Presentation RelationshipsPref. LabelTypeReferences
[101000] Звіт про управління (звіт керівництва)
 Звіт про управління [абстрактний тип] String 
  Розкриття інформації щодо звіту про управління [абстрактний тип] String 
   Розкриття інформації щодо звіту про управління [текстовий блок] TextBlock 
   Дата звіту про управління Date 
   Найменування суб'єкта господарювання, що звітує String 
   Розкриття інформації про діяльність та організаційну структуру [абстрактний тип] String 
    Розкриття інформації про основну діяльність [текстовий блок] TextBlock 
    Розкриття інформації про мету, цілі та стратегії досягнення цих цілей [текстовий блок] TextBlock 
    Розкриття інформації про дочірні компанії [текстовий блок] TextBlock 
    Розкриття інформації про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів [текстовий блок] TextBlock 
    Розкриття інформації про організаційну структуру та керівництво [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про ліквідність та зобов'язання [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо екологічних аспектів [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо соціальних аспектів та кадрової політики [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про використання фінансових інструментів, якщо це мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан і доходи або витрати [абстрактний тип] String 
    Завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до цінових ризиків [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до ризику ліквідності [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до ризику грошових потоків [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до валютного ризику [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до кредитного ризику [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до ринкового ризику [текстовий блок] TextBlock 
    Вразливість до інших ризиків [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо діяльності у сфері досліджень та інновацій [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо придбання власних акцій [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації щодо відносин з акціонерами/учасниками та пов'язаними особами, вплив цих відносин на результат діяльності та здійснення управління ними [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про фінансові інвестиції [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про ймовірні перспективи подальшого розвитку, в тому числі інформація про злиття чи поглинання [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття іншої інформації, що має суттєве значення [текстовий блок] TextBlock 
  Розкриття інформації про корпоративне управління [абстрактний тип] String 
   Розкриття інформації про кодекс корпоративного управління [абстрактний тип] String 
    Власний кодекс корпоративного управління, яким керується суб'єкт господарювання, що звітує (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі) [текстовий блок] TextBlock 
    Кодекс корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі) [текстовий блок] TextBlock 
    Практика корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги [текстовий блок] TextBlock 
    Від яких частин власного кодексу корпоративного управління або іншого кодексу корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати відхиляється і причини таких відхилень [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про основні системи внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками, в тому числі, які стосуються процесу складання фінансової звітності [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про права акціонерів/учасників та способів їх реалізації, що застосовуються понад визначені законодавством вимоги [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про вищий орган управління [абстрактний тип] String 
    Назва та склад вищого органу управління [текстовий блок] TextBlock 
    Повноваження вищого органу управління [текстовий блок] TextBlock 
    Функціонування вищого органу управління [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звітує), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про наглядовий орган, що здійснює нагляд за діяльністю виконавчого органу та представляє інтереси вищого органу управління, та комітети, що підзвітні такому органу [абстрактний тип] String 
    Назва та склад наглядового органу [текстовий блок] TextBlock 
    Повноваження наглядового органу [текстовий блок] TextBlock 
    Функціонування наглядового органу [текстовий блок] TextBlock 
    Розмір винагороди за рік членів наглядового органу [текстовий блок] TextBlock 
    Зміни у складі наглядового органу за рік [текстовий блок] TextBlock 
    Назви та склади комітетів, що підзвітні наглядовому органу [текстовий блок] TextBlock 
    Повноваження комітетів, що підзвітні наглядовому органу [текстовий блок] TextBlock 
    Функціонування комітетів, що підзвітні наглядовому органу [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про виконавчий орган та комітети, що підзвітні такому органу [абстрактний тип] String 
    Назва та склад виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
    Повноваження виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
    Функціонування виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
    Розмір винагороди за рік членів виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
    Зміни у складі виконавчого органу за рік [текстовий блок] TextBlock 
    Назви та склади комітетів виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
    Повноваження комітетів виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
    Функціонування комітетів виконавчого органу [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття інформації про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління [текстовий блок] TextBlock 
   Розкриття іншої інформації, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управління суб'єкта господарювання, що звітує [текстовий блок] TextBlock 
[104000] Інформація про аудиторський звіт
 Інформація про аудиторський звіт [абстрактний тип] String 
  Найменування суб'єкта аудиторської діяльності String 
  Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності String 
  Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності String 
  Вебсторінка, де оприлюднена фінансова звітність підприємства разом з аудиторським звітом String 
  Ключовий партнер, який підписав аудиторський звіт, що оприлюднений разом з річною фінансовою звітністю на вебадресі зазначеній у цій формі String 
  Номер та дата договору на проведення аудиту String 
  Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності String 
  Дата початку та дата закінчення аудиту String 
  Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності String 
  Вид думки TypeOfOpinion 
[110000] Загальна інформація про фінансову звітність
 Розкриття загальної інформації про фінансову звітність [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 51
  Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації String IAS 1 2019-01-01 51 a
  Ідентифікаційний код юридичної особи String 
  Міжнародний код ідентифікації юридичної особи LEI 
  Сайт компанії String 
  Пояснення зміни назви суб'єкта господарювання, що звітує, або інших способів ідентифікації у порівнянні з кінцем попереднього звітного періоду String IAS 1 2019-01-01 51 a
  Опис характеру фінансової звітності String IAS 27 2019-01-01 16 a, IAS 1 2019-01-01 51 b, IAS 27 2019-01-01 17 a
  Дата кінця звітного періоду Date IAS 1 2019-01-01 51 c
  Період, який охоплюється фінансовою звітністю String IAS 1 2019-01-01 51 c
  Опис валюти подання String IAS 1 2019-01-01 51 d, IAS 21 2019-01-01 53
  Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності String IAS 1 2019-01-01 51 e
[220000] Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності
 Звіт про фінансовий стан [абстрактний тип] String 
  Активи [абстрактний тип] String 
   Основні засоби Monetary IAS 16 2019-01-01 73 e, IAS 1 2019-01-01 54 a
   Інвестиційна нерухомість Monetary IAS 40 2019-01-01 76, IAS 1 2019-01-01 54 b, IAS 40 2019-01-01 79 d
   Гудвіл Monetary IAS 36 2019-01-01 134 a, IAS 36 2019-01-01 135 a, IFRS 3 2019-01-01 B67 d, IAS 1 2019-01-01 54 c
   Нематеріальні активи за винятком гудвілу Monetary IAS 1 2019-01-01 54 c, IAS 38 2019-01-01 118 e
   Інші фінансові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 54 d
   Інші нефінансові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IFRS 8 2019-01-01 24 a, IAS 1 2019-01-01 54 e, IFRS 12 2019-01-01 B16
   Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства Monetary IAS 27 2019-01-01 10
   Біологічні активи Monetary IAS 41 2019-01-01 50, IAS 1 2019-01-01 54 f, IAS 41 2019-01-01 43
   Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу або як утримувані для виплати власникам Monetary IAS 1 2019-01-01 54 j
   Запаси Monetary IAS 1 2019-01-01 54 g
   Поточні податкові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 54 n
   Відстрочені податкові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 56, IAS 12 2019-01-01 81 g i, IAS 1 2019-01-01 54 o
   Торговельна та інша дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b, IAS 1 2019-01-01 54 h
   Грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 1 2019-01-01 54 i, IAS 7 2019-01-01 45, IFRS 12 2019-01-01 B13 a
   Витрати майбутніх періодів Monetary 
   Негрошові активи, передані у заставу, які одержувач має право, за договором або за звичаєм, продати чи перезаставити Monetary IFRS 9 2019-01-01 3.2.23 a, Expiry date 2021-01-01 IAS 39 2019-01-01 37 a
   Загальна сума активівtotalLabelMonetary IFRS 8 2019-01-01 23, IFRS 8 2019-01-01 28 c, IAS 1 2019-01-01 55, IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IFRS 13 2019-01-01 93 a
  Власний капітал та зобов'язання [абстрактний тип] String 
   Власний капітал [абстрактний тип] String 
    Статутний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
    Нерозподілений прибуток Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e, IAS 1 2019-01-01 IG6
    Емісійний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
    Резерви переоцінки Monetary 
    Актуарні різниці (прибутки/збитки) Monetary 
    Власні викуплені акціїnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78 e, IAS 32 2019-01-01 34
    Інша частка участі в капіталі Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
    Інші резерви Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
    Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємстваtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 r
    Частки участі, які не забезпечують контролю Monetary IFRS 10 2019-01-01 22, IFRS 12 2019-01-01 12 f, IAS 1 2019-01-01 54 q
    Загальна сума власного капіталуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IFRS 13 2019-01-01 93 a, IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 1 2019-01-01 24 a, IAS 1 2019-01-01 78 e, IFRS 1 2019-01-01 32 a i
   Зобов'язання [абстрактний тип] String 
    Довгострокові банківські кредити Monetary 
    Торговельна та інша кредиторська заборгованість [абстрактний тип] Monetary 
     Відстрочений дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 78
     Інша кредиторська заборгованість Monetary 
     Всього tорговельна та інша кредиторська заборгованістьtotalLabelMonetary 
    Забезпечення [абстрактний тип] String 
     Забезпечення винагород працівникам Monetary IAS 1 2019-01-01 78 d
     Інше забезпечення Monetary IAS 1 2019-01-01 78 d, IAS 37 2019-01-01 84 a
     Загальна сума забезпеченьtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 l
    Інші фінансові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 54 m
    Інші нефінансові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Поточні податкові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 54 n
    Відстрочені податкові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 56, IAS 1 2019-01-01 54 o, IAS 12 2019-01-01 81 g i
    Зобов'язання, включені до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу Monetary IAS 1 2019-01-01 54 p, IFRS 5 2019-01-01 38
    Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду Monetary 
    Загальна сума зобов'язаньtotalLabelMonetary IFRS 8 2019-01-01 23, IFRS 13 2019-01-01 93 a, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 8 2019-01-01 28 d, IAS 1 2019-01-01 55
   Загальна сума власного капіталу та зобов'язаньtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
[320000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат
 Прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
  Прибуток (збиток) [абстрактний тип] String 
   Дохід від звичайної діяльності Monetary IFRS 8 2019-01-01 23 a, IFRS 8 2019-01-01 28 a, IFRS 12 2019-01-01 B12 b v, IAS 1 2019-01-01 82 a, IFRS 5 2019-01-01 33 b i, IFRS 8 2019-01-01 33 a, IFRS 8 2019-01-01 32, IFRS 8 2019-01-01 34, IAS 1 2019-01-01 102, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IAS 1 2019-01-01 103
    Процентний дохід, обчислений із застосуванням методу ефективного відсотка Monetary Effective 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 82 a i, IAS 1 2019-01-01 82 a
    Дохід від страхування Monetary Effective 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 82 a ii
   Інші доходи Monetary IAS 1 2019-01-01 102, IAS 1 2019-01-01 103, IAS 26 2019-01-01 35 b iv
   Збільшення (зменшення) запасів готової продукції та незавершеного виробництваnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 99, IAS 1 2019-01-01 102
   Інша робота, виконана суб'єктом господарювання та капіталізована Monetary IAS 1 2019-01-01 85, IAS 1 2019-01-01 IG6
   Сировина та витратні матеріали використаніnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 99, IAS 1 2019-01-01 102
   Витрати на виплати працівникамnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 102, IAS 1 2019-01-01 99, IAS 1 2019-01-01 104
   Витрати зносу та амортизаціїnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 104, IFRS 8 2019-01-01 28 e, IAS 1 2019-01-01 99, IAS 1 2019-01-01 102, IFRS 8 2019-01-01 23 e, IFRS 12 2019-01-01 B13 d
   Сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збиткуnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 99
   Інші витратиnegatedTerseLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 99, IAS 1 2019-01-01 102
   Інші прибутки (збитки) Monetary IAS 1 2019-01-01 103, IAS 1 2019-01-01 102
   Витрати на страхові послуги за випущеними страховими контрактамиnegatedLabelMonetary Effective 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 82 ab
   Дохід (витрати) від утримуваних контрактів перестрахування за винятком фінансового доходу (витрат) Monetary Effective 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 82 ac
   Прибуток (збиток) від операційної діяльностіtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 85, IAS 32 2019-01-01 IE33
   Різниця між балансовою вартістю дивідендів до сплати та балансовою вартістю розподілених негрошових активів Monetary IFRIC 17 2019-01-01 15
   Прибутки (збитки) від чистої грошової позиції Monetary IAS 29 2019-01-01 9
   Прибуток (збиток), що виникає від припинення визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю Monetary IAS 1 2019-01-01 82 aa
   Фінансові доходи Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Фінансові витратиnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 82 b
   Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9negatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 82 ba
   Фінансові доходи (витрати) за страхуванням від випущених страхових контрактів, які визнано в прибутку або збитку Monetary Effective 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 82 bb
   Фінансовий дохід (витрати) від утримуваних контрактів перестрахування, які визнано в прибутку або збитку Monetary Effective 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 82 bc
   Частка прибутку (збитку) асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IFRS 8 2019-01-01 23 g, IAS 1 2019-01-01 82 c, IFRS 8 2019-01-01 28 e
   Інші доходи (витрати) від дочірніх підприємств, спільно контрольованих суб'єктів господарювання та асоційованих підприємств Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Прибутки (збитки), що виникають від різниці між попередньою амортизованою собівартістю та справедливою вартістю фінансових активів, перекласифікованих з категорії за амортизованої собівартістю в категорію оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 82 ca
   Накопичений прибуток (збиток) раніше визнаний в іншому сукупному доході в результаті перекласифікації фінансових активів з категорії оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід до категорії оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 82 cb
   Прибутки (збитки) від хеджування для хеджування групи об'єктів з позиціями ризику, що згортаються Monetary IFRS 7 2019-01-01 24C b vi, IFRS 9 2019-01-01 6.6.4
   Прибуток (збиток) до оподаткуванняtotalLabelMonetary IFRS 8 2019-01-01 23, IFRS 8 2019-01-01 28 b, IFRS 5 2019-01-01 33 b i, IAS 1 2019-01-01 103, IAS 1 2019-01-01 102
   Податкові доходи (витрати)negatedTerseLabelMonetary IAS 12 2019-01-01 81 c i, IFRS 8 2019-01-01 23 h, IFRS 12 2019-01-01 B13 g, IAS 1 2019-01-01 82 d, IAS 26 2019-01-01 35 b viii, IAS 12 2019-01-01 81 c ii, IAS 12 2019-01-01 79
   Прибуток (збиток) від діяльності, що триваєtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 81A a, IFRS 12 2019-01-01 B12 b vi, IFRS 8 2019-01-01 23, IFRS 8 2019-01-01 28 b
   Прибуток (збиток) від припиненої діяльності Monetary IFRS 12 2019-01-01 B12 b vii, IFRS 5 2019-01-01 33 a, IAS 1 2019-01-01 98 e, IAS 1 2019-01-01 82 ea
   Прибуток (збиток)totalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 81A a, IFRS 1 2019-01-01 32 a ii, IFRS 8 2019-01-01 28 b, IFRS 8 2019-01-01 23, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IAS 7 2019-01-01 18 b, IAS 1 2019-01-01 106 d i, IFRS 1 2019-01-01 24 b
  Прибуток (збиток), що відноситься до [абстрактний тип] String 
   Прибуток (збиток), що відноситься до власників материнського підприємства Monetary IAS 1 2019-01-01 81B a ii
   Прибуток (збиток), що відноситься до часток, що не забезпечують контролю Monetary IFRS 12 2019-01-01 12 e, IAS 1 2019-01-01 81B a i
  Прибуток на акцію [текстовий блок] TextBlock IAS 33 2019-01-01 66
   Прибуток на акцію [абстрактний тип] String 
    Прибуток на акцію [таблиця] Table IAS 33 2019-01-01 66
     Класи звичайних акцій [вісь] Axis IAS 33 2019-01-01 66
      Звичайні акції [компонент] Domain IAS 33 2019-01-01 66, IAS 1 2019-01-01 79 a
    Прибуток на акцію [статті] String 
     Базовий прибуток на акцію [абстрактний тип] String 
      Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває PerShare IAS 33 2019-01-01 66
      Базовий прибуток (збиток) на акцію від припиненої діяльності PerShare IAS 33 2019-01-01 68
      Загальна сума базового прибутку (збитку) на акціюtotalLabelPerShare IAS 33 2019-01-01 66
     Розбавлений прибуток на акцію [абстрактний тип] String 
      Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває PerShare IAS 33 2019-01-01 66
      Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від припиненої діяльності PerShare IAS 33 2019-01-01 68
      Загальна сума розбавленого прибутку (збитку) на акціюtotalLabelPerShare IAS 33 2019-01-01 66
[410000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування
 Звіт про сукупний дохід [абстрактний тип] String 
  Прибуток (збиток) Monetary IAS 1 2019-01-01 81A a, IFRS 1 2019-01-01 32 a ii, IFRS 8 2019-01-01 28 b, IFRS 8 2019-01-01 23, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IAS 7 2019-01-01 18 b, IAS 1 2019-01-01 106 d i, IFRS 1 2019-01-01 24 b
  Інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
   Компоненти іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування [абстрактний тип] String 
    Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від інвестицій в інструменти власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 a
    Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки Monetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 a
    Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки програм з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7
    Інший сукупний дохід, після оподаткування, зміни у справедливій вартості фінансового зобов'язання, що пов'язані зі змінами кредитного ризику зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7
    Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) за інструментами хеджування, які хеджують інвестиції в інструменти власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка не буде перекласифікована у прибуток або збиток, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 82A
   Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 82A, IAS 1 2019-01-01 IG6
   Компоненти іншого сукупного доходу, які будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування [абстрактний тип] String 
    Курсові різниці від переведення [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від курсових різниць за перерахунком з однієї валюти в іншу, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації курсових різниць у результаті переведення, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92, IAS 21 2019-01-01 48
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, курсові різниці в результаті переведенняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 a
    Фінансові активи, доступні для продажу [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від переоцінки доступних для продажу фінансових активів, після оподаткування Monetary Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 91 a, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 20 a ii
     Коригування перекласифікації фінансових активів, доступних для продажу, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 20 a ii, Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 92
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, доступні для продажу фінансові активиtotalLabelMonetary Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 91 a, Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 7
    Хеджування грошових потоків [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від хеджування грошових потоків, після оподаткування Monetary IFRS 7 2019-01-01 24C b i, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 23 c, IFRS 7 2019-01-01 24E a, IAS 1 2019-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації хеджування грошових потоків, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 23 d, IFRS 7 2019-01-01 24C b iv, IFRS 7 2019-01-01 24E a
     Суми, вилучені з власного капіталу та включені до балансової вартості нефінансового активу (зобов'язання), придбання або виникнення якого було хеджовано високоймовірною прогнозною операцією, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 23 e
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, хеджування грошових потоківtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7
    Хеджування чистої інвестиції в закордонну господарську одиницю [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю, після оподаткування Monetary IAS 39 2019-01-01 102 a, IFRS 7 2019-01-01 24C b i, IFRS 9 2019-01-01 6.5.13 a, IFRS 7 2019-01-01 24E a, IAS 1 2019-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 39 2019-01-01 102, IAS 1 2019-01-01 92, IFRS 7 2019-01-01 24C b iv, IFRS 7 2019-01-01 24E a, IFRS 9 2019-01-01 6.5.14
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницюtotalLabelMonetary IFRS 9 2019-01-01 6.5.13 a, IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 39 2019-01-01 102 a
    Зміна у часовій вартості опціонів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни часової вартості опціонів, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації зміни вартості у часовій вартості опціонів, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, зміни у часовій вартості опціонівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 a
    Зміна у вартості форвардних елементів форвардних контрактів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, зміна у вартості форвардних елементів форвардних контрактівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 a
    Зміна вартості базисних валютних спредів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни вартості базисних валютних спредів, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації зміни вартості базисних валютних спредів, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, зміна у вартості базисних валютних спредівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7
    Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 a
     Коригування перекласифікації фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92
     Суми, вилучені з власного капіталу і cкориговані за справедливою вартістю фінансових активів в результаті перекласифікації і виключення з категорії оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, після оподаткуванняnegatedLabelMonetary IFRS 9 2019-01-01 5.6.5
     Інший сукупний дохід, після оподаткування, фінансові активи оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохідtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка буде перекласифікована у прибуток або збиток, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 82A
   Загальна сума іншого сукупного доходу, який буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 82A, IAS 1 2019-01-01 IG6
   Загальна сума іншого сукупного доходуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 81A b, IAS 1 2019-01-01 106 d ii, IFRS 12 2019-01-01 B12 b viii, IAS 1 2019-01-01 91 a
  Загальна сума сукупного доходуtotalLabelMonetary IFRS 1 2019-01-01 32 a ii, IAS 1 2019-01-01 81A c, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IFRS 1 2019-01-01 24 b, IAS 1 2019-01-01 106 a, IFRS 12 2019-01-01 B12 b ix
  Сукупний дохід, що відноситься до [абстрактний тип] String 
   Сукупний дохід, що відноситься до власників материнського підприємства Monetary IAS 1 2019-01-01 106 a, IAS 1 2019-01-01 81B b ii
   Сукупний дохід, що відноситься до часток, що не забезпечують контролю Monetary IAS 1 2019-01-01 81B b i, IAS 1 2019-01-01 106 a
[420000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені до оподаткування
 Звіт про сукупний дохід [абстрактний тип] String 
  Прибуток (збиток) Monetary IAS 1 2019-01-01 81A a, IFRS 1 2019-01-01 32 a ii, IFRS 8 2019-01-01 28 b, IFRS 8 2019-01-01 23, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IAS 7 2019-01-01 18 b, IAS 1 2019-01-01 106 d i, IFRS 1 2019-01-01 24 b
  Інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
   Компоненти іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, до оподаткування [абстрактний тип] String 
    Інший сукупний дохід, до оподаткування, прибутки (збитки) від інвестицій в інструменти власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 b, IFRS 7 2019-01-01 20 a vii
    Інший сукупний дохід, до оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки Monetary IAS 1 2019-01-01 91 b, IAS 1 2019-01-01 7
    Інший сукупний дохід, до оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки програм з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 b
    Інший сукупний дохід, до оподаткування, зміни у справедливій вартості фінансового зобов'язання, що пов'язані зі змінами кредитного ризику зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 b
    Інший сукупний дохід, до оподаткування, прибутки (збитки) від інструментів хеджування, які хеджують інвестиції в інструменти власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 b
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка не буде перекласифікована у прибуток або збиток, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 82A
   Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, до оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 82A, IAS 1 2019-01-01 IG6
   Компоненти іншого сукупного доходу, які будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, до оподаткування [абстрактний тип] String 
    Курсові різниці від переведення [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від курсових різниць за перерахунком з однієї валюти в іншу, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 b
     Коригування перекласифікації курсових різниць у результаті переведення, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92, IAS 21 2019-01-01 48
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, курсові різниці в результаті переведенняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 b, IAS 1 2019-01-01 7
    Фінансові активи, доступні для продажу [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від переоцінки доступних для продажу фінансових активів, до оподаткування Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 20 a ii, Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 91 b
     Коригування перекласифікації фінансових активів, доступних для продажу, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 20 a ii, Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 92
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, доступні для продажу фінансові активиtotalLabelMonetary Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 91 b, Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 7
    Хеджування грошових потоків [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від хеджування грошових потоків, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 b, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 23 c
     Коригування перекласифікації хеджування грошових потоків, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 23 d
     Суми, вилучені з власного капіталу та включені до балансової вартості нефінансового активу (зобов'язання), придбання або виникнення якого було хеджовано високоймовірною прогнозною операцією, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 23 e
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, хеджування грошових потоківtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 b
    Хеджування чистої інвестиції в закордонну господарську одиницю [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 b, IAS 39 2019-01-01 102 a, IFRS 9 2019-01-01 6.5.13 a
     Коригування перекласифікації хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92, IAS 39 2019-01-01 102, IFRS 9 2019-01-01 6.5.14
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницюtotalLabelMonetary IFRS 9 2019-01-01 6.5.13 a, IAS 1 2019-01-01 91 b, IAS 39 2019-01-01 102 a
    Зміна у часовій вартості опціонів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни часової вартості опціонів, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 b
     Коригування перекласифікації зміни вартості у часовій вартості опціонів, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, зміни у часовій вартості опціонівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 b, IAS 1 2019-01-01 7
    Зміна у вартості форвардних елементів форвардних контрактів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 b
     Коригування перекласифікації зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, зміни у вартості форвардних елементів форвардних контрактівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 b, IAS 1 2019-01-01 7
    Зміна вартості базисних валютних спредів [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від зміни вартості базисних валютних спредів, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 91 b
     Коригування перекласифікації зміни вартості базисних валютних спредів, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 92
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, зміни у вартості базисних валютних спредівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 b, IAS 1 2019-01-01 7
    Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
     Прибутки (збитки) від фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, до оподаткування Monetary IFRS 7 2019-01-01 20 a viii, IAS 1 2019-01-01 91 b
     Коригування перекласифікації фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 20 a viii, IAS 1 2019-01-01 92
     Суми, вилучені з власного капіталу і cкориговані за справедливою вартістю фінансових активів в результаті перекласифікації і виключення з категорії оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, до оподаткуванняnegatedLabelMonetary IFRS 9 2019-01-01 5.6.5
     Інший сукупний дохід, до оподаткування, зміни у вартості, фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохідtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 b, IAS 1 2019-01-01 7, IFRS 7 2019-01-01 20 a viii
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка буде перекласифікована у прибуток або збиток, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 82A
   Загальна сума іншого сукупного доходу, який буде перекласифіковано у прибуток або збиток, до оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 82A, IAS 1 2019-01-01 IG6
   Загальна сума іншого сукупного доходу, до оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 b
   Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Податок на прибуток, що відноситься до інвестицій в інструменти власного капіталу у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 90, IAS 12 2019-01-01 81 ab
    Податок на прибуток, що відноситься до змін у дооцінці у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 90, IAS 12 2019-01-01 81 ab
    Податок на прибуток, що відноситься до переоцінки пенсійної програми з визначеною виплатою у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 12 2019-01-01 81 ab, IAS 1 2019-01-01 90
    Податок на прибуток, що відноситься до змін у справедливій вартості фінансового зобов'язання, що пов'язане зі зміною кредитного ризику зобов'язання у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 90, IAS 12 2019-01-01 81 ab
    Податок на прибуток, що відноситься до хеджування інвестицій в інструменти власного капіталу у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 12 2019-01-01 81 ab, IAS 1 2019-01-01 90
    Сумарний податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збитокnegatedTotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91
   Податок на прибуток, що відноситься до частки іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що не буде перекласифіковано у прибуток або збитокnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91
   Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, які будуть перекласифіковані у прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Податок на прибуток, що відноситься до курсових різниць у результаті переведення у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 90, IAS 12 2019-01-01 81 ab
    Податок на прибуток, що відноситься до доступних для продажу фінансових активів у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary Expiry date 2021-01-01 IAS 12 2019-01-01 81 ab, Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 90
    Податок на прибуток, що відноситься до хеджування грошових потоків у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 90, IAS 12 2019-01-01 81 ab
    Податок на прибуток, що відноситься до хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 12 2019-01-01 81 ab, IAS 1 2019-01-01 90
    Податок на прибуток, що відноситься до зміни вартості у часовій вартості опціонів у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 90, IAS 12 2019-01-01 81 ab
    Податок на прибуток, що відноситься до зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 12 2019-01-01 81 ab, IAS 1 2019-01-01 90
    Податок на прибуток, що відноситься до зміни вартості базисних валютних спредів у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 12 2019-01-01 81 ab, IAS 1 2019-01-01 90
    Податок на прибуток, що відноситься до фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у складі іншого сукупного доходуnegatedLabelMonetary IAS 12 2019-01-01 81 ab, IAS 1 2019-01-01 90
    Сумарний податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, який буде перекласифіковано у прибуток або збитокnegatedTotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91
   Податок на прибуток, що відноситься до частки іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі,що буде перекласифіковано у прибуток або збитокnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91
   Загальна сума іншого сукупного доходуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 81A b, IAS 1 2019-01-01 106 d ii, IFRS 12 2019-01-01 B12 b viii, IAS 1 2019-01-01 91 a
  Загальна сума сукупного доходуtotalLabelMonetary IFRS 1 2019-01-01 32 a ii, IAS 1 2019-01-01 81A c, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IFRS 1 2019-01-01 24 b, IAS 1 2019-01-01 106 a, IFRS 12 2019-01-01 B12 b ix
  Сукупний дохід, що відноситься до [абстрактний тип] String 
   Сукупний дохід, що відноситься до власників материнського підприємства Monetary IAS 1 2019-01-01 106 a, IAS 1 2019-01-01 81B b ii
   Сукупний дохід, що відноситься до часток, що не забезпечують контролю Monetary IAS 1 2019-01-01 81B b i, IAS 1 2019-01-01 106 a
[510000] Звіт про рух грошових коштів, прямий метод
 Звіт про рух грошових коштів [абстрактний тип] String 
  Грошові потоки від (для) операційної діяльності [абстрактний тип] String 
   Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності [абстрактний тип] String 
    Надходження від продажу товарів та надання послуг Monetary IAS 7 2019-01-01 14 a
    Надходження від роялті, плати за послуги, комісійних та інших доходів Monetary IAS 7 2019-01-01 14 b
    Надходження за договорами, що утримуються в дилерських чи торговельних цілях Monetary IAS 7 2019-01-01 14 g
    Надходження за преміями та вимогами про відшкодування збитків, ануїтетами та іншими виплатами за полісами Monetary Expiry date 2021-01-01 IAS 7 2019-01-01 14 e
    Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу Monetary IAS 7 2019-01-01 14
    Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі Monetary IAS 7 2019-01-01 14
   Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності [абстрактний тип] String 
    Виплати постачальникам за товари та послугиnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14 c
    Виплати за договорами, що утримуються в дилерських чи торговельних ціляхnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14 g
    Виплати працівникам та виплати від їх іменіnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14 d
    Виплати за преміями та вимогами про відшкодування збитків, ануїтетами та іншими виплатами за полісамиnegatedLabelMonetary Expiry date 2021-01-01 IAS 7 2019-01-01 14 e
    Виплати з метою виробництва або придбання активів, утримуваних для здачі в оренду іншим та в подальшому, утримуваних для продажуnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14
    Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністюnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14
   Чисті грошові потоки від (використані у) діяльностіnetLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 20, IAS 7 2019-01-01 A Statement of cash flows for an entity other than a financial institution
   Дивіденди сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Дивіденди отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 35, IAS 7 2019-01-01 14 f
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14
   Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 10, IAS 7 2019-01-01 50 d
  Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності [абстрактний тип] String 
   Грошові потоки від втрати контролю над дочірніми підприємствами або іншими господарськими одиницямиterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 39
   Грошові потоки, що використовувались при отриманні контролю над дочірніми підприємствами або іншими підприємствамиnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 39
   Інші надходження грошових коштів від продажу інструментів капіталу чи боргових інструментів інших суб'єктів господарюванняterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 d
   Інші виплати грошових коштів для придбання інструментів капіталу або боргових інструментів інших суб'єктів господарюванняnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 c
   Інші надходження грошових коштів від продажу часток участі у спільних підприємствахterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 d
   Інші виплати грошових коштів для придбання часток у спільних підприємствахnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 c
   Надходження від продажу основних засобівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 b
   Придбання основних засобівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 a
   Надходження від продажу нематеріальних активівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 b
   Придбання нематеріальних активівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 a
   Надходження від продажу інших довгострокових активівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 b
   Придбання інших довгострокових активівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 a
   Надходження від державних грантівterseLabelMonetary IAS 20 2019-01-01 28
   Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонамnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 e
   Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, наданих іншим сторонамterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 f
   Виплати грошових коштів за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонними контрактами та контрактами свопnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 g
   Надходження грошових коштів від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонних контрактів та контрактів свопterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 h
   Дивіденди отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 35, IAS 7 2019-01-01 14 f
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 21
   Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 50 d, IAS 7 2019-01-01 10
  Грошові потоки від (для) фінансової діяльності [абстрактний тип] String 
   Надходження від змін у частках участі в капіталі дочірніх підприємств, які не спричиняють втрату контролю Monetary IAS 7 2019-01-01 42B, IAS 7 2019-01-01 42A
   Виплати в результаті змін у частках участі в капіталі дочірніх підприємств, які не спричиняють втрату контролюnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 42A, IAS 7 2019-01-01 42B
   Надходження від випуску акцій Monetary IAS 7 2019-01-01 17 a
   Надходження від випуску інших інструментів власного капіталу Monetary IAS 7 2019-01-01 17 a
   Виплати з метою придбання або викупу акцій суб'єкта господарюванняnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 b
   Виплати за іншими інструментами власного капіталуnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від запозиченьterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 c
   Погашення запозиченьnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 d
   Виплати за орендними зобов'язаннямиnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 e
   Надходження від державних грантівterseLabelMonetary IAS 20 2019-01-01 28
   Дивіденди сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 35, IAS 7 2019-01-01 14 f
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 21
   Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 50 d, IAS 7 2019-01-01 10
  Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсуnetLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45
  Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти [абстрактний тип] String 
   Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 7 2019-01-01 25, IAS 7 2019-01-01 28
  Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентівnetLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45
  Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періодуperiodStartLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 i, IAS 7 2019-01-01 45, IFRS 12 2019-01-01 B13 a
  Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періодуperiodEndLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 i, IAS 7 2019-01-01 45, IFRS 12 2019-01-01 B13 a
[520000] Звіт про рух грошових коштів, непрямий метод
 Звіт про рух грошових коштів [абстрактний тип] String 
  Грошові потоки від (для) операційної діяльності [абстрактний тип] String 
   Прибуток (збиток) Monetary IAS 1 2019-01-01 81A a, IFRS 1 2019-01-01 32 a ii, IFRS 8 2019-01-01 28 b, IFRS 8 2019-01-01 23, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IAS 7 2019-01-01 18 b, IAS 1 2019-01-01 106 d i, IFRS 1 2019-01-01 24 b
   Коригування для узгодження прибутку (збитку) [абстрактний тип] String 
    Коригування витрат податку на прибуток Monetary IAS 7 2019-01-01 35
    Коригування фінансових витрат Monetary IAS 7 2019-01-01 20 c
    Коригування зменшення (збільшення) запасів Monetary IAS 7 2019-01-01 20 a
    Коригування зменшення (збільшення) торговельної дебіторської заборгованості Monetary IAS 7 2019-01-01 20 a
    Коригування зменшення (збільшення) іншої операційної дебіторської заборгованості Monetary IAS 7 2019-01-01 20 a
    Коригування збільшення (зменшення) торговельної кредиторської заборгованості Monetary IAS 7 2019-01-01 20 a
    Коригування збільшення (зменшення) іншої операційної кредиторської заборгованості Monetary IAS 7 2019-01-01 20 a
    Коригування витрат зносу Monetary 
    Коригування витрат на амортизацію Monetary 
    Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збитку Monetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Коригування забезпечень Monetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Коригування нереалізованих збитків (прибутків) від курсових різниць Monetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Коригування платежів на основі акцій Monetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Коригування збитків (прибутків) за справедливою вартістю Monetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Коригування нерозподіленого прибутку асоційованих підприємствnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Інші коригування негрошових статей Monetary IAS 7 2019-01-01 20 b
    Коригування збитків (прибутків) від вибуття непоточних активів Monetary IAS 7 2019-01-01 14
    Інші коригування, для яких грошовим впливом є інвестиційний чи фінансовий грошовий потік Monetary IAS 7 2019-01-01 20 c
    Інші коригування для узгодження прибутку (збитку) Monetary IAS 7 2019-01-01 20
    Загальна сума коригувань для узгодження прибутку (збитку)totalLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 20
   Чисті грошові потоки від (використані у) діяльностіnetLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 20, IAS 7 2019-01-01 A Statement of cash flows for an entity other than a financial institution
   Дивіденди сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Дивіденди отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 35, IAS 7 2019-01-01 14 f
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 14
   Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 10, IAS 7 2019-01-01 50 d
  Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності [абстрактний тип] String 
   Грошові потоки від втрати контролю над дочірніми підприємствами або іншими господарськими одиницямиterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 39
   Грошові потоки, що використовувались при отриманні контролю над дочірніми підприємствами або іншими підприємствамиnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 39
   Інші надходження грошових коштів від продажу інструментів капіталу чи боргових інструментів інших суб'єктів господарюванняterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 d
   Інші виплати грошових коштів для придбання інструментів капіталу або боргових інструментів інших суб'єктів господарюванняnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 c
   Інші надходження грошових коштів від продажу часток участі у спільних підприємствахterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 d
   Інші виплати грошових коштів для придбання часток у спільних підприємствахnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 c
   Надходження від продажу основних засобівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 b
   Придбання основних засобівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 a
   Надходження від продажу нематеріальних активівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 b
   Придбання нематеріальних активівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 a
   Надходження від продажу інших довгострокових активівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 b
   Придбання інших довгострокових активівnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 a
   Надходження від державних грантівterseLabelMonetary IAS 20 2019-01-01 28
   Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонамnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 e
   Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, наданих іншим сторонамterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 f
   Виплати грошових коштів за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонними контрактами та контрактами свопnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 g
   Надходження грошових коштів від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонних контрактів та контрактів свопterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 16 h
   Дивіденди отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти отриманіterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 35, IAS 7 2019-01-01 14 f
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 21
   Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 50 d, IAS 7 2019-01-01 10
  Грошові потоки від (для) фінансової діяльності [абстрактний тип] String 
   Надходження від змін у частках участі в капіталі дочірніх підприємств, які не спричиняють втрату контролю Monetary IAS 7 2019-01-01 42B, IAS 7 2019-01-01 42A
   Виплати в результаті змін у частках участі в капіталі дочірніх підприємств, які не спричиняють втрату контролюnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 42A, IAS 7 2019-01-01 42B
   Надходження від випуску акцій Monetary IAS 7 2019-01-01 17 a
   Надходження від випуску інших інструментів власного капіталу Monetary IAS 7 2019-01-01 17 a
   Виплати з метою придбання або викупу акцій суб'єкта господарюванняnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 b
   Виплати за іншими інструментами власного капіталуnegatedLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від запозиченьterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 c
   Погашення запозиченьnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 d
   Виплати за орендними зобов'язаннямиnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 17 e
   Надходження від державних грантівterseLabelMonetary IAS 20 2019-01-01 28
   Дивіденди сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Проценти сплаченіnegatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 31
   Повернення податків на прибуток (сплата)negatedTerseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 35, IAS 7 2019-01-01 14 f
   Інші надходження (вибуття) грошових коштівterseLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 21
   Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності)netLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 50 d, IAS 7 2019-01-01 10
  Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсуnetLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45
  Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти [абстрактний тип] String 
   Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 7 2019-01-01 25, IAS 7 2019-01-01 28
  Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентівnetLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45
  Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періодуperiodStartLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 i, IAS 7 2019-01-01 45, IFRS 12 2019-01-01 B13 a
  Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періодуperiodEndLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 i, IAS 7 2019-01-01 45, IFRS 12 2019-01-01 B13 a
[610000] Звіт про зміни у власному капіталі
 Звіт про зміни у капіталі [абстрактний тип] String 
  Звіт про зміни у власному капіталі [таблиця] Table IAS 1 2019-01-01 106
   Компоненти власного капіталу [вісь] Axis IAS 1 2019-01-01 106
    Власний капітал [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
     Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
      Статутний капітал [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
      Емісійний дохід [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
      Власні викуплені акції [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
      Дооцінка [компонент] Domain IFRS 1 2019-01-01 IG10, IAS 1 2019-01-01 108, IAS 16 2019-01-01 39
      Інша частка участі в капіталі [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
      Інші резерви [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 79 b, IAS 1 2019-01-01 106
       Резерв на курсові зміни у результаті переведення [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108, IAS 21 2019-01-01 52 b
       Резерв під прибутки та збитки за фінансовими активами, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
       Резерв переоцінок програм з визначеною виплатою [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
       Сума, визнана в іншому сукупному доході та накопичена у власному капіталі, яка пов'язана з непоточними активами або групами вибуття, які утримуються для продажу [компонент] Domain IFRS 5 2019-01-01 Example 12, IFRS 5 2019-01-01 38
       Резерв під прибутки та збитки від інвестицій в інструменти власного капіталу [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
       Резерв на зміни у справедливій вартості фінансового зобов'язання, що відноситься до зміни кредитного ризику зобов'язання [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
       Резервний капітал [компонент] Domain 
       Інші резерви відповідно до МСФЗ 4 [компонент] Domain 
       Інші резерви [компонент] Domain 
      Нерозподілений прибуток [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106, IAS 1 2019-01-01 108
     Частки участі, які не забезпечують контролю[компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106
   Ретроспективне застосування та ретроспективний перерахунок [вісь] Axis IAS 8 2019-01-01 49 b i, IAS 8 2019-01-01 29 c i, IAS 8 2019-01-01 28 f i, IAS 1 2019-01-01 106 b
    Відображені в поточному періоді [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106 b, IAS 8 2019-01-01 49 b i, IAS 8 2019-01-01 28 f i, IAS 1 2019-01-01 20 d, IAS 8 2019-01-01 29 c i
     Раніше представлені [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 106 b, IAS 8 2019-01-01 49 b i, IAS 8 2019-01-01 28 f i, IAS 8 2019-01-01 29 c i
     Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці [компонент] Domain IAS 8 2019-01-01 29 c i, IAS 8 2019-01-01 28 f i
     Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів [компонент] Domain IAS 8 2019-01-01 49 c, IAS 8 2019-01-01 49 b i
  Звіт про зміни у власному капіталі [статті] String 
   Власний капітал на початок періодуperiodStartLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IFRS 13 2019-01-01 93 a, IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 1 2019-01-01 24 a, IAS 1 2019-01-01 78 e, IFRS 1 2019-01-01 32 a i
   Зміни у власному капіталі [абстрактний тип] String 
    Сукупний дохід [абстрактний тип] String 
     Прибуток (збиток) Monetary IAS 1 2019-01-01 81A a, IFRS 1 2019-01-01 32 a ii, IFRS 8 2019-01-01 28 b, IFRS 8 2019-01-01 23, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IAS 7 2019-01-01 18 b, IAS 1 2019-01-01 106 d i, IFRS 1 2019-01-01 24 b
     Інший сукупний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 81A b, IAS 1 2019-01-01 106 d ii, IFRS 12 2019-01-01 B12 b viii, IAS 1 2019-01-01 91 a
     Сукупний дохід Monetary IFRS 1 2019-01-01 32 a ii, IAS 1 2019-01-01 81A c, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IFRS 1 2019-01-01 24 b, IAS 1 2019-01-01 106 a, IFRS 12 2019-01-01 B12 b ix
    Випуск власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d iii
    Дивіденди, визнані як розподілені між власниками Monetary IAS 1 2019-01-01 107
    Збільшення через інші внески власників, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d iii
    Зменшення через інший розподіл між власниками, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d iii
    Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
    Збільшення (зменшення) через операції з власними викупленими акціями, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
    Збільшення (зменшення) через зміни у частках участі в дочірніх підприємствах, які не призводять до втрати контролю, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d iii
    Збільшення (зменшення) через операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d iii
    Суми, вилучені з резерву хеджування за грошовими коштами і включені до первісної вартості або до іншої балансової вартості нефінансового активу (зобов'язання) або ж твердого зобов'язання, для якого хеджування обліковують за справедливою вартістю Monetary IFRS 7 2019-01-01 24E a, IFRS 9 2019-01-01 6.5.11 d i
    Суми, вилучені з резерву змін у часовій вартості опціонів і включені до первісної вартості або до іншої поточної балансової вартості нефінансових активів (зобов'язань) або ж твердих зобов'язань, для яких хеджування обліковують за справедливою вартістю Monetary IFRS 9 2019-01-01 6.5.15 b i
    Суми, вилучені з резерву змін у вартості форвардних елементів форвардних контрактів і включені до первісної вартості або до іншої поточної балансової вартості нефінансових активів (зобов'язань) або ж твердих зобов'язань, для яких хеджування обліковують за справедливою вартістю Monetary IFRS 9 2019-01-01 6.5.16
    Суми, вилучені з резерву зміни вартості базисних валютних спредів і включені до первісної вартості або до іншої балансової вартості нефінансових активів (зобов'язань) або ж твердих зобов'язань, для яких хеджування обліковують за справедливою вартістю Monetary IFRS 9 2019-01-01 6.5.16
    Збільшення (зменшення) власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Власний капітал на кінець періодуperiodEndLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IFRS 13 2019-01-01 93 a, IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 1 2019-01-01 24 a, IAS 1 2019-01-01 78 e, IFRS 1 2019-01-01 32 a i
[710000] Звіт про зміни у чистих активах, наявних для виплат
 Звіт про зміни у чистих активах, наявних для виплат [абстрактний тип] String 
  Активи пенсійної програми Monetary IAS 26 2019-01-01 35 a i
  Опис основи оцінки активів, наявних для виплат String IAS 26 2019-01-01 35 a ii
  Пояснення детальної інформації щодо інвестиції, яка перевищує п'ять відсотків чистих активів, наявних для виплат, або п'ять відсотків будь-якого класу чи типу забезпечення String IAS 26 2019-01-01 35 a iii
