструментів капіталу або боргових інструментів інших суб'єктів господарюванняnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 c
   Інші надходження грошових коштів від продажу часток участі у спільних підприємствахterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 d
   Інші виплати грошових коштів для придбання часток у спільних підприємствахnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 c
   Надходження від продажу основних засобівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 b
   Придбання основних засобівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 a
   Надходження від продажу нематеріальних активівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 b
   Придбання нематеріальних активівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 a
   Надходження від продажу інших довгострокових активівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 b
   Придбання інших довгострокових активівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 a
   Надходження від державних грантівterseLabelMonetary IAS 20 2019-01-01 28
   Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонамnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 e
   Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, наданих іншим сторонамterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 f
   Виплати грошових коштів за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонними контрактами та контрактами свопnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 g
   Надходження грошових коштів від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонних контрактів та контрактів свопterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 h
   Дивіденди отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 35, IAS 7 2019-01-01 14 f
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 21
   Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 10, IAS 7 2019-01-01 50 d
  Грошові потоки від (для) фінансової діяльності [абстрактний тип] String 
   Надходження від змін у частках участі в капіталі дочірніх підприємств, які не спричиняють втрату контролю Monetary IAS 7 2019-01-01 42B, IAS 7 2019-01-01 42A
   Виплати в результаті змін у частках участі в капіталі дочірніх підприємств, які не спричиняють втрату контролюnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 42B, IAS 7 2019-01-01 42A
   Надходження від випуску акцій Monetary IAS 7 2019-01-01 17 a
   Надходження від випуску інших інструментів власного капіталу Monetary IAS 7 2019-01-01 17 a
   Виплати з метою придбання або викупу акцій суб'єкта господарюванняnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 b
   Виплати за іншими інструментами власного капіталуnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від запозиченьterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 c
   Погашення запозиченьnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 d
   Виплати за орендними зобов'язаннямиnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 e
   Надходження від державних грантівterseLabelMonetary IAS 20 2019-01-01 28
   Дивіденди сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14 f, IAS 7 2019-01-01 35
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 21
   Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 50 d, IAS 7 2019-01-01 10
  Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсуnetLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45
  Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти [абстрактний тип] String 
   Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 7 2019-01-01 25, IAS 7 2019-01-01 28
  Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентівnetLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45
  Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періодуperiodStartLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45, IAS 1 2019-01-01 54 i, IFRS 12 2019-01-01 B13 a
  Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періодуperiodEndLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45, IAS 1 2019-01-01 54 i, IFRS 12 2019-01-01 B13 a
[520000] Звіт про рух грошових коштів, непрямий метод
 Звіт про рух грошових коштів [абстрактний тип] String 
  Грошові потоки від (для) операційної діяльності [абстрактний тип] String 
   Прибуток (збиток) Monetary IAS 7 2019-01-01 18 b, IAS 1 2019-01-01 81A a, IFRS 1 2019-01-01 24 b, IFRS 8 2019-01-01 28 b, IFRS 1 2019-01-01 32 a ii, IAS 1 2019-01-01 106 d i, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, Effective on first application of IFRS 9 IFRS 4 2019-01-01 39L e, IFRS 8 2019-01-01 23
   Коригування для узгодження прибутку (збитку) [абстрактний тип] String 
    Коригування витрат податку на прибуток Monetary IAS 7 2019-01-01 35
    Коригування фінансових витрат Monetary IAS 7 2019-01-01 20 c
    Коригування зменшення (збільшення) запасів Monetary IAS 7 2019-01-01 20 a
    Коригування зменшення (збільшення) торговельної дебіторської заборгованості Monetary IAS 7 2019-01-01 20 a
    Коригування зменшення (збільшення) іншої операційної дебіторської заборгованості Monetary IAS 7 2019-01-01 20 a
    Коригування збільшення (зменшення) торговельної кредиторської заборгованості Monetary IAS 7 2019-01-01 20 a
    Коригування збільшення (зменшення) іншої операційної кредиторської заборгованості Monetary IAS 7 2019-01-01 20 a
    Коригування витрат зносу Monetary 
    Коригування витрат на амортизацію Monetary 
    Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збитку Monetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Коригування забезпечень Monetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Коригування нереалізованих збитків (прибутків) від курсових різниць Monetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Коригування платежів на основі акцій Monetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Коригування збитків (прибутків) за справедливою вартістю Monetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Коригування нерозподіленого прибутку асоційованих підприємствnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Інші коригування негрошових статей Monetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Коригування збитків (прибутків) від вибуття непоточних активів Monetary IAS 7 2019-01-01 14
    Інші коригування, для яких грошовим впливом є інвестиційний чи фінансовий грошовий потік Monetary IAS 7 2019-01-01 20 c
    Інші коригування для узгодження прибутку (збитку) Monetary IAS 7 2019-01-01 20
    Загальна сума коригувань для узгодження прибутку (збитку)totalLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 20
   Чисті грошові потоки від (використані у) діяльностіnetLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 A Statement of cash flows for an entity other than a financial institution, IAS 7 2019-01-01 20
   Дивіденди сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Дивіденди отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14 f, IAS 7 2019-01-01 35
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14
   Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 50 d, IAS 7 2019-01-01 10
  Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності [абстрактний тип] String 
   Грошові потоки від втрати контролю над дочірніми підприємствами або іншими господарськими одиницямиterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 39
   Грошові потоки, що використовувались при отриманні контролю над дочірніми підприємствами або іншими підприємствамиnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 39
   Інші надходження грошових коштів від продажу інструментів капіталу чи боргових інструментів інших суб'єктів господарюванняterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 d
   Інші виплати грошових коштів для придбання інструментів капіталу або боргових інструментів інших суб'єктів господарюванняnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 c
   Інші надходження грошових коштів від продажу часток участі у спільних підприємствахterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 d
   Інші виплати грошових коштів для придбання часток у спільних підприємствахnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 c
   Надходження від продажу основних засобівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 b
   Придбання основних засобівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 a
   Надходження від продажу нематеріальних активівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 b
   Придбання нематеріальних активівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 a
   Надходження від продажу інших довгострокових активівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 b
   Придбання інших довгострокових активівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 a
   Надходження від державних грантівterseLabelMonetary IAS 20 2019-01-01 28
   Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонамnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 e
   Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, наданих іншим сторонамterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 f
   Виплати грошових коштів за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонними контрактами та контрактами свопnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 g
   Надходження грошових коштів від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонних контрактів та контрактів свопterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 h
   Дивіденди отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 35, IAS 7 2019-01-01 14 f
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 21
   Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 10, IAS 7 2019-01-01 50 d
  Грошові потоки від (для) фінансової діяльності [абстрактний тип] String 
   Надходження від змін у частках участі в капіталі дочірніх підприємств, які не спричиняють втрату контролю Monetary IAS 7 2019-01-01 42B, IAS 7 2019-01-01 42A
   Виплати в результаті змін у частках участі в капіталі дочірніх підприємств, які не спричиняють втрату контролюnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 42B, IAS 7 2019-01-01 42A
   Надходження від випуску акцій Monetary IAS 7 2019-01-01 17 a
   Надходження від випуску інших інструментів власного капіталу Monetary IAS 7 2019-01-01 17 a
   Виплати з метою придбання або викупу акцій суб'єкта господарюванняnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 b
   Виплати за іншими інструментами власного капіталуnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від запозиченьterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 c
   Погашення запозиченьnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 d
   Виплати за орендними зобов'язаннямиnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 e
   Надходження від державних грантівterseLabelMonetary IAS 20 2019-01-01 28
   Дивіденди сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14 f, IAS 7 2019-01-01 35
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 21
   Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 50 d, IAS 7 2019-01-01 10
  Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсуnetLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45
  Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти [абстрактний тип] String 
   Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 7 2019-01-01 25, IAS 7 2019-01-01 28
  Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентівnetLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45
  Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періодуperiodStartLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45, IAS 1 2019-01-01 54 i, IFRS 12 2019-01-01 B13 a
  Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періодуperiodEndLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45, IAS 1 2019-01-01 54 i, IFRS 12 2019-01-01 B13 a
[610000] Звіт про зміни у власному капіталі
 Звіт про зміни у капіталі [абстрактний тип] String 
  Звіт про зміни у власному капіталі [таблиця] Table IAS 1 2019-01-01 106
   Компоненти власного капіталу [вісь] Axis IAS 1 2019-01-01 106
    Власний капітал [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
     Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
      Статутний капітал [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
      Емісійний дохід [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
      Власні викуплені акції [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
      Дооцінка [компонент] Domain IFRS 1 2019-01-01 IG10, IAS 1 2019-01-01 108, IAS 16 2019-01-01 39
      Інша частка участі в капіталі [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
      Інші резерви [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 79 b, IAS 1 2019-01-01 106
       Резерв на курсові зміни у результаті переведення [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108, IAS 21 2019-01-01 52 b
       Резерв під прибутки та збитки за фінансовими активами, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
       Резерв переоцінок програм з визначеною виплатою [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
       Сума, визнана в іншому сукупному доході та накопичена у власному капіталі, яка пов'язана з непоточними активами або групами вибуття, які утримуються для продажу [компонент] Domain IFRS 5 2019-01-01 Example 12, IFRS 5 2019-01-01 38
       Резерв під прибутки та збитки від інвестицій в інструменти власного капіталу [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
       Резерв на зміни у справедливій вартості фінансового зобов'язання, що відноситься до зміни кредитного ризику зобов'язання [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
       Резервний капітал [компонент] Domain 
       Інші резерви відповідно до МСФЗ 4 [компонент] Domain 
       Інші резерви [компонент] Domain 
      Нерозподілений прибуток [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108, IAS 1 2019-01-01 106
     Частки участі, які не забезпечують контролю[компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
   Ретроспективне застосування та ретроспективний перерахунок [вісь] Axis IAS 8 2019-01-01 28 f i, IAS 8 2019-01-01 49 b i, IAS 1 2019-01-01 106 b, IAS 8 2019-01-01 29 c i
    Відображені в поточному періоді [компонент] Domain IAS 8 2019-01-01 49 b i, IAS 8 2019-01-01 29 c i, IAS 1 2019-01-01 20 d, IAS 1 2019-01-01 106 b, IAS 8 2019-01-01 28 f i
     Раніше представлені [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106 b, IAS 8 2019-01-01 28 f i, IAS 8 2019-01-01 29 c i, IAS 8 2019-01-01 49 b i
     Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці [компонент] Domain IAS 8 2019-01-01 29 c i, IAS 8 2019-01-01 28 f i
     Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів [компонент] Domain IAS 8 2019-01-01 49 c, IAS 8 2019-01-01 49 b i
  Звіт про зміни у власному капіталі [статті] String 
   Власний капітал на початок періодуperiodStartLabelMonetary IFRS 13 2019-01-01 93 a, IFRS 1 2019-01-01 32 a i, IAS 1 2019-01-01 55, IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 1 2019-01-01 24 a, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IAS 1 2019-01-01 78 e
   Зміни у власному капіталі [абстрактний тип] String 
    Сукупний дохід [абстрактний тип] String 
     Прибуток (збиток) Monetary IAS 7 2019-01-01 18 b, IAS 1 2019-01-01 81A a, IFRS 1 2019-01-01 24 b, IFRS 8 2019-01-01 28 b, IFRS 1 2019-01-01 32 a ii, IAS 1 2019-01-01 106 d i, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, Effective on first application of IFRS 9 IFRS 4 2019-01-01 39L e, IFRS 8 2019-01-01 23
     Інший сукупний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IFRS 12 2019-01-01 B12 b viii, IAS 1 2019-01-01 81A b, IAS 1 2019-01-01 106 d ii
     Сукупний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 81A c, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IAS 1 2019-01-01 106 a, IFRS 1 2019-01-01 24 b, IFRS 12 2019-01-01 B12 b ix, IFRS 1 2019-01-01 32 a ii
    Випуск власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d iii
    Дивіденди, визнані як розподілені між власниками Monetary IAS 1 2019-01-01 107
    Збільшення через інші внески власників, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d iii
    Зменшення через інший розподіл між власниками, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d iii
    Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
    Збільшення (зменшення) через операції з власними викупленими акціями, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
    Збільшення (зменшення) через зміни у частках участі в дочірніх підприємствах, які не призводять до втрати контролю, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d iii
    Збільшення (зменшення) через операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d iii
    Суми, вилучені з резерву хеджування за грошовими коштами і включені до первісної вартості або до іншої балансової вартості нефінансового активу (зобов'язання) або ж твердого зобов'язання, для якого хеджування обліковують за справедливою вартістю Monetary IFRS 9 2019-01-01 6.5.11 d i, IFRS 7 2019-01-01 24E a
    Суми, вилучені з резерву змін у часовій вартості опціонів і включені до первісної вартості або до іншої поточної балансової вартості нефінансових активів (зобов'язань) або ж твердих зобов'язань, для яких хеджування обліковують за справедливою вартістю Monetary IFRS 9 2019-01-01 6.5.15 b i
    Суми, вилучені з резерву змін у вартості форвардних елементів форвардних контрактів і включені до первісної вартості або до іншої поточної балансової вартості нефінансових активів (зобов'язань) або ж твердих зобов'язань, для яких хеджування обліковують за справедливою вартістю Monetary IFRS 9 2019-01-01 6.5.16
    Суми, вилучені з резерву зміни вартості базисних валютних спредів і включені до первісної вартості або до іншої балансової вартості нефінансових активів (зобов'язань) або ж твердих зобов'язань, для яких хеджування обліковують за справедливою вартістю Monetary IFRS 9 2019-01-01 6.5.16