  Пояснення детальної інформації про будь-яку інвестицію в працедавця String IAS 26 2019-01-01 35 a iv
  Зобов'язання за винятком актуарної теперішньої вартості обіцяних пенсійних виплат Monetary IAS 26 2019-01-01 35 a v
  Узгодження змін у чистих активах, наявних для виплат [абстрактний тип] String 
   Чисті активи, що є наявними для виплат, на початок періодуperiodStartLabelMonetary IAS 26 2019-01-01 35 a
   Зміни у чистих активах, наявних для виплат [абстрактний тип] String 
    Внески працедавця Monetary IAS 26 2019-01-01 35 b i
    Внески працівників Monetary IAS 26 2019-01-01 35 b ii
    Інвестиційний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 85, IAS 26 2019-01-01 35 b iii
    Інші доходи Monetary IAS 1 2019-01-01 102, IAS 1 2019-01-01 103, IAS 26 2019-01-01 35 b iv
    Сплачені виплати або виплати, що підлягають оплатіnegatedLabelMonetary IAS 26 2019-01-01 35 b v
    Адміністративні витратиnegatedLabelMonetary IAS 26 2019-01-01 35 b vi, IAS 1 2019-01-01 99, IAS 1 2019-01-01 103
    Інша витратаnegatedTerseLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 99, IAS 26 2019-01-01 35 b vii, IAS 1 2019-01-01 103
    Податкові доходи (витрати)negatedTerseLabelMonetary IAS 12 2019-01-01 81 c i, IFRS 8 2019-01-01 23 h, IFRS 12 2019-01-01 B13 g, IAS 1 2019-01-01 82 d, IAS 26 2019-01-01 35 b viii, IAS 12 2019-01-01 81 c ii, IAS 12 2019-01-01 79
    Прибуток (збиток) від вибуття інвестицій та змін у вартості інвестицій Monetary IAS 26 2019-01-01 35 b ix
    Передача від (до) інших програм пенсійного забезпечення Monetary IAS 26 2019-01-01 35 b x
    Загальна сума збільшення (зменшення) чистих активів, наявних для виплатtotalLabelMonetary IAS 26 2019-01-01 35 b
   Чисті активи, що є наявними для виплат, на кінець періодуperiodEndLabelMonetary IAS 26 2019-01-01 35 a
  Опис політики фінансування String IAS 26 2019-01-01 35 c
  Актуарна теперішня вартість обіцяних пенсійних виплат Monetary IAS 26 2019-01-01 35 d
  Опис значних актуарних припущень та методу, застосованих для розрахунку актуарної теперішньої вартості обіцяних пенсійних виплат String IAS 26 2019-01-01 35 e
  Опис програми пенсійного забезпечення String IAS 26 2019-01-01 36
   Назви працедавців та застрахованих груп працівників String IAS 26 2019-01-01 36 a
   Кількість учасників програми пенсійного забезпечення, які отримують виплати Decimal IAS 26 2019-01-01 36 b
   Кількість інших учасників програми пенсійного забезпечення Decimal IAS 26 2019-01-01 36 b
   Опис типу програми пенсійного забезпечення String IAS 26 2019-01-01 36 c
   Пояснення, чи роблять учасники внески до програми пенсійного забезпечення String IAS 26 2019-01-01 36 d
   Опис пенсійних виплат, обіцяних учасникам String IAS 26 2019-01-01 36 e
   Опис будь-яких умов припинення пенсійних програм String IAS 26 2019-01-01 36 f
   Пояснення змін в описі програми пенсійного забезпечення String IAS 26 2019-01-01 36 g
[800100] Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу
 Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу [абстрактний тип] String 
  Основні засоби [абстрактний тип] String 
   Земля та будівлі [абстрактний тип] String 
    Земля Monetary IAS 16 2019-01-01 37 a
    Будівлі Monetary IAS 16 2019-01-01 37
   Машини Monetary IAS 16 2019-01-01 37 c
   Транспортні засоби Monetary IAS 16 2019-01-01 37
   Пристосування та приладдя Monetary IAS 16 2019-01-01 37 g
   Комунікаційне та мережеве обладнання Monetary 
   Плодоносні рослини Monetary IAS 16 2019-01-01 37 i
   Матеріальні активи розвідки та оцінки Monetary IFRS 6 2019-01-01 25
   Видобувні активи Monetary IAS 16 2019-01-01 37
   Нафтові і газові активи Monetary IAS 16 2019-01-01 37
   Активи, що генерують енергію Monetary 
   Основні засоби за операційною орендою Monetary 
   Незавершене будівництво Monetary IAS 16 2019-01-01 37
   Незавершені капітальні вкладення в основні засоби Monetary 
   Інші основні засоби Monetary IAS 16 2019-01-01 37
   Загальна сума основних засобівtotalLabelMonetary IAS 16 2019-01-01 73 e, IAS 1 2019-01-01 54 a
  Нематеріальні активи та гудвіл [абстрактний тип] String 
   Нематеріальні активи за винятком гудвілу [абстрактний тип] String 
    Назви брендів Monetary IAS 38 2019-01-01 119 a
    Нематеріальна активи розвідки та оцінки Monetary IAS 38 2019-01-01 119, IFRS 6 2019-01-01 25
    Титульні дані та видавнича інформація Monetary IAS 38 2019-01-01 119 b
    Комп'ютерне програмне забезпечення Monetary IAS 38 2019-01-01 119 c
    Ліцензії та франшизи Monetary IAS 38 2019-01-01 119 d
    Авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію Monetary IAS 38 2019-01-01 119 e
    Нематеріальні активи на етапі розробки Monetary IAS 38 2019-01-01 119 g
    Незавершені капітальні вкладення в нематеріальні активи Monetary 
    Інші нематеріальні активи Monetary IAS 38 2019-01-01 119
    Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 c, IAS 38 2019-01-01 118 e
   Гудвіл Monetary IAS 36 2019-01-01 134 a, IAS 36 2019-01-01 135 a, IFRS 3 2019-01-01 B67 d, IAS 1 2019-01-01 54 c
   Загальна сума нематеріальних активів та гудвілуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
  Інвестиційна нерухомість [абстрактний тип] String 
   Інвестиційна нерухомість, завершена Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Інвестиційна нерухомість на етапі будівництва або проектування Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Загальна сума інвестиційної нерухомостіtotalLabelMonetary IAS 40 2019-01-01 76, IAS 1 2019-01-01 54 b, IAS 40 2019-01-01 79 d
  Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства [абстрактний тип] String 
   Інвестиції в дочірні підприємства Monetary IAS 27 2019-01-01 10
   Інвестиції у спільні підприємства Monetary IAS 27 2019-01-01 10
   Інвестиції в асоційовані підприємства Monetary IAS 27 2019-01-01 10
   Загальна сума інвестицій в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємстваtotalLabelMonetary IAS 27 2019-01-01 10
  Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі [абстрактний тип] String 
   Інвестиції в асоційовані підприємства, облік яких ведеться за методом участі у капіталі Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інвестиції у спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі у капіталі Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Загальна сума інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталіtotalLabelMonetary IFRS 8 2019-01-01 24 a, IAS 1 2019-01-01 54 e, IFRS 12 2019-01-01 B16
  Торговельна та інша непоточна дебіторська заборгованість [абстрактний тип] String 
   Непоточна торговельна дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Непоточна дебіторська заборгованість пов'язаних сторін Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Непоточна дебіторська заборгованість асоційованих підприємств Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Непоточна дебіторська заборгованість спільних підприємств Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Непоточні попередні платежі та непоточний нарахований дохід [абстрактний тип] String 
    Непоточні попередні платежі Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
     Непоточні попередні платежі за орендою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Непоточний нарахований дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума непоточних попередніх платежів та непоточного нарахованого доходуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Непоточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Непоточна дебіторська заборгованість за податком на додану вартість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Непоточна дебіторська заборгованість від реалізації нерухомості Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Непоточна дебіторська заборгованість від оренди нерухомості Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Інша непоточна дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Загальна сума торговельної та іншої непоточної дебіторської заборгованостіtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78 b, IAS 1 2019-01-01 54 h
  Різні непоточні активи [абстрактний тип] String 
   Непоточний чистий актив за програмою з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні обмежені до використання грошових кошти та їх еквівалентів Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні похідні фінансові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточна дебіторська заборгованість за фінансовою орендою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні проценти до отримання Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Непоточні активи програмування Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні інвестиції за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Довгострокові депозити Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інші непоточні активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
  Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість [абстрактний тип] String 
   Поточна торговельна дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 68, IAS 1 2019-01-01 78 b
   Поточна дебіторська заборгованість пов'язаних сторін Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Поточна дебіторська заборгованість асоційованих підприємств Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Поточна дебіторська заборгованість спільних підприємств Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід [абстрактний тип] String 
    Поточні попередні платежі [абстрактний тип] String 
     Поточні аванси постачальникам Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Поточні попередньо сплачені витрати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Загальна сума попередніх платежівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Поточний нарахований дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Поточна дебіторська заборгованість за податком на додану вартість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Поточна дебіторська заборгованість від продажу нерухомості Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Поточна дебіторська заборгованість за орендою нерухомості Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Інша поточна дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованостіtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 h, IAS 1 2019-01-01 78 b
  Торговельна та інша дебіторська заборгованість [абстрактний тип] String 
   Торговельна дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Дебіторська заборгованість пов'язаних сторін Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Дебіторська заборгованість асоційованих підприємств Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Дебіторська заборгованість спільних підприємств Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Попередні платежі та нарахований дохід [компонент] String 
    Попередні платежі Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Нарахований дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума попередніх платежів та нарахований дохідtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
    Дебіторська заборгованість за податком на додану вартість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Дебіторська заборгованість від продажу нерухомості Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Дебіторська заборгованість від оренди нерухомості Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Інша дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78 b
   Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованостіtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78 b, IAS 1 2019-01-01 54 h
  Категорії непоточних фінансових активів [абстрактний тип] String 
   Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю, що відображаються через прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
    Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, класифіковані як утримувані для торгівлі Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 a, IAS 1 2019-01-01 55
    Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, обов'язково оцінені за справедливою вартістю Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
    Загальна сума непоточних фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збитокtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
   Непоточні фінансові активи, доступні для продажу Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 d
   Непоточні інвестиції, утримувані до погашення Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 b
   Непоточні кредити та дебіторська заборгованість Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 c
   Непоточні фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
    Непоточні фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 h
    Непоточні інвестиції в інструменти власного капіталу, призначені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 h
    Загальна сума непоточних фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохідtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 8 h
   Непоточні фінансові активи за амортизованою собівартістю Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 f
   Загальна сума непоточних фінансових активівtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 25
  Категорії поточних фінансових активів [абстрактний тип] String 
   Поточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Поточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
    Поточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, класифіковані як утримувані для торгівлі Monetary IAS 1 2019-01-01 55, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 a
    Поточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, обов'язково оцінені за справедливою вартістю Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
    Загальна сума поточних фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збитокtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
   Поточні фінансові активи доступні для продажу Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 d
   Поточні інвестиції, утримувані до погашення Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 b
   Поточні кредити та дебіторська заборгованість Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 c
   Поточні фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
    Поточні фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 h
    Поточні інвестиції в інструменти власного капіталу, призначені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 h
    Загальна сума поточних фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохідtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 8 h
   Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 f
   Загальна сума поточних фінансових активівtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 25
  Категорії фінансових активів [абстрактний тип] String 
   Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
    Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, класифіковані як утримувані для торгівлі Monetary IAS 1 2019-01-01 55, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 a
    Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, обов'язково оцінені за справедливою вартістю Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
    Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збитокtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 8 a
   Фінансові активи, доступні для продажу Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 d
   Інвестиції, утримувані до погашення Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 b
   Кредити та дебіторська заборгованість Monetary Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 c
   Фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
    Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 h
    Інвестиції в інструменти власного капіталу, призначені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary IFRS 7 2019-01-01 11A c, IFRS 7 2019-01-01 8 h
    Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохідtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 8 h
   Фінансові активи за амортизованою собівартістю Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 f
   Загальна сума фінансових активівtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 35H, IFRS 7 2019-01-01 25, IFRS 7 2019-01-01 35M, IFRS 7 2019-01-01 35N, IFRS 7 2019-01-01 35I
  Класи поточних запасів [абстрактний тип] String 
   Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали [абстрактний тип] String 
    Поточна сировина Monetary IAS 1 2019-01-01 78 c, IAS 2 2019-01-01 37
    Поточні виробничі допоміжні матеріали Monetary IAS 2 2019-01-01 37, IAS 1 2019-01-01 78 c
    Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасівtotalLabelMonetary IAS 2 2019-01-01 37
   Поточні товари Monetary IAS 2 2019-01-01 37, IAS 1 2019-01-01 78 c
   Поточні продукти харчування та напої Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Поточна сільськогосподарська продукція Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Поточне незавершене виробництво Monetary IAS 2 2019-01-01 37, IAS 1 2019-01-01 78 c
   Поточна готова продукція Monetary IAS 1 2019-01-01 78 c, IAS 2 2019-01-01 37
   Поточні матеріали для пакування та зберігання Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Поточні запасні частини Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Поточне паливо Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Нерухомість, призначена для продажу в ході звичайного ведення бізнесу Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні запаси у дорозі Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Інші поточні запаси Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Загальна сума поточних запасівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 g, IAS 1 2019-01-01 68, IAS 2 2019-01-01 36 b
  Класи поточних запасів, альтернатива [абстрактний тип] String 
   Поточні запаси, утримувані для продажу Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Поточне незавершене виробництво Monetary IAS 2 2019-01-01 37, IAS 1 2019-01-01 78 c
   Поточні основні та допоміжні матеріали, для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Загальна сума поточних запасівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 g, IAS 1 2019-01-01 68, IAS 2 2019-01-01 36 b
  Непоточні запаси, що пов'язані з видобувною діяльністю [абстрактний тип] String 
   Непоточні запаси руди Monetary IAS 2 2019-01-01 37
  Поточні запаси, пов'язані з видобувною діяльністю [абстрактний тип] String 
   Поточні запаси руди Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Поточна сира нафта Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Поточні нафтопродукти та нафтохімічні продукти Monetary IAS 2 2019-01-01 37
   Поточний природний газ Monetary IAS 2 2019-01-01 37
  Грошові кошти та їх еквіваленти [абстрактний тип] String 
   Грошові кошти [абстрактний тип] String 
    Готівка Monetary IAS 7 2019-01-01 45
    Залишки на рахунках в банках Monetary IAS 7 2019-01-01 45
    Загальна сума грошових коштівtotalLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45
   Грошові еквіваленти [абстрактний тип] String 
    Короткострокові депозити, класифіковані як грошові еквіваленти Monetary IAS 7 2019-01-01 45
    Короткострокові інвестиції, класифіковані як грошові еквіваленти Monetary IAS 7 2019-01-01 45
    Інші банківські угоди, класифіковані як грошові еквіваленти Monetary IAS 7 2019-01-01 45
    Загальна сума грошових еквівалентівtotalLabelMonetary IAS 7 2019-01-01 45
   Інші грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 7 2019-01-01 45
   Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 i, IAS 7 2019-01-01 45, IFRS 12 2019-01-01 B13 a
  Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу або як утримувані для виплати власникам [абстрактний тип] String 
   Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу Monetary IFRS 5 2019-01-01 38
   Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для виплати власникам Monetary IFRS 5 2019-01-01 38, IFRS 5 2019-01-01 5A
   Загальна сума непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або як утримувані для виплат власникамtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 j
  Різні поточні активи [абстрактний тип] String 
   Поточний чистий актив за програмою з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні обмежені до використання грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні похідні фінансові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточна дебіторська заборгованість за фінансовою орендою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні проценти до отримання Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Поточні активи програмування Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні інвестиції Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Короткострокові депозити, не класифіковані як грошові еквіваленти Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні попередні платежі та інші поточні активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інші поточні активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
  Різні активи [абстрактний тип] String 
   Чистий актив за програмою з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Обмежені до використання грошові кошти та їх еквіваленти Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Похідні фінансові активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Похідні фінансові активи, утримувані для торгівлі Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Похідні фінансові активи, утримувані для хеджування Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Дебіторська заборгованість за фінансовою орендою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Проценти до отримання Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Активи програмування Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інвестиції за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інструменти капіталу утримувані Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Боргові інструменти утримувані [абстрактний тип] String 
    Банківські боргові інструменти утримувані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Корпоративні боргові інструменти утримувані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Державні боргові інструменти утримувані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Утримувані боргові інструменти, забезпечені активами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Інші боргові інструменти утримувані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума боргових інструментів утримуванихtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
   Кредити та аванси банкам Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Кредити та аванси клієнтам Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Кредити корпоративним суб'єктам господарювання Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Кредити покупцям Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Кредити уряду Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Грошові кошти та банківські залишки в центральних банках Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Обов'язкові резервні депозити в центральних банках Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Банківські залишки в центральних банках за винятком обов'язкових резервних депозитів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Банківські акцепти як активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Договори купівлі із зворотним продажем та грошове забезпечення за отриманими в кредит цінними паперами Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інвестиції за ризиком власників полісів Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Статті, що знаходяться в процесі стягнення від інших банків Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інші активи Monetary IAS 1 2019-01-01 55
  Класи інших забезпечень [абстрактний тип] String 
   Забезпечення за гарантією якості [абстрактний тип] String 
    Непоточне забезпечення за гарантією якості Monetary IAS 37 2019-01-01 87, IAS 37 2019-01-01 Example 1 Warranties
    Поточне забезпечення за гарантією якості Monetary IAS 37 2019-01-01 87, IAS 37 2019-01-01 Example 1 Warranties
    Загальна сума забезпечення за гарантією якостіtotalLabelMonetary IAS 37 2019-01-01 Example 1 Warranties, IAS 37 2019-01-01 87
   Забезпечення на реструктуризацію [абстрактний тип] String 
    Непоточне забезпечення на реструктуризацію Monetary IAS 37 2019-01-01 70
    Поточне забезпечення на реструктуризацію Monetary IAS 37 2019-01-01 70
    Загальна сума забезпечення на реструктуризаціюtotalLabelMonetary IAS 37 2019-01-01 70
   Забезпечення, пов'язане з судовим провадженням [абстрактний тип] String 
    Непоточне забезпечення на судове провадження Monetary IAS 37 2019-01-01 Example 10 A court case, IAS 37 2019-01-01 87
    Поточне забезпечення на судові справи Monetary IAS 37 2019-01-01 87, IAS 37 2019-01-01 Example 10 A court case
    Загальна сума забезпечень на судовий процесtotalLabelMonetary IAS 37 2019-01-01 Example 10 A court case, IAS 37 2019-01-01 87
   Забезпечення на відшкодування [абстрактний тип] String 
    Непоточне забезпечення на відшкодування Monetary IAS 37 2019-01-01 87, IAS 37 2019-01-01 Example 4 Refunds policy
    Поточне забезпечення на відшкодування Monetary IAS 37 2019-01-01 87, IAS 37 2019-01-01 Example 4 Refunds policy
    Загальна сума забезпечення на відшкодуванняtotalLabelMonetary IAS 37 2019-01-01 87, IAS 37 2019-01-01 Example 4 Refunds policy
   Забезпечення за обтяжливими договорами [абстрактний тип] String 
    Непоточне забезпечення за обтяжливими договорами Monetary IAS 37 2019-01-01 66
    Поточне забезпечення за обтяжливими контрактами Monetary IAS 37 2019-01-01 66
    Загальна сума забезпечень на обтяжливі договориtotalLabelMonetary IAS 37 2019-01-01 66
   Забезпечення на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію [абстрактний тип] String 
    Непоточне забезпечення на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію Monetary IAS 37 2019-01-01 D Examples: disclosures, IAS 37 2019-01-01 87
    Поточне забезпечнення на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітацію Monetary IAS 37 2019-01-01 87, IAS 37 2019-01-01 D Examples: disclosures
    Загальна сума забезпечення на виведення з експлуатації, відновлення та реабілітаціюtotalLabelMonetary IAS 37 2019-01-01 D Examples: disclosures, IAS 37 2019-01-01 87
   Різні інші забезпечення [абстрактний тип] String 
    Непоточні різні інші забезпечення Monetary IAS 1 2019-01-01 78 d
    Інші статті поточних забезпечень Monetary IAS 1 2019-01-01 78 d
    Загальна сума різних інших забезпеченьtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78 d
   Інше забезпечення [абстрактний тип] String 
    Інше непоточне забезпечення Monetary IAS 1 2019-01-01 78 d
    Інші поточні забезпечення Monetary IAS 1 2019-01-01 78 d
    Загальна сума інших забезпеченьtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78 d, IAS 37 2019-01-01 84 a
  Позики [абстрактний тип] String 
   Непоточна частина непоточних запозичень Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні позики та поточна частина непоточних запозичень [абстрактний тип] String 
    Поточні позики Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Поточна частина непоточних запозичень Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Загальна сума поточних запозичень та поточної частини непоточних запозиченьtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
   Загальна сума запозиченьtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
  Непоточна частина непоточних запозичень, за типом [абстрактний тип] String 
   Непоточна частина непоточних кредитів отриманих Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Непоточна частина непоточних забезпечених банківських кредитів отриманих Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Непоточна частина непоточних незабезпечених банківських кредитів отриманих Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Непоточна частина випущених непоточних облігацій Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Непоточна частина непоточних випущених векселів та боргових зобов'язань Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Непоточна частина непоточних випущених комерційних паперів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Непоточна частина інших непоточних запозичень Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Загальна сума непоточної частини непоточних запозиченьtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
  Поточні позики та поточна частина непоточних запозичень, за типом [абстрактний тип] String 
   Поточні кредити отримані та поточна частина непоточних позик отриманих Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Поточні забезпечені банківські кредити отримані та поточна частина непоточних забезпечених банківських кредитів отриманих Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Поточні незабезпечені банківські кредити отримані та поточна частина непоточних незабезпечених банківських позик отриманих Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Поточні облігації випущені та поточна частина непоточних облігацій випущених Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Поточні векселі та боргові зобов'язання випущені та поточна частина непоточних векселів та боргових зобов'язань випущених Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Поточні комерційні папери випущені та поточна частина непоточних комерційних паперів випущених Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Інші поточні позики та поточна частина інших непоточних запозичень Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Загальна сума поточних запозичень та поточної частини непоточних запозиченьtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
  Позики, за типами [абстрактний тип] String 
   Кредити отримані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Забезпечені банківські кредити отримані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Незабезпечені банківські кредити отримані Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Облігації випущені Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Векселі та боргові зобов'язання випущені Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Комерційні папери випущені Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Інші позики Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Загальна сума запозиченьtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
  Торговельна та інша непоточна кредиторська заборгованість [абстрактний тип] String 
   Непоточна торговельна кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Непоточна кредиторська заборгованість за придбання енергії Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Непоточна кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Непоточна кредиторська заборгованість за придбання непоточних активів Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Нарахування та відстрочений дохід, класифіковані як непоточні [абстрактний тип] String 
    Відстрочений дохід, класифікований як непоточний Monetary IAS 1 2019-01-01 78
     Відстрочений орендний дохід, класифікований як непоточний Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Нарахування, класифіковані як непоточні Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Загальна сума нарахувань і відстрочений дохід, класифікований як непоточнийtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78
   Непоточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Непоточна кредиторська заборгованість за податком на додану вартість Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Непоточна кредиторська заборгованість за акцизом Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Непоточна утримувана кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Інша непоточна кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Загальна сума торговельної та іншої непоточної кредиторської заборгованостіtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 k
  Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість [абстрактний тип] String 
   Поточна торговельна кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 70, IAS 1 2019-01-01 78
    Поточна кредиторська заборгованість для придбання енергії Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Поточна кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Поточна кредиторська заборгованість для придбання непоточних активів Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Нарахування та відстрочений дохід класифіковані як поточні [абстрактний тип] String 
    Відстрочений дохід, класифікований як поточний Monetary IAS 1 2019-01-01 78
     Відстрочений орендний дохід, класифікований як поточний Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Нарахування, класифіковані як поточні Monetary IAS 1 2019-01-01 78
     Короткострокові нарахування за виплатами працівникам Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Загальна сума нарахувань і відстрочений дохід, класифікований як поточнийtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78
   Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Поточна кредиторська заборгованість за податком на додану вартість Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Поточна кредиторська заборгованість за акцизом Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Поточна дебіторська заборгованість за сумами гарантійного утримання Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Інша поточна кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованостіtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 k
  Торговельна та інша кредиторська заборгованість [абстрактний тип] String 
   Торговельна кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Кредиторська заборгованість за придбання енергії Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Кредиторська заборгованість за придбання непоточних активів Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Нарахування та відстрочений дохід [абстрактний тип] String 
    Відстрочений дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 78
     Відстрочений орендний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Нарахування Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Загальна сума нарахувань і відстрочений дохідtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78
   Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Кредиторська заборгованість за податком на додану вартість Monetary IAS 1 2019-01-01 78
    Кредиторська заборгованість за акцизом Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Кредиторська заборгованість за утриманими коштами Monetary IAS 1 2019-01-01 78
   Інша кредиторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованостіtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 54 k
  Категорії непоточних фінансових зобов'язань [абстрактний тип] String 
   Непоточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Непоточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, класифіковані як утримувані для торгівлі Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 e
    Непоточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 e
    Загальна сума непоточних фінансових зобов'язань за справедливою вартістю через прибуток або збитокtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 8 e
   Непоточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 g, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 f
   Загальна сума непоточних фінансових зобов'язаньtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 25
  Категорії поточних фінансових зобов'язань [абстрактний тип] String 
   Поточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Поточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, класифіковані як утримувані для торгівлі Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 e
    Поточні фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 e
    Загальна сума поточних фінансових зобов'язань за справедливою вартістю через прибуток або збитокtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 8 e
   Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 g, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 f
   Загальна сума поточних фінансових зобов'язаньtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 25
  Категорії фінансових зобов'язань [абстрактний тип] String 
   Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток [абстрактний тип] String 
    Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, які відповідають визначенню утримуваних для торгівлі Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 e
    Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 e
    Загальна сума фінансових зобов'язань за справедливою вартістю через прибуток або збитокtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 8 e
   Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю Monetary IFRS 7 2019-01-01 8 g, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 8 f
   Загальна сума фінансових зобов'язаньtotalLabelMonetary IFRS 7 2019-01-01 25
  Різні непоточні зобов'язання [абстрактний тип] String 
   Непоточне чисте зобов'язання за програмою з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні похідні фінансові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні державні гранти Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні аванси отримані Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні дивіденди до сплати Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні проценти до сплати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Непоточні депозити клієнтів Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Непоточні боргові інструменти, випущені Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інші непоточні зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
  Різні поточні зобов'язання [абстрактний тип] String 
   Поточне чисте зобов'язання за програмою з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні похідні фінансові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні державні гранти Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні аванси отримані Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні дивіденди до сплати Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні проценти до сплати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Поточні депозити клієнтів Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні боргові інструменти, випущені Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Поточні нараховані витрати та інші поточні зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інші поточні зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
  Різні зобов'язання [абстрактний тип] String 
   Чисте зобов'язання за програмою з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Похідні фінансові зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Похідні фінансові зобов'язання, утримувані для торгівлі Monetary IAS 1 2019-01-01 55
    Похідні фінансові зобов'язання, утримувані для хеджування Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Державні гранти Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Аванси отримані Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Дивіденди до сплати Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Проценти до сплати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Депозити від банків Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Депозити від клієнтів [абстрактний тип] String 