    Збільшення (зменшення) власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Власний капітал на кінець періодуperiodEndLabelMonetary IFRS 13 2019-01-01 93 a, IFRS 1 2019-01-01 32 a i, IAS 1 2019-01-01 55, IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 1 2019-01-01 24 a, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IAS 1 2019-01-01 78 e
[800100] Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу
 Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу [абстрактний тип] String 
  Основні засоби [абстрактний тип] String 
   Земля та будівлі [абстрактний тип] String 
    Земля Monetary IAS 16 2019-01-01 37 a
    Будівлі Monetary IAS 16 2019-01-01 37
   Машини Monetary IAS 16 2019-01-01 37 c
   Транспортні засоби Monetary IAS 16 2019-01-01 37
   Пристосування та приладдя Monetary IAS 16 2019-01-01 37 g
   Комунікаційне та мережеве обладнання Monetary 
   Плодоносні рослини Monetary IAS 16 2019-01-01 37 i
   Матеріальні активи розвідки та оцінки Monetary IFRS 6 2019-01-01 25
   Видобувні активи Monetary IAS 16 2019-01-01 37
   Нафтові і газові активи Monetary IAS 16 2019-01-01 37
   Активи, що генерують енергію Monetary 
   Основні засоби за операційною орендою Monetary 
   Незавершене будівництво Monetary IAS 16 2019-01-01 37
   Незавершені капітальні вкладення в основні засоби Monetary 
   Інші основні засоби Monetary IAS 16 2019-01-01 37
   Загальна сума основних засобівtotalLabelMonetary IAS 16 2019-01-01 73 e, IAS 1 2019-01-01 54 a
  Нематеріальні активи та гудвіл [абстрактний тип] String 
   Нематеріальні активи за винятком гудвілу [абстрактний тип] String 
    Назви брендів Monetary IAS 38 2019-01-01 119 a
    Нематеріальна активи розвідки та оцінки Monetary IFRS 6 2019-01-01 25, IAS 38 2019-01-01 119
    Титульні дані та видавнича інформація Monetary IAS 38 2019-01-01 119 b
    Комп'ютерне програмне забезпечення Monetary IAS 38 2019-01-01 119 c
    Ліцензії та франшизи Monetary IAS 38 2019-01-01 119 d
    Авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію Monetary IAS 38 2019-01-01 119 e
    Нематеріальні активи на етапі розробки Monetary IAS 38 2019-01-01 119 g
    Незавершені капітальні вкладення в нематеріальні активи Monetary 
    Інші нематеріальні активи Monetary IAS 38 2019-01-01 119
    Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілуtotalLabelMonetary IAS 38 2019-01-01 118 e, IAS 1 2019-01-01 54 c
   Гудвіл Monetary IAS 1 2019-01-01 54 c, IAS 36 2019-01-01 135 a, IAS 36 2019-01-01 134 a, IFRS 3 2019-01-01 B67 d
   Загальна сума нематеріальних активів та гудвілуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
  Інвестиційна нерухомість [абстрактний тип] String 
   Інвестиційна нерухомість, завершена Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Інвестиційна нерухомість на етапі будівництва або проектування Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Загальна сума інвестиційної нерухомостіtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 b, IAS 40 2019-01-01 76, IAS 40 2019-01-01 79 d
  Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства [абстрактний тип] String 
   Інвестиції в дочірні підприємства Monetary IAS 27 2019-01-01 10
   Інвестиції у спільні підприємства Monetary IAS 27 2019-01-01 10
   Інвестиції в асоційовані підприємства Monetary IAS 27 2019-01-01 10
   Загальна сума інвестицій в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємстваtotalLabelMonetary IAS 27 2019-01-01 10
  Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі [абстрактний тип] String 
   Інвестиції в асоційовані підприємства, облік яких ведеться за методом участі у капіталі Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інвестиції у спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі у капіталі Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Загальна сума інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталіtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 e, IFRS 12 2019-01-01 B16, IFRS 8 2019-01-01 24 a
  Торговельна та інша непоточна дебіторська заборгованість [абстрактний тип] String 
   Непоточна торговельна дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Непоточна дебіторська заборгованість пов'язаних сторін Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Непоточна дебіторська заборгованість асоційованих підприємств Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Непоточна дебіторська заборгованість спільних підприємств Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Непоточні попередні платежі та непоточний нарахований дохід [абстрактний тип] String 
    Непоточні попередні платежі Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
     Непоточні попередні платежі за орендою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Непоточний нарахований дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума непоточних попередніх платежів та непоточного нарахованого доходуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Непоточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Непоточна дебіторська заборгованість за податком на додану вартість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Непоточна дебіторська заборгованість від реалізації нерухомості Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Непоточна дебіторська заборгованість від оренди нерухомості Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Інша непоточна дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Загальна сума торговельної та іншої непоточної дебіторської заборгованостіtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78 b, IAS 1 2019-01-01 54 h
  Різні непоточні активи [абстрактний тип] String 
   Непоточний чистий актив за програмою з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні обмежені до використання грошових кошти та їх еквівалентів Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні похідні фінансові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточна дебіторська заборгованість за фінансовою орендою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні проценти до отримання Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Непоточні активи програмування Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні інвестиції за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Довгострокові депозити Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інші непоточні активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
  Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість [абстрактний тип] String 
   Поточна торговельна дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 68, IAS 1 2019-01-01 78 b
   Поточна дебіторська заборгованість пов'язаних сторін Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Поточна дебіторська заборгованість асоційованих підприємств Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Поточна дебіторська заборгованість спільних підприємств Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід [абстрактний тип] String 
    Поточні попередні платежі [абстрактний тип] String 
     Поточні аванси постачальникам Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Поточні попередньо сплачені витрати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Загальна сума попередніх платежівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Поточний нарахований дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Поточна дебіторська заборгованість за податком на додану вартість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Поточна дебіторська заборгованість від продажу нерухомості Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Поточна дебіторська заборгованість за орендою нерухомості Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Інша поточна дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованостіtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 h, IAS 1 2019-01-01 78 b
  Торговельна та інша дебіторська заборгованість [абстрактний тип] String 
   Торговельна дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Дебіторська заборгованість пов'язаних сторін Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Дебіторська заборгованість асоційованих підприємств Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Дебіторська заборгованість спільних підприємств Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Попередні платежі та нарахований дохід [компонент] String 
    Попередні платежі Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Нарахований дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума попередніх платежів та нарахований дохідtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Дебіторська заборгованість за податком на додану вартість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Дебіторська заборгованість від продажу нерухомості Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Дебіторська заборгованість від оренди нерухомості Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Інша дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованостіtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78 b, IAS 1 2019-01-01 54 h
  Категорії непоточних фінансових активів [абстрактний тип] String 
   Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю, що відображаються через прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
    Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, класифіковані як утримувані для торгівлі Monetary IAS 1 2019-01-01 55, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 a
    Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, обов'язково оцінені за справедливою вартістю Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
    Загальна сума непоточних фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збитокtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
   Непоточні фінансові активи, доступні для продажу Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 d
   Непоточні інвестиції, утримувані до погашення Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 b
   Непоточні кредити та дебіторська заборгованість Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 c
   Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
    Непоточні фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 h
    Непоточні інвестиції в інструменти власного капіталу, призначені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 h
    Загальна сума непоточних фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохідtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 8 h
   Непоточні фінансові активи за амортизованою собівартістю Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 f
   Загальна сума непоточних фінансових активівtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 25
  Категорії поточних фінансових активів [абстрактний тип] String 
   Поточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Поточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
    Поточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, класифіковані як утримувані для торгівлі Monetary IAS 1 2019-01-01 55, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 a
    Поточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, обов'язково оцінені за справедливою вартістю Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
    Загальна сума поточних фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збитокtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
   Поточні фінансові активи доступні для продажу Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 d
   Поточні інвестиції, утримувані до погашення Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 b
   Поточні кредити та дебіторська заборгованість Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 c
   Поточні фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
    Поточні фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 h
    Поточні інвестиції в інструменти власного капіталу, призначені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 h
    Загальна сума поточних фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохідtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 8 h
   Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 f
   Загальна сума поточних фінансових активівtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 25
  Категорії фінансових активів [абстрактний тип] String 
   Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
    Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, класифіковані як утримувані для торгівлі Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 a, IAS 1 2019-01-01 55
    Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, обов'язково оцінені за справедливою вартістю Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
    Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збитокtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
   Фінансові активи, доступні для продажу Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 d
   Інвестиції, утримувані до погашення Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 b
   Кредити та дебіторська заборгованість Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 c
   Фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
    Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 h
    Інвестиції в інструменти власного капіталу, призначені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 h, IFRS 7 2019-01-01 11A c
    Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохідtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 8 h
   Фінансові активи за амортизованою собівартістю Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 f
   Загальна сума фінансових активівtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 35N, IFRS 7 2019-01-01 35I, IFRS 7 2019-01-01 25, IFRS 7 2019-01-01 35H, IFRS 7 2019-01-01 35M
  Класи поточних запасів [абстрактний тип] String 
   Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали [абстрактний тип] String 
    Поточна сировина Monetary IAS 2 2019-01-01 37, IAS 1 2019-01-01 78 c
    Поточні виробничі допоміжні матеріали Monetary IAS 1 2019-01-01 78 c, IAS 2 2019-01-01 37
    Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасівtotalLabelMonetary IAS 2 2019-01-01 37
   Поточні товари Monetary IAS 2 2019-01-01 37, IAS 1 2019-01-01 78 c
   Поточні продукти харчування та напої Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Поточна сільськогосподарська продукція Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Поточне незавершене виробництво Monetary IAS 2 2019-01-01 37, IAS 1 2019-01-01 78 c
   Поточна готова продукція Monetary IAS 1 2019-01-01 78 c, IAS 2 2019-01-01 37
   Поточні матеріали для пакування та зберігання Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Поточні запасні частини Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Поточне паливо Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Нерухомість, призначена для продажу в ході звичайного ведення бізнесу Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні запаси у дорозі Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Інші поточні запаси Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Загальна сума поточних запасівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 68, IAS 2 2019-01-01 36 b, IAS 1 2019-01-01 54 g
  Класи поточних запасів, альтернатива [абстрактний тип] String 
   Поточні запаси, утримувані для продажу Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Поточне незавершене виробництво Monetary IAS 2 2019-01-01 37, IAS 1 2019-01-01 78 c
   Поточні основні та допоміжні матеріали, для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Загальна сума поточних запасівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 68, IAS 2 2019-01-01 36 b, IAS 1 2019-01-01 54 g
  Непоточні запаси, що пов'язані з видобувною діяльністю [абстрактний тип] String 
   Непоточні запаси руди Monetary IAS 2 2019-01-01 37
  Поточні запаси, пов'язані з видобувною діяльністю [абстрактний тип] String 
   Поточні запаси руди Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Поточна сира нафта Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Поточні нафтопродукти та нафтохімічні продукти Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Поточний природний газ Monetary IAS 2 2019-01-01 37
  Грошові кошти та їх еквіваленти [абстрактний тип] String 
   Грошові кошти [абстрактний тип] String 
    Готівка Monetary IAS 7 2019-01-01 45
    Залишки на рахунках в банках Monetary IAS 7 2019-01-01 45
    Загальна сума грошових коштівtotalLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45
   Грошові еквіваленти [абстрактний тип] String 
    Короткострокові депозити, класифіковані як грошові еквіваленти Monetary IAS 7 2019-01-01 45
    Короткострокові інвестиції, класифіковані як грошові еквіваленти Monetary IAS 7 2019-01-01 45
    Інші банківські угоди, класифіковані як грошові еквіваленти Monetary IAS 7 2019-01-01 45
    Загальна сума грошових еквівалентівtotalLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45
   Інші грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 7 2019-01-01 45
   Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентівtotalLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45, IAS 1 2019-01-01 54 i, IFRS 12 2019-01-01 B13 a
  Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу або як утримувані для виплати власникам [абстрактний тип] String 
   Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу Monetary IFRS 5 2019-01-01 38
   Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для виплати власникам Monetary IFRS 5 2019-01-01 5A, IFRS 5 2019-01-01 38
   Загальна сума непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або як утримувані для виплат власникамtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 j
  Різні поточні активи [абстрактний тип] String 
   Поточний чистий актив за програмою з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні обмежені до використання грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні похідні фінансові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточна дебіторська заборгованість за фінансовою орендою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні проценти до отримання Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Поточні активи програмування Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні інвестиції Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Короткострокові депозити, не класифіковані як грошові еквіваленти Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні попередні платежі та інші поточні активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інші поточні активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
  Різні активи [абстрактний тип] String 
   Чистий актив за програмою з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Обмежені до використання грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Похідні фінансові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Похідні фінансові активи, утримувані для торгівлі Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Похідні фінансові активи, утримувані для хеджування Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Дебіторська заборгованість за фінансовою орендою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Проценти до отримання Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Активи програмування Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інвестиції за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інструменти капіталу утримувані Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Боргові інструменти утримувані [абстрактний тип] String 
    Банківські боргові інструменти утримувані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Корпоративні боргові інструменти утримувані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Державні боргові інструменти утримувані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Утримувані боргові інструменти, забезпечені активами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Інші боргові інструменти утримувані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума боргових інструментів утримуванихtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
   Кредити та аванси банкам Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Кредити та аванси клієнтам Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Кредити корпоративним суб'єктам господарювання Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Кредити покупцям Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Кредити уряду Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Грошові кошти та банківські залишки в центральних банках Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Обов'язкові резервні депозити в центральних банках Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Банківські залишки в центральних банках за винятком обов'язкових резервних депозитів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Банківські акцепти як активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Договори купівлі із зворотним продажем та грошове забезпечення за отриманими в кредит цінними паперами Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інвестиції за ризиком власників полісів Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Статті, що знаходяться в процесі стягнення від інших банків Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інші активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
  Класи інших забезпечень [абстрактний тип] String 
   Забезпечення за гарантією якості [абстрактний тип] String 
    Непоточне забезпечення за гарантією якості Monetary IAS 37 2019-01-01 87, IAS 37 2019-01-01 Example 1 Warranties
    Поточне забезпечення за гарантією якості Monetary IAS 37 2019-01-01 Example 1 Warranties, IAS 37 2019-01-01 87
    Загальна сума забезпечення за гарантією якостіtotalLabelMonetary IAS 37 2019-01-01 Example 1 Warranties, IAS 37 2019-01-01 87
   Забезпечення на реструктуризацію [абстрактний тип] String 
    Непоточне забезпечення на реструктуризацію Monetary IAS 37 2019-01-01 70
    Поточне забезпечення на реструктуризацію Monetary IAS 37 2019-01-01 70
    Загальна сума забезпечення на реструктуризаціюtotalLabelMonetary IAS 37 2019-01-01 70
   Забезпечення, пов'язане з судовим провадженням [абстрактний тип] String 
    Непоточне забезпечення на судове провадження Monetary IAS 37 2019-01-01 Example 10 A court case, IAS 37 2019-01-01 87
    Поточне забезпечення на судові справи Monetary IAS 37 2019-01-01 87, IAS 37 2019-01-01 Example 10 A court case
    Загальна сума забезпечень на судовий процесtotalLabelMonetary IAS 37 2019-01-01 87, IAS 37 2019-01-01 Example 10 A court case
   Забезпечення на відшкодування [абстрактний тип] String 
    Непоточне забезпечення на відшкодування Monetary IAS 37 2019-01-01 87, IAS 37 2019-01-01 Example 4 Refunds policy
    Поточне забезпечення на відшкодування Monetary IAS 37 2019-01-01 Example 4 Refunds policy, IAS 37 2019-01-01 87
    Загальна сума забезпечення на відшкодуванняtotalLabelMonetary IAS 37 2019-01-01 Example 4 Refunds policy, IAS 37 2019-01-01 87
   Забезпечення за обтяжливими договорами [абстрактний тип] String 
    Непоточне забезпечення за обтяжливими договорами Monetary IAS 37 2019-01-01 66
    Поточне забезпечення за обтяжливими контрактами Monetary IAS 37 2019-01-01 66
    Загальна сума забезпечень на обтяжливі договориtotalLabelMonetary IAS 37 2019-01-01 66
   Забезпечення на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію [абстрактний тип] String 
    Непоточне забезпечення на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію Monetary IAS 37 2019-01-01 87, IAS 37 2019-01-01 D Examples: disclosures
    Поточне забезпечнення на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію Monetary IAS 37 2019-01-01 87, IAS 37 2019-01-01 D Examples: disclosures
    Загальна сума забезпечення на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітаціюtotalLabelMonetary IAS 37 2019-01-01 D Examples: disclosures, IAS 37 2019-01-01 87
   Різні інші забезпечення [абстрактний тип] String 
    Непоточні різні інші забезпечення Monetary IAS 1 2019-01-01 78 d
    Інші статті поточних забезпечень Monetary IAS 1 2019-01-01 78 d
    Загальна сума різних інших забезпеченьtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78 d
   Інше забезпечення [абстрактний тип] String 
    Інше непоточне забезпечення Monetary IAS 1 2019-01-01 78 d
    Інші поточні забезпечення Monetary IAS 1 2019-01-01 78 d
    Загальна сума інших забезпеченьtotalLabelMonetary IAS 37 2019-01-01 84 a, IAS 1 2019-01-01 78 d
  Позики [абстрактний тип] String 
   Непоточна частина непоточних запозичень Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні позики та поточна частина непоточних запозичень [абстрактний тип] String 
    Поточні позики Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Поточна частина непоточних запозичень Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Загальна сума поточних запозичень та поточної частини непоточних запозиченьtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
   Загальна сума запозиченьtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
  Непоточна частина непоточних запозичень, за типом [абстрактний тип] String 
   Непоточна частина непоточних кредитів отриманих Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Непоточна частина непоточних забезпечених банківських кредитів отриманих Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Непоточна частина непоточних незабезпечених банківських кредитів отриманих Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Непоточна частина випущених непоточних облігацій Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Непоточна частина непоточних випущених векселів та боргових зобов'язань Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Непоточна частина непоточних випущених комерційних паперів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Непоточна частина інших непоточних запозичень Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Загальна сума непоточної частини непоточних запозиченьtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
  Поточні позики та поточна частина непоточних запозичень, за типом [абстрактний тип] String 
   Поточні кредити отримані та поточна частина непоточних позик отриманих Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Поточні забезпечені банківські кредити отримані та поточна частина непоточних забезпечених банківських кредитів отриманих Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Поточні незабезпечені банківські кредити отримані та поточна частина непоточних незабезпечених банківських позик отриманих Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Поточні облігації випущені та поточна частина непоточних облігацій випущених Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Поточні векселі та боргові зобов'язання випущені та поточна частина непоточних векселів та боргових зобов'язань випущених Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Поточні комерційні папери випущені та поточна частина непоточних комерційних паперів випущених Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Інші поточні позики та поточна частина інших непоточних запозичень Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Загальна сума поточних запозичень та поточної частини непоточних запозиченьtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