    Залишки на строкових депозитах від клієнтів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Залишки на депозитах до запитання від клієнтів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Залишки на поточних рахунках від клієнтів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Залишки на інших депозитах від клієнтів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума депозитів від клієнтівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
   Зобов'язання перед центральними банками Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Субординовані зобов'язання [абстрактний тип] String 
    Строкові субординовані зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Субординовані зобов'язання без зазначеної дати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума субординованих зобов'язаньtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
   Боргові інструменти випущені Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Банківські акцепти як зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Договори продажу із зворотним викупом та грошове забезпечення за наданими в кредит цінними паперами Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Зобов'язання за інвестиційними контрактами Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Статті, що знаходяться в процесі переведення до інших банків Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інші зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 55
  Різний власний капітал [абстрактний тип] String 
   Резерв капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Додатковий сплачений капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Накопичений інший сукупний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 55
  Дооцінка Monetary IAS 16 2019-01-01 39, IAS 38 2019-01-01 85
  Інші резерви [абстрактний тип] String 
   Резерв на курсові зміни у результаті переведення Monetary IAS 21 2019-01-01 52 b
   Резерв під прибутки та збитки за фінансовими активами, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
   Резерв переоцінок програм з визначеною виплатою Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
   Сума, визнана в іншому сукупному доході та накопичена у власному капіталі, яка пов'язана з непоточними активами або групами вибуття, які утримуються для продажу Monetary IFRS 5 2019-01-01 38, IFRS 5 2019-01-01 Example 12
   Резерв під прибутки та збитки від інвестицій в інструменти власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
   Резерв на зміни у справедливій вартості фінансового зобов'язання, що відноситься до зміни кредитного ризику зобов'язання Monetary IAS 1 2019-01-01 78 e
   Резервний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 55
   Інші резерви відповідно до МСФЗ 4 Monetary 
   Інші резерви Monetary 
   Загальна сума інших резервівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 78 e
  Чисті активи (зобов'язання) [абстрактний тип] String 
   Активи Monetary IFRS 8 2019-01-01 23, IFRS 8 2019-01-01 28 c, IAS 1 2019-01-01 55, IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IFRS 13 2019-01-01 93 a
   Зобов'язанняnegatedLabelMonetary IFRS 8 2019-01-01 23, IFRS 13 2019-01-01 93 a, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 8 2019-01-01 28 d, IAS 1 2019-01-01 55
   Чисті активи (зобов'язання)netLabelMonetary IFRS 1 2019-01-01 IG63, IAS 1 2019-01-01 112 c
  Чисті поточні активи (зобов'язання) [абстрактний тип] String 
   Поточні активи Monetary IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IAS 1 2019-01-01 66, IFRS 12 2019-01-01 B12 b i
   Поточні зобов'язанняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 69, IFRS 12 2019-01-01 B12 b iii, IFRS 12 2019-01-01 B10 b
   Чисті поточні активи (зобов'язання)netLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
  Активи за вирахуванням поточних зобов'язань [абстрактний тип] String 
   Активи Monetary IFRS 8 2019-01-01 23, IFRS 8 2019-01-01 28 c, IAS 1 2019-01-01 55, IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IFRS 13 2019-01-01 93 a
   Поточні зобов'язанняnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 69, IFRS 12 2019-01-01 B12 b iii, IFRS 12 2019-01-01 B10 b
   Активи за вирахуванням поточних зобов'язаньnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 55
  Чистий борг Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
[800200] Примітки - Аналіз доходів та витрат
 Аналіз доходів та витрат [абстрактний тип] String 
  Дохід від звичайної діяльності [абстрактний тип] String 
   Дохід від продажу товарів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу дорогоцінних металів [абстрактний тип] String 
     Дохід від продажу дорогоцінних металів Monetary 
      Дохід від продажу золота Monetary 
      Дохід від продажу срібла Monetary 
      Дохід від продажу платини та інших дорогоцінних металів Monetary 
     Дохід від продажу чорних металів Monetary 
     Дохід від продажу кольорових металів Monetary 
     Дохід від переробної промисловості Monetary 
     Дохід від агропромислової діяльності Monetary 
    Дохід від продажу нафтогазових продуктів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу сирої нафти Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу природного газу Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу нафтопродуктів та нафтохімічних продуктів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу телекомунікаційного обладнання Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу електроенергії Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу поліграфічної продукції Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Дохід від тиражу Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
      Дохід від передплаченого тиражу Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
      Дохід від тиражу без передплати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Дохід від продажу книжок Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу сільськогосподарської продукції Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу цукру Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу алкоголю та алкогольних напоїв Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від продажу продуктів харчування та напоїв Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Дохід від надання послуг Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від надання телекомунікаційних послуг [абстрактний тип] String 
     Дохід від надання послуг телефонного зв'язку Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
      Дохід від надання послуг телефонного кабельного зв'язку Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
      Дохід від надання послуг мобільного телефонного зв'язку Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Дохід від надання інтернет-послуг і послуг з обробки і передачі даних [абстрактний тип] String 
      Дохід від надання інтернет-послуг Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
      Дохід від надання послуг з обробки і передачі даних Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
      Загальна сума доходу, який виникає від надання інтернет-послуг і послуг з обробки і передачі данихtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Дохід від надання послуг з підключення Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Дохід від надання інших послуг телекомунікації Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Загальна сума доходу, який виникає від надання телекомунікаційних послугtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від надання транспортних послуг Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Дохід від надання послуг пасажирських перевезень Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Дохід від надання послуг з вантажних та поштових перевезень Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від надання послуг з реклами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від надання поліграфічних послуг Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від надання послуг у сфері інформаційних технологій Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Дохід від надання послуг з підтримки і експлуатації інформаційних технологій Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Дохід від надання послуг з консалтингу у сфері інформаційних технологій Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від операцій готелю Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Дохід від надання кімнат для розміщення Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Дохід від надання ігрових послуг Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Дохід від будівельних договорів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Дохід від роялті Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Дохід від ліцензійних платежів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Дохід від плати за франшизу Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Дохід від інших послуг Monetary 
   Процентні доходи Monetary IFRS 8 2019-01-01 28 e, IAS 1 2019-01-01 112 c, IFRS 8 2019-01-01 23 c, IFRS 12 2019-01-01 B13 e
    Процентні доходи від доступних для продажу фінансових активів Monetary Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від грошових коштів та банківських залишків в центральних банках Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від грошових коштів та їх еквівалентів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від боргових інструментів утримуваних Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від депозитів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від фінансових активів, призначені за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від фінансових активів, утримуваних для торгівлі Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від інвестицій, утримуваних до погашення Monetary Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від кредитів та авансів банкам Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від кредитів та авансів клієнтам Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від кредитів та дебіторської заборгованості Monetary Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від інших фінансових активів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні доходи від договорів купівлі із зворотним продажем та грошове забезпечення за отриманими в кредит цінними паперами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Доходи від дивідендів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Інший дохід від продажу Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Загальна сума доходу від продажуtotalLabelMonetary IFRS 8 2019-01-01 23 a, IFRS 8 2019-01-01 28 a, IFRS 12 2019-01-01 B12 b v, IAS 1 2019-01-01 82 a, IFRS 5 2019-01-01 33 b i, IFRS 8 2019-01-01 33 a, IFRS 8 2019-01-01 32, IFRS 8 2019-01-01 34, IAS 1 2019-01-01 102, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IAS 1 2019-01-01 103
  Суттєві доходи та витрати [абстрактний тип] String 
   Часткове списання (сторнування часткового списання) запасів [абстрактний тип] String 
    Часткове списання запасів Monetary IAS 1 2019-01-01 98 a, IAS 2 2019-01-01 36 e
    Сторнування часткового списання запасівnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 a, IAS 2 2019-01-01 36 f
    Чисті часткові списання (сторнування часткових списань) запасівnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 a
   Часткове списання (сторнування часткового списання) основних засобів [абстрактний тип] String 
    Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку чи збитку, основні засоби Monetary IAS 16 2019-01-01 73 e v, IAS 1 2019-01-01 98 a
    Сторнування збитку від зменшення корисності, визнаного у прибутку чи збитку, основні засобиnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 a, IAS 16 2019-01-01 73 e vi
    Чисті часткові списання (сторнування часткових списань) основних засобівnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 a
   Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), торгівельна дебіторська заборгованість [компонент] String 
    Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Сторнування збитку від зменшення корисності, визнаного у прибутку чи збитку, торговельна дебіторська заборгованістьnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Чистий збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованістьnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку чи збитку, кредити та аванси [абстрактний тип] String 
    Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку або збитку, кредити та аванси Monetary IAS 1 2019-01-01 85
    Сторнування збитку від зменшення корисності, визнаного у складі прибутку або збитку, кредити та аванси Monetary IAS 1 2019-01-01 85
    Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку чи збитку, кредити та аванси Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Прибуток від відшкодування кредитів та авансів, списаних раніше Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Витрати на реструктуризацію Monetary IAS 1 2019-01-01 98 b
   Сторнування забезпечень на реструктуризацію Monetary IAS 1 2019-01-01 98 b
   Прибутки (збитки) від вибуття непоточних активів [абстрактний тип] String 
    Прибутки від вибуття непоточних активів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Збитки від вибуття непоточних активівnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Чисті прибутки (збитки) від вибуття непоточних активівnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів [абстрактний тип] String 
    Прибутки від вибуття основних засобів Monetary IAS 1 2019-01-01 98 c
    Збитки від вибуття основних засобівnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 c
    Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобівnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 c
   Прибутки (збитки) від вибуття інвестиційної нерухомості [абстрактний тип] String 
    Прибутки від вибуття інвестиційної нерухомості Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Збитки від вибуття інвестиційної нерухомостіnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Чисті прибутки (збитки) від вибуття інвестиційної нерухомостіnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Прибутки (збитки) від вибуття інвестиції [абстрактний тип] String 
    Прибутки від вибуття інвестицій Monetary IAS 1 2019-01-01 98 d
    Збитки від вибуття інвестиційnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 d
    Чисті прибутки (збитки) від вибуття інвестиціїnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 d
   Прибутки (збитки) від вибуття інших непоточних активів Monetary IAS 1 2019-01-01 98
   Прибуток (збиток), що виникає від різниці між балансовою вартістю погашеного фінансового зобов'язання та сплаченої компенсації Monetary IFRIC 19 2019-01-01 11
   Прибутки (збитки) від врегулювання судових позовів [абстрактний тип] String 
    Прибутки від врегулювання судових позовів Monetary IAS 1 2019-01-01 98 f
    Збитки у зв'язку з врегулюванням судових позовівnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 f
    Чисті прибутки (збитки) від урегулювання судових позовівnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 98 f
   Інші сторнування забезпечень Monetary IAS 1 2019-01-01 98 g
   Доходи від діяльності, що триває, який відноситься до власників материнської компанії Monetary IFRS 5 2019-01-01 33 d
   Доходи від припиненої діяльності, що відносяться до власників материнської компанії Monetary IFRS 5 2019-01-01 33 d
   Прибуток (збиток) від діяльності, що триває, який відноситься до часток, що не забезпечують контролю Monetary IFRS 5 2019-01-01 Example 11, IFRS 5 2019-01-01 33 d
   Прибуток (збиток) від припиненої діяльності, який відноситься до часток, що не забезпечують контролю Monetary IFRS 5 2019-01-01 33 d, IFRS 5 2019-01-01 Example 11
   Дивіденди, класифіковані як витрати Monetary IAS 32 2019-01-01 40
   Витрати на роялті Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Витрати на дослідження та розробку Monetary IAS 38 2019-01-01 126
   Інвестиційний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 85, IAS 26 2019-01-01 35 b iii
   Фінансові доходи (витрати) Monetary IAS 1 2019-01-01 85
    Інші фінансові доходи (витрати) Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Інші фінансові доходи Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Інші фінансові витрати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Процентні витрати Monetary IFRS 8 2019-01-01 28 e, IFRS 8 2019-01-01 23 d, IFRS 12 2019-01-01 B13 f
    Процентні витрати за банківськими кредитами та овердрафтами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за облігаціями Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за позиками Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за випущеними борговими інструментами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за депозитами від банків Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за депозитами від клієнтів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за зобов'язаннями перед центральними банками Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями, визначеними за справедливою вартістю через прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями, утримуваними для торгівлі Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за іншими фінансовими зобов'язаннями Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Процентні витрати за договорами продажу із зворотним викупом та грошове забезпечення за наданими в кредит цінними паперами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Процентні доходи (витрати) Monetary IFRS 8 2019-01-01 28 e, IFRS 8 2019-01-01 23, IAS 1 2019-01-01 85
   Витрати через скасування дисконту на забезпечення Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Витрати на ремонт і обслуговування Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Витрати на паливо та енергію [абстрактний тип] String 
    Витрати на паливо Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Витрати на енергію Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума витрат на паливо і енергіюtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Інші операційні доходи (витрати) Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Різний інший операційний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Різні інші операційні витрати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати [абстрактний тип] String 
    Витрати з продажу Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальні та адміністративні витрати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витратtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 85
   Витрати на продаж Monetary 
   Загальні витрати Monetary 
   Адміністративні витрати Monetary 
   Витрати на збут та адміністративні витрати Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Витрати на благодійні внески та субсидії Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Витрати на винагороду директорів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Витрати на розміщення Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Орендний дохід Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Орендні витрати Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Доходи (витрати) від оплати обслуговування нерухомості [абстрактний тип] String 