  Позики, за типами [абстрактний тип] String 
   Кредити отримані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Забезпечені банківські кредити отримані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Незабезпечені банківські кредити отримані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Облігації випущені Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Векселі та боргові зобов'язання випущені Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Комерційні папери випущені Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Інші позики Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Загальна сума запозиченьtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
  Торговельна та інша непоточна кредиторська заборгованість [абстрактний тип] String 
   Непоточна торговельна кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Непоточна кредиторська заборгованість за придбання енергії Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Непоточна кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Непоточна кредиторська заборгованість за придбання непоточних активів Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Нарахування та відстрочений дохід, класифіковані як непоточні [абстрактний тип] String 
    Відстрочений дохід, класифікований як непоточний Monetary IAS 1 2019-01-01 78
     Відстрочений орендний дохід, класифікований як непоточний Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Нарахування, класифіковані як непоточні Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Загальна сума нарахувань і відстрочений дохід, класифікований як непоточнийtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78
   Непоточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Непоточна кредиторська заборгованість за податком на додану вартість Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Непоточна кредиторська заборгованість за акцизом Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Непоточна утримувана кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Інша непоточна кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Загальна сума торговельної та іншої непоточної кредиторської заборгованостіtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 k
  Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість [абстрактний тип] String 
   Поточна торговельна кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78, IAS 1 2019-01-01 70
    Поточна кредиторська заборгованість для придбання енергії Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Поточна кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Поточна кредиторська заборгованість для придбання непоточних активів Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Нарахування та відстрочений дохід класифіковані як поточні [абстрактний тип] String 
    Відстрочений дохід, класифікований як поточний Monetary IAS 1 2019-01-01 78
     Відстрочений орендний дохід, класифікований як поточний Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Нарахування, класифіковані як поточні Monetary IAS 1 2019-01-01 78
     Короткострокові нарахування за виплатами працівникам Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Загальна сума нарахувань і відстрочений дохід, класифікований як поточнийtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78
   Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Поточна кредиторська заборгованість за податком на додану вартість Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Поточна кредиторська заборгованість за акцизом Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Поточна дебіторська заборгованість за сумами гарантійного утримання Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Інша поточна кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованостіtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 k
  Торговельна та інша кредиторська заборгованість [абстрактний тип] String 
   Торговельна кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Кредиторська заборгованість за придбання енергії Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Кредиторська заборгованість за придбання непоточних активів Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Нарахування та відстрочений дохід [абстрактний тип] String 
    Відстрочений дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 78
     Відстрочений орендний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Нарахування Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Загальна сума нарахувань і відстрочений дохідtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78
   Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Кредиторська заборгованість за податком на додану вартість Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Кредиторська заборгованість за акцизом Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Кредиторська заборгованість за утриманими коштами Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Інша кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованостіtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 k
  Категорії непоточних фінансових зобов'язань [абстрактний тип] String 
   Непоточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Непоточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, класифіковані як утримувані для торгівлі Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 e
    Непоточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 e
    Загальна сума непоточних фінансових зобов'язань за справедливою вартістю через прибуток або збитокtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 8 e
   Непоточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 g, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 f
   Загальна сума непоточних фінансових зобов'язаньtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 25
  Категорії поточних фінансових зобов'язань [абстрактний тип] String 
   Поточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Поточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, класифіковані як утримувані для торгівлі Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 e
    Поточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 e
    Загальна сума поточних фінансових зобов'язань за справедливою вартістю через прибуток або збитокtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 8 e
   Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 f, IFRS 7 2019-01-01 8 g
   Загальна сума поточних фінансових зобов'язаньtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 25
  Категорії фінансових зобов'язань [абстрактний тип] String 
   Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, які відповідають визначенню утримуваних для торгівлі Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 e
    Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 e
    Загальна сума фінансових зобов'язань за справедливою вартістю через прибуток або збитокtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 8 e
   Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 f, IFRS 7 2019-01-01 8 g
   Загальна сума фінансових зобов'язаньtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 25
  Різні непоточні зобов'язання [абстрактний тип] String 
   Непоточне чисте зобов'язання за програмою з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні похідні фінансові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні державні гранти Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні аванси отримані Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні дивіденди до сплати Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні проценти до сплати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Непоточні депозити клієнтів Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні боргові інструменти, випущені Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інші непоточні зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
  Різні поточні зобов'язання [абстрактний тип] String 
   Поточне чисте зобов'язання за програмою з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні похідні фінансові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні державні гранти Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні аванси отримані Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні дивіденди до сплати Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні проценти до сплати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Поточні депозити клієнтів Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні боргові інструменти, випущені Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні нараховані витрати та інші поточні зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інші поточні зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
  Різні зобов'язання [абстрактний тип] String 
   Чисте зобов'язання за програмою з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Похідні фінансові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Похідні фінансові зобов'язання, утримувані для торгівлі Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Похідні фінансові зобов'язання, утримувані для хеджування Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Державні гранти Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Аванси отримані Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Дивіденди до сплати Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Проценти до сплати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Депозити від банків Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Депозити від клієнтів [абстрактний тип] String 
    Залишки на строкових депозитах від клієнтів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Залишки на депозитах до запитання від клієнтів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Залишки на поточних рахунках від клієнтів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Залишки на інших депозитах від клієнтів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума депозитів від клієнтівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
   Зобов'язання перед центральними банками Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Субординовані зобов'язання [абстрактний тип] String 
    Строкові субординовані зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Субординовані зобов'язання без зазначеної дати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума субординованих зобов'язаньtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
   Боргові інструменти випущені Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Банківські акцепти як зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Договори продажу із зворотним викупом та грошове забезпечення за наданими в кредит цінними паперами Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Зобов'язання за інвестиційними контрактами Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Статті, що знаходяться в процесі переведення до інших банків Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інші зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
  Різний власний капітал [абстрактний тип] String 
   Резерв капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Додатковий сплачений капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Накопичений інший сукупний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 55
  Дооцінка Monetary IAS 16 2019-01-01 39, IAS 38 2019-01-01 85
  Інші резерви [абстрактний тип] String 
   Резерв на курсові зміни у результаті переведення Monetary IAS 21 2019-01-01 52 b
   Резерв під прибутки та збитки за фінансовими активами, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
   Резерв переоцінок програм з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
   Сума, визнана в іншому сукупному доході та накопичена у власному капіталі, яка пов'язана з непоточними активами або групами вибуття, які утримуються для продажу Monetary IFRS 5 2019-01-01 38, IFRS 5 2019-01-01 Example 12
   Резерв під прибутки та збитки від інвестицій в інструменти власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
   Резерв на зміни у справедливій вартості фінансового зобов'язання, що відноситься до зміни кредитного ризику зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
   Резервний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інші резерви відповідно до МСФЗ 4 Monetary 
   Інші резерви Monetary 
   Загальна сума інших резервівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78 e
  Чисті активи (зобов'язання) [абстрактний тип] String 
   Активи Monetary IFRS 8 2019-01-01 23, IAS 1 2019-01-01 55, IFRS 13 2019-01-01 93 a, IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 8 2019-01-01 28 c, IFRS 13 2019-01-01 93 e
   Зобов'язанняnegatedLabelMonetary IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 8 2019-01-01 23, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IFRS 8 2019-01-01 28 d, IAS 1 2019-01-01 55, IFRS 13 2019-01-01 93 a
   Чисті активи (зобов'язання)netLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c, IFRS 1 2019-01-01 IG63
  Чисті поточні активи (зобов'язання) [абстрактний тип] String 
   Поточні активи Monetary IFRS 12 2019-01-01 B12 b i, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IAS 1 2019-01-01 66
   Поточні зобов'язанняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 69, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IFRS 12 2019-01-01 B12 b iii
   Чисті поточні активи (зобов'язання)netLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
  Активи за вирахуванням поточних зобов'язань [абстрактний тип] String 
   Активи Monetary IFRS 8 2019-01-01 23, IAS 1 2019-01-01 55, IFRS 13 2019-01-01 93 a, IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 8 2019-01-01 28 c, IFRS 13 2019-01-01 93 e
   Поточні зобов'язанняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 69, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IFRS 12 2019-01-01 B12 b iii
   Активи за вирахуванням поточних зобов'язаньnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
  Чистий борг Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
[800200] Примітки - Аналіз доходів та витрат
 Аналіз доходів та витрат [абстрактний тип] String 
  Дохід від звичайної діяльності [абстрактний тип] String 
   Дохід від продажу товарів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу дорогоцінних металів [абстрактний тип] String 
     Дохід від продажу дорогоцінних металів Monetary 
      Дохід від продажу золота Monetary 
      Дохід від продажу срібла Monetary 
      Дохід від продажу платини та інших дорогоцінних металів Monetary 
     Дохід від продажу чорних металів Monetary 
     Дохід від продажу кольорових металів Monetary 
     Дохід від переробної промисловості Monetary 
     Дохід від агропромислової діяльності Monetary 
    Дохід від продажу нафтогазових продуктів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу сирої нафти Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу природного газу Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу нафтопродуктів та нафтохімічних продуктів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу телекомунікаційного обладнання Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу електроенергії Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу поліграфічної продукції Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Дохід від тиражу Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
      Дохід від передплаченого тиражу Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
      Дохід від тиражу без передплати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Дохід від продажу книжок Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу сільськогосподарської продукції Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу цукру Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу алкоголю та алкогольних напоїв Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу продуктів харчування та напоїв Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Дохід від надання послуг Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від надання телекомунікаційних послуг [абстрактний тип] String 
     Дохід від надання послуг телефонного зв'язку Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
      Дохід від надання послуг телефонного кабельного зв'язку Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
      Дохід від надання послуг мобільного телефонного зв'язку Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Дохід від надання інтернет-послуг і послуг з обробки і передачі даних [абстрактний тип] String 
      Дохід від надання інтернет-послуг Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
      Дохід від надання послуг з обробки і передачі даних Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
      Загальна сума доходу, який виникає від надання інтернет-послуг і послуг з обробки і передачі данихtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Дохід від надання послуг з підключення Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Дохід від надання інших послуг телекомунікації Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Загальна сума доходу, який виникає від надання телекомунікаційних послугtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від надання транспортних послуг Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Дохід від надання послуг пасажирських перевезень Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Дохід від надання послуг з вантажних та поштових перевезень Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від надання послуг з реклами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від надання поліграфічних послуг Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від надання послуг у сфері інформаційних технологій Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Дохід від надання послуг з підтримки і експлуатації інформаційних технологій Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Дохід від надання послуг з консалтингу у сфері інформаційних технологій Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від операцій готелю Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Дохід від надання кімнат для розміщення Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від надання ігрових послуг Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Дохід від будівельних договорів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Дохід від роялті Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Дохід від ліцензійних платежів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Дохід від плати за франшизу Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Дохід від інших послуг Monetary 