    Доходи від оплати обслуговування нерухомості Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Витрати на оплату обслуговування нерухомостіnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Чистий дохід (витрати) від сплати за обслуговування нерухомостіnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Доходи від будівництва об'єктів нерухомості та на управління проектом Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Витрати на будівництво об'єктів нерухомості та на управління проектом Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Витрати на управління нерухомістю Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Доходи від відшкодування за страховими полісами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Доходи від штрафів та пені Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Операційні витрати Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Операційні витрати за винятком собівартості реалізації Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Собівартість реалізації, операції готелю Monetary IAS 1 2019-01-01 85
    Собівартість реалізації, операції з надання кімнат для розміщення Monetary IAS 1 2019-01-01 85
    Собівартість реалізації, продукти харчування та напої Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Витрати на продаж та маркетинг Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Витрати засобів масової інформації на виробництво Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Прибутки (збитки) від зміни справедливої вартості похідних інструментів [абстрактний тип] String 
    Прибутки від зміни справедливої вартості похідних інструментів Monetary IAS 1 2019-01-01 85
    Збитки від зміни справедливої вартості похідних інструментівnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 85
    Чисті прибутки (збитки) від зміни справедливої вартості похідних інструментівnetLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 85
   Комісійні доходи (витрати) [абстрактний тип] String 
    Комісійні доходи [абстрактний тип] String 
     Доходи від брокерської плати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Доходи від управління портфелем та інша плата за управлінські послуги Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Пов'язана з кредитом плата та комісійні доходи Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Інші комісійні доходи Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Загальна сума гонорарів за послуги та комісійних доходівtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 85
    Комісійні витрати [абстрактний тип] String 
     Витрати на брокерську платуnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Інші комісійні витратиnegatedLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Загальна сума комісійних витратnegatedTotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 85
    Чистий комісійний дохід (витрати)netLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 85
   Доходи (витрати) від продажу [абстрактний тип] String 
    Доходи (витрати) від продажу боргових інструментів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Доходи (витрати) від продажу інструментів власного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Доходи (витрати) від продажу похідних фінансових інструментів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Доходи (витрати) від продажу за валютними контрактами Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Інші доходи (витрати) від продажу Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Загальна сума доходів (витрат) від продажуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 85
   Чиста зароблена премія Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Вимоги про відшкодування збитків та сплачені виплати без урахування відшкодування за перестрахуванням Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Збільшення (зменшення) в забезпеченні незаробленої премії Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Премії виписані, за вирахуванням перестрахування Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Аквізиційні та адміністративні витрати, пов'язані з страховими контрактами Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Збільшення (зменшення) страхового зобов'язання, за вирахуванням перестрахування Monetary IAS 1 2019-01-01 85
  Витрати за характером [абстрактний тип] String 
   Сировина та витратні матеріали використані Monetary IAS 1 2019-01-01 99, IAS 1 2019-01-01 102
   Собівартість реалізованих товарів Monetary IAS 1 2019-01-01 85
    Собівартість придбаної енергії, що була реалізована Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Витрати на послуги Monetary IAS 1 2019-01-01 85
    Витрати на страхування Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Витрати на оплату професійних послуг Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Транспортні витрати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Банківські та подібні нарахування Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Нарахування на передачу енергії Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Витрати на відрядження Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Витрати на комунікацію Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Комунальні витрати Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Витрати на рекламу Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Класи витрат на виплати працівникам [абстрактний тип] String 
    Короткострокові витрати на виплати працівникам [абстрактний тип] String 
     Заробітна плата Monetary IAS 19 2019-01-01 9
     Внески на соціальне забезпечення Monetary IAS 19 2019-01-01 9
     Інші короткострокові виплати працівникам Monetary IAS 19 2019-01-01 9
     Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникамtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
    Витрати на виплати після закінчення трудової діяльності, програми з визначеним внеском Monetary IAS 19 2019-01-01 53
    Витрати на виплати після закінчення трудової діяльності, програми з визначеною виплатою Monetary IAS 19 2019-01-01 5
    Витрати на виплати при звільненні Monetary IAS 19 2019-01-01 171
    Інші довгострокові виплати працівникам Monetary IAS 19 2019-01-01 158
    Інші витрати на працівників Monetary IAS 19 2019-01-01 5
    Загальна сума витрат на виплати працівникамtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 102, IAS 1 2019-01-01 99, IAS 1 2019-01-01 104
   Знос, амортизація та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку [абстрактний тип] String 
    Витрати зносу та амортизації [абстрактний тип] String 
     Витрати зносу Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Витрати на амортизацію нематеріальних активів Monetary IAS 1 2019-01-01 112 c
     Загальна сума витрат зносу та амортизаціїtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 104, IFRS 8 2019-01-01 28 e, IAS 1 2019-01-01 99, IAS 1 2019-01-01 102, IFRS 8 2019-01-01 23 e, IFRS 12 2019-01-01 B13 d
    Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у прибутку або збитку Monetary IAS 1 2019-01-01 99
    Загальна сума зносу, амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збиткуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 112 c
   Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток Monetary IAS 1 2019-01-01 85
    Витрати за податком на нерухомість Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Інші витратиterseLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 99, IAS 1 2019-01-01 102
   Загальна сума витрат, за характеромtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 99
  Прибуток на акцію [абстрактний тип] String 
   Базовий та розбавлений прибуток на акцію [абстрактний тип] String 
    Базовий та розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває PerShare IAS 1 2019-01-01 85
    Базовий та розбавлений прибуток (збиток) на акцію від припиненої діяльності PerShare IAS 1 2019-01-01 85
    Загальна сума базового та розбавленого прибутку (збитку) на акціюtotalLabelPerShare IAS 1 2019-01-01 85
  Різний інший сукупний дохід [абстрактний тип] String 
   Збільшення (зменшення) накопиченого відстроченого податку, визнаного в іншому сукупному доході через зміну ставки оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Інший сукупний дохід, що відноситься до власників материнського підприємства Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Інший сукупний дохід, що відноситься до часток участі, що не забезпечують контролю Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Інші індивідуально несуттєві компоненти іншого сукупного доходу, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Інші індивідуально несуттєві компоненти іншого сукупного доходу, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Податок на прибуток, що відноситься до інших індивідуально несуттєвих компонентів іншого сукупного доходу Monetary IAS 1 2019-01-01 85
  Частка прибутку (збитку) асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі [абстрактний тип] String 
   Частка прибутку (збитку) асоційованих підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Частка прибутку (збитку) спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IAS 1 2019-01-01 85
   Загальна частка прибутку (збитку) асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталіtotalLabelMonetary IFRS 8 2019-01-01 23 g, IAS 1 2019-01-01 82 c, IFRS 8 2019-01-01 28 e
  Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, після оподаткування [абстрактний тип] String 
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка не буде перекласифікована у прибуток або збиток, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 82A
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка буде перекласифікована у прибуток або збиток, після оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 82A
   Загальна частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, після оподаткуванняtotalLabelMonetary IFRS 12 2019-01-01 B16 c, IAS 1 2019-01-01 91 a
  Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, до оподаткування [абстрактний тип] String 
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка не буде перекласифікована у прибуток або збиток, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 82A
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка буде перекласифікована у прибуток або збиток, до оподаткування Monetary IAS 1 2019-01-01 82A
   Загальна частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, до оподаткуванняtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 91 b
  Податок на прибуток, що відноситься до частки іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі [абстрактний тип] String 
   Податок на прибуток, що відноситься до частки іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що не буде перекласифіковано у прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 91
   Податок на прибуток, що відноситься до частки іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі,що буде перекласифіковано у прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 91
   Сумарний податок на прибуток, що відноситься до частки в іншому сукупному доході асоційованих підприємств та спільних підприємств, що обліковуються за методом участі в капіталіtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 90
  Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу [абстрактний тип] String 
   Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 91
   Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, які будуть перекласифіковані у прибуток або збиток Monetary IAS 1 2019-01-01 91
   Сумарний податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходуtotalLabelMonetary IAS 1 2019-01-01 90, IAS 12 2019-01-01 81 ab
[800300] Примітки - Звіт про рух грошових коштів, розкриття додаткової інформації
 Звіт про рух грошових коштів [абстрактний тип] String 
  Грошові потоки від (для) операційної діяльності [абстрактний тип] String 
   Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності [абстрактний тип] String 
    Виплати постачальникам за товари та послуги Monetary 
    Виплати працівникам Monetary 
    Виплати за дорученням працівників Monetary 
    Виплати за витратами на розвідку та оцінку Monetary IAS 7 2019-01-01 14
   Коригування процентних витрат Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування процентних доходів Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування дивідендного доходу Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування фінансових доходів Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування фінансових доходів (витрат) Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування відстрочених витрат на сплату податку Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування для узгодження прибутку (збитку) за винятком зміни в робочому капіталі Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Грошові потоки від (для) діяльності до змін в робочому капіталі Monetary IAS 7 2019-01-01 20, IAS 7 2019-01-01 A Statement of cash flows for an entity other than a financial institution
   Збільшення (зменшення) робочого капіталу Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування зменшення (збільшення) торговельної та іншої дебіторської заборгованості Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення (зменшення) торговельної та іншої кредиторської заборгованості Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування зменшення (збільшення) інших активів Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення (зменшення) інших зобов'язань Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування зменшення (збільшення) інших поточних активів Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення (зменшення) зобов'язань за виплатами працівникам Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування зменшення (збільшення) кредитів та авансів клієнтам Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування зменшення (збільшення) кредитів та авансів банкам Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення (зменшення) депозитів від клієнтів Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення (зменшення) депозитів від банків Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення (зменшення) зобов'язань за страховими контрактами, контрактами перестрахування та інвестування Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення (зменшення) за договорами продажу із зворотним викупом та грошове забезпечення за наданими в кредит цінними паперами Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування на зменшення (збільшення) за договорами продажу із зворотним викупом та грошового забезпечення за позиченими цінними паперами Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування на зменшення (збільшення) за активами, утримуваними для торгівлі Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення (зменшення) фінансових зобов'язань, утримуваних для торгівлі Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування на зменшення (збільшення) за похідними фінансовими активами Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення (зменшення) похідних фінансових зобов'язань Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування на зменшення (збільшення) біологічних активів Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення інших забезпечень, пов'язаних з перебігом часу Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування витрат зносу та амортизації і збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнані у прибутку або збитку Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування витрат на амортизацію Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування витрат зносу Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збитку від зменшення корисності, визнаного у прибутку або збитку, гудвіл Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збитку, торговельна та інша дебіторська заборгованість Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку або збитку, запаси Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку або збитку, основні засоби Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку або збитку, активи на розвідку та оцінку Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збитку від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаного у прибутку або збитку, кредити та аванси Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування через прибуток (збиток) від коригування справедливої вартості, інвестиційна нерухомість Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування на прибутки (збитки) від зміни справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж, біологічні активи Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування прибутку (збитку) від зміни справедливої вартості похідних інструментів Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування прибутку (збитку) від вибуття, основні засоби Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування прибутку (збитку) від вибуття інвестицій у дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування нерозподіленого прибутку від інвестицій, облік яких ведеться за методом участі у капіталі Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Коригування збільшення (зменшення) відстроченого доходу Monetary IAS 7 2019-01-01 20
   Податки на прибуток сплачені, класифіковані як операційна діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 35
   Повернення податків на прибуток, класифіковане як операційна діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 35
   Фінансові витрати сплачені, класифіковані як операційна діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 31
   Фінансові доходи отримані, класифіковані як операційна діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 31
  Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності [абстрактний тип] String 
   Грошові потоки від (для) зменшення (збільшення) обмеження в грошових коштах та їх еквівалентах Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Дивіденди, отримані від інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, класифіковані як інвестиційна діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Дивіденди, отримані від асоційованих підприємств, класифіковані як інвестиційна діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Дивіденди, отримані від спільних підприємств, класифіковані як інвестиційна діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Придбання часток участі в асоційованих підприємствах Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження від продажу часток участі в асоційованих підприємствах Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Придбання часток участі в інвестиціях, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження від продажу інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Грошові аванси та кредити, надані пов'язаним сторонам Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, наданих пов'язаним сторонам Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Придбання інвестиційної нерухомості Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження від продажу інвестиційної нерухомості Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Придбання біологічних активів Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження від продажу біологічних активів Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Придбання активів розвідки та оцінки Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження від вибуття активів розвідки та оцінки Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Придбання видобувних активів Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження від вибуття видобувних активів Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Придбання нафтових і газових активів Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження від вибуття нафтогазових активів Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження від вибуття непоточних активів або груп вибуття, класифіковані як утримувані для продажу та припинена діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Придбання основних засобів, нематеріальних активів за винятком гудвілу, інвестиційної нерухомості та інших непоточних активів Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження від вибуття основних засобів, нематеріальних активів за винятком гудвілу, інвестиційної нерухомості та інших непоточних активів Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Виплати за витратами на підготовку проекту Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Грошові потоки, що використовувались у діяльності з розвідки та розробки Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Придбання інвестицій за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження від продажу інвестицій за винятком інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Придбання фінансових інструментів, яке класифіковане як інвестиційна діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження від продажу або погашення фінансових інструментів, класифіковані як інвестиційна діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Придбання доступних для продажу фінансових активів Monetary Expiry date 2021-01-01 IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження від вибуття або погашення доступних для продажу фінансових активів Monetary Expiry date 2021-01-01 IAS 7 2019-01-01 16