   Процентні доходи Monetary IFRS 8 2019-01-01 28 e, IFRS 8 2019-01-01 23 c, IAS 1 2019-01-01 112 c, IFRS 12 2019-01-01 B13 e
    Процентні доходи від доступних для продажу фінансових активів Monetary Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від грошових коштів та банківських залишків в центральних банках Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від грошових коштів та їх еквівалентів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від боргових інструментів утримуваних Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від депозитів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від фінансових активів, призначені за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від фінансових активів, утримуваних для торгівлі Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від інвестицій, утримуваних до погашення Monetary Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від кредитів та авансів банкам Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від кредитів та авансів клієнтам Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від кредитів та дебіторської заборгованості Monetary Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від інших фінансових активів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від договорів купівлі із зворотним продажем та грошове забезпечення за отриманими в кредит цінними паперами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Доходи від дивідендів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Інший дохід від продажу Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Загальна сума доходу від продажуtotalLabelMonetary IFRS 8 2019-01-01 23 a, IAS 1 2019-01-01 82 a, IFRS 8 2019-01-01 33 a, IFRS 8 2019-01-01 28 a, IFRS 5 2019-01-01 33 b i, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IFRS 12 2019-01-01 B12 b v, IFRS 8 2019-01-01 32, IAS 1 2019-01-01 103, IAS 1 2019-01-01 102, IFRS 8 2019-01-01 34
  Суттєві доходи та витрати [абстрактний тип] String 
   Часткове списання (сторнування часткового списання) запасів [абстрактний тип] String 
    Часткове списання запасів Monetary IAS 1 2019-01-01 98 a, IAS 2 2019-01-01 36 e
    Сторнування часткового списання запасівnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 a, IAS 2 2019-01-01 36 f
    Чисті часткові списання (сторнування часткових списань) запасівnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 a
   Часткове списання (сторнування часткового списання) основних засобів [абстрактний тип] String 
    Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку чи збитку, основні засоби Monetary IAS 1 2019-01-01 98 a, IAS 16 2019-01-01 73 e v
    Сторнування збитку від зменшення корисності, визнаного у прибутку чи збитку, основні засобиnegatedLabelMonetary IAS 16 2019-01-01 73 e vi, IAS 1 2019-01-01 98 a
    Чисті часткові списання (сторнування часткових списань) основних засобівnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 a
   Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), торгівельна дебіторська заборгованість [компонент] String 
    Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Сторнування збитку від зменшення корисності, визнаного у прибутку чи збитку, торговельна дебіторська заборгованістьnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Чистий збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованістьnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку чи збитку, кредити та аванси [абстрактний тип] String 
    Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку або збитку, кредити та аванси Monetary IAS 1 2019-01-01 85
    Сторнування збитку від зменшення корисності, визнаного у складі прибутку або збитку, кредити та аванси Monetary IAS 1 2019-01-01 85
    Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку чи збитку, кредити та аванси Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Прибуток від відшкодування кредитів та авансів, списаних раніше Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Витрати на реструктуризацію Monetary IAS 1 2019-01-01 98 b
   Сторнування забезпечень на реструктуризацію Monetary IAS 1 2019-01-01 98 b
   Прибутки (збитки) від вибуття непоточних активів [абстрактний тип] String 
    Прибутки від вибуття непоточних активів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Збитки від вибуття непоточних активівnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Чисті прибутки (збитки) від вибуття непоточних активівnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів [абстрактний тип] String 
    Прибутки від вибуття основних засобів Monetary IAS 1 2019-01-01 98 c
    Збитки від вибуття основних засобівnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 c
    Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобівnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 c
   Прибутки (збитки) від вибуття інвестиційної нерухомості [абстрактний тип] String 
    Прибутки від вибуття інвестиційної нерухомості Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Збитки від вибуття інвестиційної нерухомостіnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Чисті прибутки (збитки) від вибуття інвестиційної нерухомостіnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Прибутки (збитки) від вибуття інвестиції [абстрактний тип] String 
    Прибутки від вибуття інвестицій Monetary IAS 1 2019-01-01 98 d
    Збитки від вибуття інвестиційnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 d
    Чисті прибутки (збитки) від вибуття інвестиціїnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 d
   Прибутки (збитки) від вибуття інших непоточних активів Monetary IAS 1 2019-01-01 98
   Прибуток (збиток), що виникає від різниці між балансовою вартістю погашеного фінансового зобов'язання та сплаченої компенсації Monetary IFRIC 19 2019-01-01 11
   Прибутки (збитки) від врегулювання судових позовів [абстрактний тип] String 
    Прибутки від врегулювання судових позовів Monetary IAS 1 2019-01-01 98 f
    Збитки у зв'язку з врегулюванням судових позовівnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 f
    Чисті прибутки (збитки) від урегулювання судових позовівnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 f
   Інші сторнування забезпечень Monetary IAS 1 2019-01-01 98 g
   Доходи від діяльності, що триває, який відноситься до власників материнської компанії Monetary IFRS 5 2019-01-01 33 d
   Доходи від припиненої діяльності, що відносяться до власників материнської компанії Monetary IFRS 5 2019-01-01 33 d
   Прибуток (збиток) від діяльності, що триває, який відноситься до часток, що не забезпечують контролю Monetary IFRS 5 2019-01-01 33 d, IFRS 5 2019-01-01 Example 11
   Прибуток (збиток) від припиненої діяльності, який відноситься до часток, що не забезпечують контролю Monetary IFRS 5 2019-01-01 Example 11, IFRS 5 2019-01-01 33 d
   Дивіденди, класифіковані як витрати Monetary IAS 32 2019-01-01 40
   Витрати на роялті Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Витрати на дослідження та розробку Monetary IAS 38 2019-01-01 126
   Інвестиційний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Фінансові доходи (витрати) Monetary IAS 1 2019-01-01 85
    Інші фінансові доходи (витрати) Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Інші фінансові доходи Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Інші фінансові витрати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Процентні витрати Monetary IFRS 8 2019-01-01 23 d, IFRS 12 2019-01-01 B13 f, IFRS 8 2019-01-01 28 e
    Процентні витрати за банківськими кредитами та овердрафтами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за облігаціями Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за позиками Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за випущеними борговими інструментами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за депозитами від банків Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за депозитами від клієнтів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за зобов'язаннями перед центральними банками Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями, визначеними за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями, утримуваними для торгівлі Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за іншими фінансовими зобов'язаннями Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за договорами продажу із зворотним викупом та грошове забезпечення за наданими в кредит цінними паперами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Процентні доходи (витрати) Monetary