   Грошові потоки від (для) зменшення (збільшення) короткострокових депозитів та інвестицій Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності Monetary IAS 7 2019-01-01 16
   Вибуття грошових коштів від інвестиційної діяльності Monetary IAS 7 2019-01-01 16
  Грошові потоки від (для) фінансової діяльності [абстрактний тип] String 
   Дивіденди, сплачені акціонерам материнського підприємства, класифіковані як фінансова діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Дивіденди сплачені на частки, що не забезпечують контролю, класифіковані як фінансова діяльність Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від продажу або випуску в обіг власних викуплених акцій Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від виконання опціонів Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від випуску звичайних акцій Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від випуску привілейованих акцій Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від непоточних запозичень Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Погашення непоточних запозичень Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від поточних запозичень Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Погашення поточних запозичень Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Грошові потоки від (для) збільшення (зменшення) поточних запозичень Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Грошові аванси та кредити від пов'язаних сторін Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Грошові виплати авансів та кредитів від пов'язаних сторін Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від випуску облігацій, векселів та боргових зобов'язань Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Погашення облігацій, векселів та боргових зобов'язань Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Виплати за витратами на випуск акцій Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Виплати за витратами на випуск боргових інструментів Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від внесків часток, що не забезпечують контролю Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Надходження від випуску субординованих зобов'язань Monetary IAS 7 2019-01-01 17
   Погашення субординованих зобов'язань Monetary IAS 7 2019-01-01 17
[800400] Примітки - Звіт про зміни у власному капіталі, розкриття додаткової інформації
 Різні компоненти власного капіталу [абстрактний тип] String 
  Звіт про зміни у власному капіталі [таблиця] Table IAS 1 2019-01-01 106
   Різні компоненти власного капіталу [вісь] Axis 
    Резервний капітал [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
    Резерв на викуп капіталу [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
    Резерв злиття [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
    Резерв під компонент власного капіталу в інструментах, які можна конвертувати [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
    Накопичений інший сукупний дохід [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
    Резерв капіталу [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
    Додатковий сплачений капітал [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
    Різні інші резерви [компонент] Domain IAS 1 2019-01-01 108
  Звіт про зміни у власному капіталі [статті] String 
   Дивіденди, визнані як розподілені між власниками материнського підприємства, що відносяться до попередніх років Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
    Дивіденди, визнані як розподілені між власниками материнського підприємства, що відносяться до попередніх років [текстовий блок] String 
    Дивіденди, які виплачені власникам материнського підприємства, що відносяться до попередніх років Monetary 
    Дивіденди, які не виплачені власникам материнського підприємства, що відносяться до попередніх років (пояснення) Monetary 
   Дивіденди, визнані як розподілені між власниками материнського підприємства, що відносяться до поточного року Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
    Дивіденди, визнані як розподілені між власниками материнського підприємства, що відносяться до поточного року [текстовий блок] String 
    Дивіденди, які виплачені власникам материнського підприємства, що відносяться до поточного року Monetary 
    Дивіденди, які не виплачені власникам материнського підприємства, що відносяться до поточного року (пояснення) Monetary 
   Дивіденди, визнані як розподілені між власниками материнського підприємства Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
    Дивіденди, визнані як розподілені між власниками материнського підприємства [текстовий блок] String 
    Дивіденди, які виплачені власникам материнського підприємства Monetary 
    Дивіденди, які не виплачені власникам материнського підприємства Monetary 
   Дивіденди, визнані як розподілені на частки, що не забезпечують контролю Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
    Дивіденди, визнані як розподілені на частки, що не забезпечують контролю [текстовий блок] String 
    Дивіденди, визнані як розподілені на частки, що не забезпечують контролю, що відносяться до попередніх рокв Monetary 
     Виплачені Monetary 
     Не виплачені Monetary 
    Дивіденди, визнані як розподілені на частки, що не забезпечують контролю, що відносяться до поточного року Monetary 
     Виплачені Monetary 
     Не виплачені Monetary 
   Збільшення (зменшення) через зміну капіталу дочірніх підприємств, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Збільшення (зменшення) через придбання дочірнього підприємства, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Збільшення (зменшення) через вибуття дочірнього підприємства, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Збільшення (зменшення) через переміщення між дооцінкою та нерозподіленим прибутком, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Збільшення (зменшення) через переміщення до резервного капіталу, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Збільшення (зменшення) через використання нерозподіленого прибутку, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Збільшення (зменшення) через виконання опціонів, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Збільшення (зменшення) через виконання варантів, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Збільшення (зменшення) через конвертацію інструментів, які можна конвертувати, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Випуск інструментів, які можна конвертувати Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Зменшення (збільшення) через податок за операціями, платіж за якими здійснюється на основі акцій, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Збільшення (зменшення) через операції з власниками, власний капітал Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Викуп власних акцій Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Продаж або розміщення власних викуплених акцій Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Анулювання власних викуплених акцій Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Зменшення статутного капіталу Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
   Витрати, пов'язані з випуском акцій Monetary IAS 1 2019-01-01 106 d
[800500] Примітки - Список приміток
 Розкриття інформації про примітки та іншої пояснювальної інформації [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про облікові судження та розрахункові оцінки [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про нараховані витрати та інші зобов'язання [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття резерву під кредитні збитки [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про асоційовані підприємства [текстовий блок] TextBlock IAS 27 2019-01-01 17 b, IAS 27 2019-01-01 16 b, IFRS 12 2019-01-01 B4 d
  Розкриття інформації про винагороду аудиторів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про затвердження фінансової звітності [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про доступні для продажу фінансові активи [текстовий блок] TextBlock Expiry date 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття основи консолідації [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття основи підготовки фінансової звітності [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про біологічні активи, сільськогосподарську продукцію у місті збору врожаю та державні гранти, що пов'язані з біологічними активами [текстовий блок] TextBlock IAS 41 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про витрати на позики [текстовий блок] TextBlock IAS 23 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про позики [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про об'єднання бізнесу [текстовий блок] TextBlock IFRS 3 2019-01-01 Disclosures
  Розкриття інформації про грошові кошти та банківські залишки в центральних банках [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про грошові кошти та їх еквіваленти [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про звіт про рух грошових коштів [текстовий блок] TextBlock IAS 7 2019-01-01 Presentation of a statement of cash flows
  Розкриття змін в обліковій політиці [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття змін в обліковій політиці, облікові оцінки та помилки [текстовий блок] TextBlock IAS 8 2019-01-01 Accounting policies
  Розкриття інформації про заставу [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття вимог про відшкодування збитків та сплачених виплат [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про загальні зобов'язання [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про умовні зобов'язання [текстовий блок] TextBlock IAS 37 2019-01-01 86
  Розкриття інформації про собівартість реалізації [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про кредитний ризик [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e, IFRS 7 2019-01-01 Credit risk
  Розкриття інформації про боргові інструменти [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про відстрочені аквізиційні витрати, пов'язані з страховими контрактами [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про відстрочений дохід [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про відстрочені податки [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про депозити від банків [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про депозити від клієнтів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про витрати зносу та амортизації [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про похідні фінансові інструменти [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про припинену діяльність [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про дивіденди [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про прибуток на акцію [текстовий блок] TextBlock IAS 33 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів [текстовий блок] TextBlock IAS 21 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про виплати працівникам [текстовий блок] TextBlock IAS 19 2019-01-01 Scope
  Розкриття інформації про операційні сегменти суб'єкта господарювання [текстовий блок] TextBlock IFRS 8 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про події після звітного періоду [текстовий блок] TextBlock IAS 10 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про витрати [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про витрати за характером [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про активи розвідки та оцінки [текстовий блок] TextBlock IFRS 6 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про оцінку справедливої вартості [текстовий блок] TextBlock IFRS 13 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про справедливу вартість фінансових інструментів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про комісійні доходи (витрати) [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про фінансові витрати [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про фінансові доходи (витрати) [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про фінансові доходи [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про фінансові активи, утримувані для торгівлі [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про фінансові інструменти [текстовий блок] TextBlock IFRS 7 2019-01-01 Scope
  Розкриття інформації про фінансові інструменти за справедливою вартістю через прибуток або збиток [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про фінансові інструменти, призначених за справедливою вартістю через прибуток або збиток [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про фінансові інструменти, утримувані для торгівлі [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про фінансові зобов'язання, утримувані для торгівлі [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про управління фінансовим ризиком [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про перше застосування [текстовий блок] TextBlock IFRS 1 2019-01-01 Presentation and disclosure
  Розкриття інформації про загальні та адміністративні витрати [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття загальної інформації про фінансову звітність [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 51
  Розкриття інформації про безперервність діяльності [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про гудвіл [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про державні гранти [текстовий блок] TextBlock IAS 20 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про звітність в умовах гіперінфляції [текстовий блок] TextBlock IAS 29 2019-01-01 Disclosures
  Розкриття інформації про зменшення корисності активів [текстовий блок] TextBlock IAS 36 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про податок на прибуток [текстовий блок] TextBlock IAS 12 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про працівників [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про провідний управлінський персонал [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про страхові контракти [текстовий блок] TextBlock 
  Розкриття інформації про дохід від страхових премій [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про нематеріальні активи [текстовий блок] TextBlock IAS 38 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про нематеріальні активи та гудвіл [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про процентні витрати [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про процентні доходи [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про процентні доходи (витрати) [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про частки в інших суб'єктах господарювання [текстовий блок] TextBlock IFRS 12 2019-01-01 1
  Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність [текстовий блок] TextBlock IAS 34 2019-01-01 Content of an interim financial report
  Розкриття інформації про запаси [текстовий блок] TextBlock IAS 2 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про зобов'язання за інвестиційними контрактами [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість [текстовий блок] TextBlock IAS 40 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інвестиції за винятком тих, що обліковуються за методом участі в капіталі [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про статутний капітал [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про спільні підприємства [текстовий блок] TextBlock IAS 27 2019-01-01 17 b, IAS 27 2019-01-01 16 b, IFRS 12 2019-01-01 B4 b
  Розкриття інформації про попередні платежі за орендою [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про оренду [текстовий блок] TextBlock IFRS 16 2019-01-01 Presentation, IFRS 16 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про ризик ліквідності [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про кредити та аванси банкам [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про кредити та аванси клієнтам [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про ринковий ризик [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про вартість чистих активів, які належать власникам одиниць [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про частки, що не забезпечують контролю [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про непоточні активи, утримувані для продажу, та припинену діяльність [текстовий блок] TextBlock IFRS 5 2019-01-01 Presentation and disclosure
  Розкриття інформації про непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 134
  Розкриття інформації про інші активи [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інші поточні активи [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інші поточні зобов'язання [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інші зобов'язання [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інші непоточні активи [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інші непоточні зобов'язання [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інші операційні витрати [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інші операційні доходи (витрати) [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інші операційні доходи [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про інші забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи [текстовий блок] TextBlock IAS 37 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про попередні платежі та інші активи [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про прибуток (збиток) від операційної діяльності [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про основні засоби [текстовий блок] TextBlock IAS 16 2019-01-01 Disclosure
  Розкриття інформації про забезпечення [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про перекласифікацію фінансових інструментів [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про рахунки відстрочених тарифних різниць [текстовий блок] TextBlock IFRS 14 2019-01-01 Disclosure, IFRS 14 2019-01-01 Presentation
  Розкриття інформації про перестрахування [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про пов'язані сторони [текстовий блок] TextBlock IAS 24 2019-01-01 Disclosures
  Розкриття інформації про договори продажу із зворотним викупом та договори купівлі із зворотним продажем [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про витрати на дослідження та розробку [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 10 e
  Розкриття інформації про резерви у власному капіталі [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2019-01-01 79 b
  Роз